Zoals bekend, lopen er momenteel twee belangrijke trajecten die impact hebben op onze luchtsporten: de Luchtvaartnota 2020-2050 (samengesteld door het Ministerie van I & W) en de Luchtruimherziening (van LVNL en CLSK). KNVvL is bij beide trajecten betrokken en levert belangrijke input.

Voortgang trajecten

Door de zomerperiode en door Covid-19 zijn er bij beide trajecten weinig ontwikkelingen geweest, maar intussen worden beide dossiers gelukkig weer opgepakt:

- op 24 september is de derde ontwerpdag voor de luchtruimherziening gepland. In principe is vindt deze bijeenkomst een hele dag fysiek plaats in Utrecht.
- op 13 oktober wordt voor de Luchtvaartnota een digitale bijeenkomst gehouden.

Natuurlijk is de KNVvL erbij om de belangen van onze luchtsporters te behartigen.

Stand van zaken Luchtvaartnota

Op de ontwerp-luchtvaartnota is door diverse partijen en belangenorganisaties, (waaronder de KNVvL) commentaar geleverd. Het ministerie van I&W verwerkt op dit moment de ingebrachte zienswijzen, waarvan een deel online zal worden geplaatst.

Ook hebben er toetsen van de ontwerpnota plaatsgevonden, o.a. door de commissies MER en Economie, LVNL en ILT. Een link naar de bijbehorende Kamerbrieven en deze toetsen vind je onderaan dit nieuwsartikel.

De voorafgaande sessies uit de klankbordgroepoverleggen worden qua proces geëvalueerd door het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving onder leiding van Job Cohen. Dit alles bij elkaar vormt de uiteindelijke luchtvaartnota. Het is de bedoeling dat deze eind 2020 aan de Kamer wordt aangeboden.

Links naar toetsen