Het ministerie van IenW wil de door ILT gehanteerde tarieven van vergunningen wijzigen. Hiervoor is een internetconsultatie opgesteld om betrokkenen te informeren en te consulteren over de voorgenomen tariefswijziging.

In principe vindt er jaarlijks een aanpassing van de tarieven plaats. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de Rijksoverheid voor het verlenen van diensten aan derden zoveel mogelijk kostendekkende tarieven in rekening brengt. Het ministerie meldt dat blijkbaar veel tarieven niet kostendekkend zijn. Door het toepassen van een gewogen gemiddelde van de percentages Prijs overheidsconsumptie netto materieel (IMOC) en CAO sector Overheid, zullen de tarieven per 1 januari 2020 stijgen met 2,86 %. Tevens zijn in de regeling luchtvaart een aantal nieuwe producten/vergunningen opgenomen.

Het ministeriële streven is de regelingen in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2020. De consultatie en de nieuwe tarieven vind je op https://www.internetconsultatie.nl/aanpassing_tarieven_ilt_2020

Tarieven KIWA

Intussen heeft Kiwa een consultatie uitgevoerd over haar tariefvoorstellen voor 2020. De KNVvL maakt al vele jaren bezwaar tegen de (verhoging van de) tarieven van Kiwa. Dit omdat de tarieven buitensporig hoog zijn en er onvoldoende inzicht wordt gegeven over de kosten en bedrijfsvoering van haar interne uitgifteproces. Helaas heeft dit tot op heden geen resultaat mogen opleveren, de tarieven zullen dus ook volgend jaar weer stijgen.