*** Speciaal voor bestuurders ***

Komt pesten, agressie en seksuele intimidatie niet bij jullie vereniging voor? Hoe zeker ben je daarvan?

De kans dat de leden bij de vereniging blijven is groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is. Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan agressie, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Een bestuur kan daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het naleven van gedragsregels of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Integriteit, het nieuwe woord voor 'de sociaal veilige sportomgeving'. Een veel gebruikte definitie voor integriteit is 'het handelen volgens de geldende waarden en normen'. Integriteit in de sport gaat over: open, eerlijk en veilig. Over het creëren en in stand houden van een positieve sportcultuur. En daarmee ook over het tegengaan van integriteitsschendingen in de sport: corruptie, fraude, grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing en criminele inmenging. Voorkomen is daarbij altijd beter dan genezen. Als het nodig is spreken we elkaar aan, kunnen we signalen veilig en laagdrempelig melden, en treden we op met eerlijke, zorgvuldige handhaving.

'Bij ons gebeurt dit niet....'

De uitspraak 'bij ons gebeurt dit niet', hiervan kunnen we vaststellen dat dit een utopie is. In de huidige tijd ontkom je er niet aan om serieus werk van te maken van een goede integriteitsaanpak. Sportbonden, zoals de KNVvL staan in deze aanpak op een cruciale, centrale positie. Een sportbond draagt namelijk zorg voor haar leden en verenigingen, heeft werknemers en vrijwilligers aan zich verbonden, is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar bestuur en geeft vorm aan een topsport omgeving.

Ook de KNVvL pakt deze handschoen op!

In het verleden is al veel aandacht besteed aan de sociaal veilige sportomgeving, informatie hierover kun je op de website van de KNVvL vinden: sociale veilgheid

Zoals met alles, nieuwe inzichten veranderen in dit geval niet alleen de naam maar ook de aanpak. Vanuit de overheid en in het verlengde daarvan het NOC*NSF worden er zwaardere eisen gesteld aan de integriteitsaanpak van een sportbond, hun verenigingen en individuele leden. Een aantal punten zijn aangescherpt en er wordt meer nadruk gelegd op preventie.

Als vereniging sta je hier niet alleen voor. De KNVvL gaat hier dit jaar veel aandacht aan besteden, enerzijds omdat de KNVvL de ambitie heeft om voor al haar leden een veilige omgeving te creëren, anderzijds een aantal maatregelen worden verplicht vanuit de overheid.

Wat kun je als verenigingsbestuurder verwachten?

Er zal komend jaar een aantal inspiratiesessies worden georganiseerd onder begeleiding van het NOC*NSF, verspreid over het land. De aanwezigen wisselen van gedachten over de thematiek sociale veiligheid.

Waar is de vereniging verantwoordelijk voor?

Er worden voorbeelden gegeven wat je kunt doen om de vereniging sociaal veilig te maken. Het high5 stappenplan passeert de revue en ook de gratis VOG-regeling. Daarnaast zijn er enkele bestuurders die uit eigen ervaring vertellen wat er gebeurt met je vereniging als er een melding binnenkomt van ongewenst gedrag. Regels op papier zijn geduldig, maar wat betekent dit in de praktijk?

Een ander onderdeel van deze integriteitsaanpak is het organiseren van cursussen voor Vertrouwens Contact Personen (VCP) van clubs, overigens niet te verwarren met vertrouwenspersoon. Verder is het de bedoeling dat alle instructeurs, bestuurders en kaderleden een VOG gaan aanvragen.

Wordt vervolgd....