KNVvL - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is een vereniging opgericht op 19 oktober 1907.

De Vereniging KNVvL kent diverse geledingen. De Verenigingsraad, het Verenigingsbestuur, de Adviescommissies van bestuursleden en de Raad van Advies zijn belangrijke organen voor beleid en toezicht.

Het Verenigingsbureau en de Afdelingen zijn belangrijke organen voor de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid.

In de statuten en het huishoudelijk reglement staan onder meer de taken en bevoegdheden beschreven.

Verenigingsraad

De Verenigingsraad functioneert als hoogste orgaan van de gehele KNVvL. De afgevaardigden zijn nadrukkelijk geen belangenbehartigers van afdelingen, maar behartigen vooral de belangen van de gehele vereniging en afdelingen gezamenlijk.

De drie belangrijkste taken van de ledenraad zijn:

 1. Algemeen belang behartigen
 2. Input leveren op strategisch en beleidsniveau voor beleid van de KNVvL
 3. Controle van beleid uitvoeren op hoofdlijnen en hoofdzaken

Verenigingsbestuur

Het Verenigingsbestuur is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de leden om de mogelijkheden voor onze luchtsporten te beschermen en uit te breiden. Daarvoor ontwikkelt het bestuur – met alle betrokkenen – beleid en strategie. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directeur, die daartoe de beschikking heeft over een professioneel verenigingsbureau.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het afleggen van verantwoording over de uitvoering. Het bestuur is specifiek verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid jegens elkaar en de KNVvL, intern en extern.

Adviescommissies verenigingsbestuur

Leden van het Verenigingsbestuur kunnen zich laten bijstaan door een adviescommissie. Adviescommissies worden ingesteld voor specifieke onderwerpen en thema’s om individuele bestuursleden te adviseren voor het specifieke onderwerp.

Daarmee is een onderscheid met de Raad van Advies. De Raad van Advies is voor advisering van het Verenigingsbestuur over alle vraagstukken waarover het Verenigingsbestuur adviezen vraagt en de Raad van Advies heeft de mogelijkheid om het Verenigingsbestuur ook ongevraagd van advies te dienen.

We hebben zes Adviescommissies onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid:

 1. Voorzittersoverleg - Wouter Stigter
 2. Public Affairs - Ronald Schnitker
 3. Financieel Beleid - Hendrik Kort
 4. Juridisch Overleg - Ronald Schnitker
 5. Strategisch proces - Marion Rozema
 6. Organisatiemodel - Wouter Stigter

Raad van Advies

De Raad van Advies van de KNVvL is het Verenigingsbestuur van dienst met duidelijke adviezen op heldere vraagstukken. De Raad van Advies wordt niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en is daarmee niet medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling en beleidsuitvoering. Zo gewenst en mogelijk worden deskundigen uit de netwerken van de leden van de raad betrokken bij de adviessessies.

Samenstelling Raad van Advies

 • Martin Schröder
 • Maarten van Eeghen
 • Fred Abbink
 • Cor van den Burg
 • Michel Peters
 • Dennis Luyt

Verenigingsbureau

Het verenigingsbureau is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Het bureau heeft een specifieke verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsgarantie van de vereniging als Gekwalificeerde Organisatie. Daarnaast is een efficiënte bedrijfsvoering vereist.

Het verenigingsbureau heeft een professionele staf van 14 personen en staat onder leiding van de directeur.

De medewerkers van het Verenigingsbureau werken nauw samen met de vrijwilligers van de afdelingen. Dat gebeurt voor algemene zaken in centrale commissies.

Centrale Commissies

De KNVvL mobiliseert alle benodigde menskracht en kennis voor algemene onderwerpen binnen Centrale Commissies. Deze commissies zijn een samenwerking van medewerkers van het Verenigingsbureau en materiedeskundigen van afdelingen. Ze zijn platforms voor samenwerking, kennisuitwisseling en netwerken. Ze functioneren onder verantwoordelijkheid van de directeur, die verantwoording verschuldigd is aan alleen het Verenigingsbestuur.

Financiën (penningmeesteroverleg): binnen deze centrale commissie werken de penningmeesters van alle afdelingen samen om te komen tot een verantwoorde financiële gang van zaken waaronder voorbereiding van de begroting, de uitvoering van de afdelingsbegrotingen en de
rapportages in de jaarrekening.

Luchtruim:
binnen deze commissie werken alle vliegende afdelingen samen om de mogelijkheden voor luchtruim te beschermen en te stimuleren met alle facetten die daarbij nodig zijn.

Marketing en Communicatie: binnen deze commissie participeren alle afdelingen om te bevorderen dat een goed beeld ontstaat van de KNVvL met een wervend en aantrekkend karakter voor de luchtsporten in Nederland en voor Nederlandse luchtsporters in het buitenland even als aandacht voor niet-vliegende afdelingen.

Medisch:
in deze commissie werken onafhankelijk specifiek deskundigen samen om het medisch beleid te stimuleren en te waarborgen dat er voldoende aandacht voor is.

Onderscheidingen: in deze commissie werken onafhankelijk specifiek deskundigen samen om te zorgen dat onderscheidingen op de juiste gronden worden toegekend en het gestelde beleid wordt uitgevoerd.

Sportontwikkeling: in deze commissie werken alle vliegende afdelingen samen om te komen tot versterking van de sportontwikkeling, met specifieke aandacht voor opleidingen voor

 1. Beginnersopleidingen ofwel voor beginnende luchtsporters;
 2. Breedtesport ofwel verbetering van huidige kwaliteiten van luchtsporters;
 3. Topsport ofwel de toeleiding naar topsport en de verbetering van topsporters.

Veiligheid: in deze commissie werken alle vliegende afdelingen samen om de veiligheid te verbeteren. Het gaat om zowel bewustzijn als een passende organisatie.

Afdelingen

Afdelingen zijn onderdeel van de KNVvL en kennen een eigen bestuur, commissies en afdelingsreglement.

Luchtsporten zijn de basis voor het bestaan van afdelingen. Elke afdeling houdt zich bezig met tenminste één en mogelijk meer luchtsporten.

De afdelingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid voor het behartigen van de belangen van de eigen luchtsport en voor de organisatie binnen de afdeling en het contact met leden. Dat vergt veel van de vrijwilligers van de afdeling.

Er zijn 15 afdelingen: Aerobatics, Algemene Luchtvaart Afdeling, Ballonvaren, Deltavliegen, Drones, Gemotoriseerd vliegen, Historisch Vliegen, International Aircadet Exchange, Luchtvaartwetenschappen, Luchtvaartkennis, Modelvliegsport, Parachutespringen, Paramotorvliegen, Schermvliegen en Zweefvliegen.

Verenigingen

De KNVvL kent aangesloten verenigingen. Aangesloten verenigingen worden erkend en vallen onder de afdelingen.

Leden

Het lidmaatschap van de KNVvL is individueel of via een club (Modelvliegsport) en persoonsgebonden. Leden kunnen zich aanmelden bij de KNVvL en worden per discipline ingedeeld bij een afdeling.