Ongewenst gedrag

Afgelopen jaren staat het onderwerp (seksueel) grensoverschrijdend gedrag meer en meer in de belangstelling. Vanuit NOC*NSF, in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie, worden verenigingen gestimuleerd hier aandacht aan te besteden.

In 2019 is de website van Centrum Veilige Sport Nederland online gegaan. Hierin kun je alle informatie vinden over dit onderwerp. Hoewel het veelal informatie bevat over seksueel ongewenst gedrag, betreft het ook pesten, discriminatie, bedreigingen, belediging en intimidatie. Iets wat in de luchtvaart door bepaalde gezagsverhoudingen zeker zo vaak voorkomt.

Wil je iets melden of contact met ons opnemen?

Als je iets ziet of meemaakt dat niet kan: praat erover of meld het. Neem dan contact op met Frouwke Kuijpers of Bryan Meijers, beiden zijn vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de KNVvL. De VCP is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag en hier met iemand over wil praten. Ook als je zoekt naar praktische tips voor preventie, vraag het! Want samen zorgen we voor een veilige, eerlijke en plezierige sport voor iedereen. Frouwke Kuijpers is hiervoor het aanspreekpunt.

Wil je liever rechtstreeks contact opnemen met het Centrum Veilige Sport Nederland, ga dan naar: Centrum Veilige Sport Nederland - contact

Let op!!
Meldplicht voor bestuurders en begeleiders

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van (seksuele) intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport. Graag wijzen wij op bijgevoegde Infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat.

KNVvL en ongewenst gedrag

Het is belangrijk dat iedereen, elk lid van de KNVvL, in welke hoedanigheid dan ook, op de hoogte is hoe er binnen de KNVvL met ongewenst gedrag omgegaan wordt. Het beoogde effect hiervan zal een preventieve werking zijn. Door zaken duidelijk te benoemen en daar naar te handelen, wordt er een omgeving gecreëerd waarin iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen.

Het document Ongewenst gedrag KNVvL (zie hieronder) laat zien dat de KNVvL dit onderwerp serieus neemt en werk maakt van het tegengaan van ongewenst gedrag.
Beschreven wordt hoe de KNVVL hierin voorziet en de aangesloten verenigingen kan ondersteunen in het creëren van een sociaal veilige sportomgeving
Hoe creëer je bijvoorbeeld een veilige omgeving (verenigingscultuur) en welke maatregelen kan men hiervoor treffen? (o.a. VOG aanvraag, Vertrouwenscontactpersoon (VCP), gedrags- en omgangsregels ).
Rode draad is het zichtbaar maken van dit onderwerp.

Bestand Type Grootte
Ongewenst gedrag KNVvL 2020 pdf 107,676 KB

Verklaring omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke preventieve maatregel is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. De KNVvL mag sinds 2015 gratis VOG’s aanvragen.

Procedure:
Indien je het aanmeldingsformulier invult (zie link onderaan dit bericht) dan ontvang je binnen twee weken een aanvraagformulier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en wordt de procedure in gang gezet. Voor het invullen van jouw deel van de aanvraag moet je beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. Zijn er geen bijzonderheden, dan ontvang je de VOG binnen 4 weken. Het origineel van de verkregen VOG ontvang je op het door jouw opgegeven adres en blijft persoonlijk eigendom. De KNVvL krijgt geen informatie over het wel dan niet verstrekken van de verklaring.
aanvraagformulier VOG-KNVvL

Informatie voor bestuurders

Als bestuurder wil je de zaken binnen je vereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Je wilt ten slotte een situatie scheppen waarin de leden zich prettig voelen. Maatregelen nemen om ongewenst gedrag te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.
Hoe dit aan te pakken, kijk op:

Informatie voor leden

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.
Wil je hier meer over weten? Kijk op:

Informatie voor jongeren

Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms gebeurt er iets waardoor de lol eraf gaat. Als je wordt lastiggevallen bijvoorbeeld. Als iemand steeds opmerkingen maakt waarvan je baalt. Grappen over je lijf. Of als iemand aan je zit, terwijl je dat niet wilt.

'Hé, dat shirt zit mooi strak, zeg!'
'Zo, jij ziet er lekker uit vandaag!'
'Kan jij goed zoenen?'
'Stevige billen heb jij in dat broekje!'

Dat soort aandacht noemen we seksuele intimidatie. Het mag niet. Waarom niet? Omdat jij het niet wilt!
Wil je dat het stopt, lees dan: