Op 12 november 2019 vond de voorlaatste sessie plaats van de klankbordgroep Luchtvaartnota. De KNVvL neemt al sinds de eerste sessie deel aan deze groep. We hebben hierover al regelmatig gepubliceerd. Intussen is er meer duidelijkheid over het tijdpad en vervolg van deze nota. Hieronder volgt een update op hoofdpunten.

  • Het is de bedoeling dat het conceptontwerp van de Luchtvaartnota voor het Kerstreces naar de kamer wordt gestuurd, samen met de PlanMER, een nota van antwoord en diverse bijlagen met toelichting. Dit alles komt ook online via een internetconsultatie. Zienswijzen kunnen dan vanaf de 2de of 3de week januari gedurende 6 weken worden ingediend. Deze inbreng wordt dan door het Ministerie van IenW beoordeeld.
  • Daarnaast komt er een aparte commissie voor de PlanMER, en zullen het KIM (Kennis Instituut Mobiliteit) met een commissie van economen en het OFL (Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving) beide een second opinion geven over de PlanMER.
  • Op 17 december 2019 is de afrondende sessie klankbordgroep met op 23 januari een evaluatie van het hele proces van de klankbordgroep, sinds de start ervan eind 2018.
  • Tevens zal een apart proces worden gestart om de Governance structuur van de klankbordgroep te evalueren en te verbeteren. Governance gaat over participatie (welke organisatie(s), bevoegdheden en afvaardiging) en het besluitvormingsproces en werkafspraken.
  • Voor de visuele presentatie van de nota worden zgn “storytellers” aangesteld om er een menselijke component in aan te brengen. Voor de GA zullen dat een parachutist en een piloot van een traumaheli zijn. In ieder geval dus een KNVvL-luchtsporter.
  • Een interessante toezegging door het Ministerie is dat de RBML (Regeling Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens) geëvalueerd zal gaan worden. De KNVvL heeft hier al meerdere malen om gevraagd, er zijn diverse knelpunten die opgelost dienen te worden. Als dit wordt opgestart, zal de commissie luchtruim KNVvL hier zeker input gaan leveren.

We houden je op de hoogte!

De KNVvL blijft uiteraard betrokken bij verdere ontwikkelingen van de Luchtvaartnota. Het gaat immers om toekomstig landelijk beleid met kaders waarbinnen groothandelsverkeer, militaire luchtvaart en General Aviation en luchtsporten zich kunnen ontwikkelen. Zodra het conceptontwerp voor consultatie beschikbaar is laten wij je dit weten.