Maatregelen ter preventie van overmatig alcohol-, drugs- en medicijngebruik door deelnemers, die activiteiten verrichten in de General Aviation

Beleid
Op basis van dit protocol stellen de General Aviation (GA) organisaties een preventiebeleid op met betrekking tot het gebruik van alcohol, drugs- en medicijngebruik (ADM) voor haar deelnemers voorafgaand en tijdens (vlieg)activiteiten en brengen zij dit beleid tot uitvoering.

Doel

Doel is het vergroten van het bewustzijn van de risico’s van het gebruik van ADM voorafgaand en tijdens (vlieg)activiteiten door deelnemers in de GA.

Programma

Elke GA organisatie brengt het preventiebeleid ten aanzien van het ADM gebruik ten uitvoer. De invulling op programmaonderdelen kan per organisatie en luchtvaartdiscipline verschillen, waarbij de uitgangspunten echter ongewijzigd blijven.

Uitgangspunten t.a.v. gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Het principe van “fit to fly” is primair. Alle deelnemers die GA activiteiten verrichten, moeten hiertoe fysiek en geestelijk in staat zijn zonder zichzelf of anderen in gevaar te brengen. De bepalingen voor wat betreft het ADM gebruik zijn in overeenstemming met de artikelen 2.11 en 2.12 van de Wet luchtvaart en zijn onverkort van toepassing.

Bovendien zijn onderstaande uitgangspunten op álle deelnemers van toepassing die activiteiten verrichten in de GA:

  • Alcohol: het gebruik van alcohol is niet toegestaan tijdens het verrichten van activiteiten in de GA. Gebruik van alcohol korter dan 10 uur voor aanvang van activiteiten in de GA is ook niet toegestaan.
  • Drugs: drugsgebruik wordt afgewezen (softdrugs en harddrugs).
  • Medicijnen: de voorschijvende arts dient geconsulteerd te worden over de invloed van het desbetreffende medicijn op de activiteiten in de GA. Bij twijfel van die arts, dient contact opgenomen te worden met de Aeromedical Centres (AMC), Authorised Medical Examiner (AME) of arts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Communicatie

De GA organisaties brengen dit protocol als volgt bij de deelnemers en achterban onder de aandacht:

  • Borging van het protocol in interne documenten, voor zover van toepassing.
  • Initiële berichtgeving omtrent het aangaan van dit protocol.
  • Verwijzing naar dit protocol via de eigen website(s).
  • Reguliere aandacht (tenminste een maal per jaar) over dit protocol in een orgaan, nieuwsbrief, etc. van de GA organisatie. De communicatiecyclus wordt door de GA organisaties opgesteld.

Kennisoverdracht

  • De onder de GA organisaties vallende disciplines / clubs brengen het protocol ten uitvoer.
  • GA organisaties met een instructiekader dragen er zorg voor dat dit kader op reguliere basis gewezen en geïnstrueerd wordt op het protocol.
  • De GA organisaties dragen er zorg voor dat bij initiële opleidingen – voorzover aan de orde door het instructiekader, naast het “fit to fly” principe – de gevolgen van ADM gebruik expliciet onder de aandacht worden gebracht.

Vertrouwenspersoon

De afzonderlijke GA organisaties benoemen een vertrouwenspersoon aan wie zaken op het gebied van ADM gebruik gemeld kunnen worden. De GA organisaties zorgen voor een vaste publicatie met contactgegevens over de vertrouwenspersoon.

Overeenkomst

De organisatie verplicht zich om zich binnen 1 jaar na ondertekening te houden aan, dan wel tot het benadrukken van de al bestaande regels binnen de organisatie in overeenstemming met het General Aviation Protocol Alcohol-, Drugs- en Medicijngebruik.