Tot ons groot genoegen kunnen wij melden dat de KNVvL Raad van Advies weer compleet is en in functie is geïnstalleerd. Alle oud-leden hebben enthousiast gereageerd om hun bijdrage in de Raad weer te leveren.

Ondersteuning

De Raad van Advies van de KNVvL is het bestuur van dienst met duidelijke adviezen op vraagstukken en ze zetten hun brede netwerk in om de KNVvL en haar leden te ondersteunen. Juist in een periode waarbij het luchtruim opnieuw ingedeeld wordt en de regelgeving aan grote verandering onderhevig is, is de ondersteuning door de leden van deze raad zeer waardevol.
De Raad van Advies wordt niet betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en is daarmee niet medeverantwoordelijk voor beleidsbepaling en beleidsuitvoering. Waar gewenst en mogelijk worden deskundigen uit de netwerken van de leden van de Raad betrokken bij de adviessessies.

Samenwerking en eenheid

De Raad zal binnenkort nog verder uitgebreid worden met als doel het netwerk verder te ontwikkelen. In de eerste bijeenkomst is door de Raad direct de nadruk gelegd op het belang van samenwerking en eenheid in de organisatie.

Samenstelling Raad van Advies

  • Ir. Fred Abbink
  • Gen. Maj. KLu b.d. Cor van den Burg
  • Maarten van Eeghen MBA
  • Ir. Michel Peters
  • Dr. Martin Schröder