De KNVvL heeft de (vlieg)veiligheid hoog in het vaandel. Al jaren loopt de KNVvL voorop om binnen elke tak van de lichte luchtvaart de veiligheid middels een VMS (veiligheidsmanagementsysteem) te borgen. Dat is een langdurig en een constant proces. De afgelopen jaren is door alle afdelingen vooral de nadruk gelegd op het stimuleren van een veiligheidscultuur (Just Culture) en het verduidelijken van verantwoording en verantwoordelijkheid, zowel voor de vlieger als voor de organisaties. Dit heeft geresulteerd in een grote toename van de aandacht voor veiligheid binnen onze sector.

Elke afdeling binnen de KNVvL heeft inmiddels een eigen VMS. Ook de overheid stimuleert de veiligheidscultuur in hoge mate en middels een convenant tussen de KNVvL en ILT/ABL (Inspectie Leefomgeving en Transport/Analysebureau Luchtvaartvoorvallen) werkt de KNVvL nauw samen met de overheid.

Analysebureau luchtvaartvoorvallen (ABL)

Het ABL registreert en analyseert de verplichte meldingen van voorvallen in de Nederlandse burgerluchtvaart. Doel van het ABL is om, samen met de sector, vroegtijdig trends te signaleren zodat betrokken partijen acties kunnen ondernemen om de vliegveiligheid te verbeteren. Voorvallen worden in beginsel door de melders zelf onderzocht en op eigen gezag worden verbeteringen doorgevoerd. Zeker bij de vaker voorkomende voorvallen wordt gezocht naar eventuele structurele oorzaken zodat die kunnen worden weggenomen voor het tot ernstiger incidenten leidt. ABL inventariseert over het totaal van de melders of er structurele oorzaken achter de meldingen schuil gaan die melders op individueel niveau ontgaan. Zo ja, dan wordt dat met de melders besproken zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Voorval melden bij ILT/ABL

De Verordening (EU) nr. 376/2014 voor het melden van voorvallen in de burgerluchtvaart is sinds 15 november 2015 van kracht en vervangt Richtlijn nr. 2003/42/EC. De meldplicht voor organisaties in de commerciële luchtvaart blijft in stand en er komt meer nadruk op de uniformiteit en kwaliteit van de meldingen. Vanwege de verordening is ook de kleine (niet commerciële) luchtvaart verplicht om voorvallen te melden.

Op de website van ILT kun je melding maken van voorvallen.