Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is gestart met het opstellen van de nieuwe luchtvaartnota voor de periode 2020 - 2050. Omdat luchtvaart bijna iedereen in dit land raakt en vele betrokken instanties en personen kent, zijn er al verkennende gesprekken met diverse partijen gevoerd. In deze gesprekken ontstond het idee om een zogenaamde klankbordgroep in te richten. Hierin zijn omwonenden, natuur- en milieu organisaties, het ministerie zelf, de sector (luchtvracht, vliegtuigmaatschappijen, de Nederlandse Vereniging Luchthavens, Lucht- en Ruimtevaart Nederland, etc.), gebruikers (reizigers, drones, de GA, LVNL) en het Planbureau voor de Leefomgeving vertegenwoordigd. De GA wordt vertegenwoordigd door de KNVvL en AOPA.

Kaders klankbordgroep
Doel van deze klankbordgroep is om van tijd tot tijd te reflecteren op het projectplan met daarin dilemma's, opgaven, beleidskeuzes en maatregelen. Nadrukkelijk werd vermeld dat deze groep niet om instemming op producten zal worden gevraagd, maar dat zij het ministerie kan helpen om rekenschap te geven van de diverse maatschappelijke belangen in de voorbereiding van de besluitvorming. Deze besluitvorming zal uiteindelijk politiek van karakter zijn, waarbij de kaders van het projectplan in het huidige regeerakkoord vastliggen. Deze eerste sessie richtte zich voornamelijk op het afstemmen en kaderen van het te voeren proces. Er is besloten om de klankbordgroep te continueren en regulier samen te komen. Ook zal een kennisplan worden opgesteld.

Planning nota

Het tijdpad voor de nota is dat er tot en met november dit jaar een verkenningsfase wordt uitgevoerd. Dit betreft een overzicht van issues en belangen, mede op basis van de inbreng van stakeholders, samen met een voorstel voor de verdere aanpak. Cora van Nieuwenhuizen, de Minister van IenW, zal voor het Kerstreces de kamer hierover informeren. In de eerste helft van 2019 worden deze issues verder verdiept en uitgewerkt. Na de zomer van 2019 zal dan de nota aan de kamer moeten worden aangeboden. Dit is een ambitieuze planning, waarbij veel tijd van iedereen wordt gevraagd. De KNVvL zal hier uiteraard haar best doen om haar belangen zo goed mogelijk in de nota te laten opnemen. Immers, de GA/lichte luchtvaart is de grootste gebruiker qua aantallen luchtvaartuigen en qua vliegbewegingen. Ook de economische waarde kan niet onderschat worden, los van de spin-off richting de grote luchtvaart. Denk hierbij onder andere aan pilotenopleidingen en technisch personeel.

We houden je op de hoogte

De KNVvL zal je verder informeren bij belangrijke ontwikkelingen. In ieder geval zal er op 8 december a.s. een nationale luchtvaartdag plaatsvinden. Dit is de afsluitende dag van het consultatietraject inzake de ontwikkeling van Schiphol waar de KNVvL al eerder over berichtte.