Algemeen

Binnen de organisatiestructuur van de KNVvL (“KNVvL naar hoger niveau”) worden operationele werkzaamheden voor operations (OPS) uitgevoerd en gecoördineerd door het KNVvL verenigingsbureau. Het werkveld van OPS beslaat luchtruim, regelgeving en veiligheid. De centrale commissie luchtruim KNVvL (CCLR), met vertegenwoordiging van vrijwilligers uit alle vliegende afdelingen, behandelt diverse luchtruimdossiers. De commissie kan onder verantwoording van het Hoofdbestuur zelfstandig acties initiëren en uitvoeren inzake het luchtruim. Daarnaast wordt het bureau op alle drie de vlakken ondersteund door diverse vrijwilligers. Zo wordt de kennis en kunde van de afdelingen optimaal benut. Al de OPS werkzaamheden passen binnen de Strategische Agenda van de KNVvL.

Veelal zijn de acties van de CCLR en het bureau reactief en gericht op het ombuigen en afzwakken van bedreigende ontwikkelingen. Proactieve benadering van overheden is echter een minstens zo belangrijk aspect. Waar mogelijk wordt - in aansluiting op het streven naar deregulering bij de overheid - zelfregulering door of in regie van de KNVvL nagestreefd, al dan niet in samenwerking met de andere General Aviation (GA) partijen AOPA, NACA en NVL.

De KNVvL is in het Europese kader aangesloten bij Europe Air Sports (EAS). Zij wordt in principe vertegenwoordigd door een OPS medewerker dan wel een vrijwilliger (lid Hoofdbestuur, of vanuit een afdeling).

Voor parachutespringen wordt gecommuniceerd via Werkgroep Luchtruim (WLR), voor zweefvliegen via de Commissie Luchtruim & Radiogebruik (CLR) en voor de overige afdelingen met specifieke personen.

Overlegstructuren

Als belangenbehartiger voor luchtsporten vinden er operationsoverleggen plaats met de relevante overheidspartijen. Deze vinden zowel op reguliere als - bij noodzaak - op incidentele basis plaats. Hieronder vind je een overzicht.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM)
De KNVvL neemt deel aan het GA-Platform dat vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt belegd. Het Platform vergadert op reguliere basis, samen met de GA partners AOPA, NACA en NVL. Ook ILT en ICL nemen hieraan deel. In samenspraak en overleg met de afdelingen worden knelpunten en issues in de vorm van dossiers geagendeerd en opgenomen in een jaarwerkplan. De looptijd van het plan is twee jaar. Het huidige plan loopt over 2020 en 2021. Via het plan worden prioriteiten gesteld, trajecten bepaald en de voortgang bewaakt. Lelystad valt overigens nadrukkelijk niet onder het jaarplan, het gaat puur om operationele en regeltechnische zaken.

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat afdelingsoverstijgende projecten worden gecoördineerd vanuit het bureau, verantwoordelijkheid voor het adresseren van knelpunten die primair de afdeling aangaan ligt bij de afdeling.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
LVNL beheert als zelfstandig bestuursorgaan het civiele gedeelte van het Nederlandse luchtruim. De grootste gebruiker is het groothandelsverkeer (de commerciële airlines). Maar ook luchtsporters vliegen boven Nederland, al dan niet in gecontroleerd luchtruim. Hierover moeten werkafspraken gemaakt worden om de veiligheid te kunnen waarborgen en om de belangen van de leden van de KNVvL te kunnen verdedigen. Toegang tot het luchtruim met zo min mogelijk beperkingen is daarvoor essentieel. Dit is extra belangrijk bij luchtruimwijzigingen. Denk hierbij aan het ontwerp van het luchtruim rondom Lelystad, en de luchtruimherziening 2023. De KNVvL is bij dit laatste stakeholder en wordt als zodanig geconsulteerd.

Defensie / Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK)
Defensie is een belangrijke overlegpartner van de KNVvL. Zweefvliegclubs en modelvliegclubs maken gebruik van militaire velden. Zaken als toegangsprocedures, werkafspraken en huurpenningen moeten goed geregeld worden. Daarbij is CLSK de militaire beheerder van ‘haar’ stuk luchtruim. Dus naast overleg met LVNL bespreekt KNVvL ook zaken met de militaire luchtverkeersleiders.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

ILT is namens het Ministerie toezichthouder op het naleven van luchtvaartwet en regelgeving. KNVvL overlegt regelmatig indien er onduidelijkheden zijn ten aanzien van hoe regelgeving geïnterpreteerd zou moeten worden. Het komt voor dat de handhaver die anders ziet dan de KNVvL of een luchtruimgebruiker. Getracht wordt om in overleg tot praktische en realistische handhaving te komen.

Luchtverkeerscommissie Strategisch Forum (LVC-SF)

De KNVvL zit namens de GA partners in het LVC-SF. Belangrijkste onderwerp voor de luchtsporten is de luchtsport evenementenlijst. Doel van deze lijst is om de belangrijkste luchtsport evenementen via dit platform te communiceren, en zoveel als mogelijk te kunnen accommoderen. Diverse evenementen konden aldus met medewerking van LVNL/CLSK met het gewenste luchtruimgebruik plaatsvinden. Deze lijst wordt jaarlijks vastgesteld, de actuele focus ligt bijna alleen bij parachutespringen gezien het grotere hoogtegebruik dan volgens de Regeling Valschermspringen.

Interprovinciaal Overleg (IPO) - Interprovinciale Contactgroep Luchthaven (ICL)

De contacten met provincies vinden plaats in het Interprovinciaal Overleg (IPO) en wel specifiek in de Interprovinciale Contactgroep Luchthavens (ICL). Op een ICL-vergadering spelen KNVvL belangen als een vrijstellingsregeling paramotortrikes, TUG’s , buffers rond natuurgebieden, RBML, etc.Uitgangspunten beleidsuitvoering KNVvL.

Via het GA platform kunnen onderwerpen geagendeerd worden bij het ministerie in samenspraak met de afdelingen, HB, of anderszins, aan de hand van gesignaleerde problemen of behoeften.

Luchtruimgebruik

De Aeronautical Information Publication (AIP) bevat permanente informatie en langdurige wijzigingen ten aanzien van het luchtruim en luchthavens en het gebruik hiervan. Ieder land heeft een AIP, en publicatie vindt plaats volgens internationale standaard. Het raadplegen van de AIP is een essentieel onderdeel in de vluchtvoorbereiding. De KNVvL verifieert aanvragen van aangesloten clubs voor het opnemen dan wel wijzigen van velden in de AIP. Indien volledig en correct stuurt de afdeling OPS de aanvraag door aan de afdeling Aeronautical Information Services (AIS) bij LVNL. Ter verduidelijking en ten behoeve van het vastleggen van de procedure en de verantwoordelijkheden is in 2017 een protocol opgesteld. In dit protocol ligt de procedure en de verantwoordelijkheden van beide partijen vast.

Vanuit Luchtverkeersleiding, Defensie CLSK of ILT worden NOTAM’s, Tijdelijke Gebieden met Beperkingen (TGB), en ontheffingen luchtruimgebruik gepubliceerd. De TGB’s en ontheffingen worden in concept aan OPS verzonden waarna die, namens betrokken afdelingen hierop commentaar levert. De uiteindelijke TGB’s worden op de website gepubliceerd onder Beschikkingen. Let er bij de vluchtvoorbereiding op dat dit overzicht niet 100% dekkend is voor heel Nederland.