Bij de overgang van KNVvL medische verklaringen naar EU medicals zijn veel zweefvliegers en ballonvaarders voor het LAPL afgekeurd, of mochten alleen nog vliegen onder voorwaarden.

Procedure gevoerd door KNVvL

KNVvL-jurist Ronald Schnitker, gesteund door de Medische Commissie van de KNVvL, voerde een procedure voor een van de afgekeurde piloten. En met succes, want de zweefvlieger die door Ronald Schnitker juridisch werd bijgestaan, kreeg alsnog zijn medische verklaring.

Marja Osinga
Marja Osinga

Marja Osinga, voorzitter van de KNVvL Medische commissie, gaat hieronder nader in op de keuringen en licht de nieuwe ontwikkelingen toe.

Redenering

De oorzaak van het afkeuren lag voornamelijk in het feit dat de keuringsarts, geïnstrueerd door ILenT, een beslissing nam op basis van de klasse 2 eisen, in plaats van de eisen voor LAPL. ILenT paste dit toe omdat zij de keuringseisen voor LAPL niet duidelijk genoeg vonden en ze daardoor niet goed konden beoordelen of het veilig was om met een bepaalde aandoening te vliegen. Weliswaar is voor een privé vliegbewijs PPL een klasse 2 keuring nodig, maar voor zweefvliegen is een LAPL medische verklaring voldoende, mits de vlieger alleen binnen Europa wil vliegen.

Richtlijnen

ILenT heeft enkele jaren geleden als Guidance Material bij de EU keuringseisen richtlijnen in gebruik genomen, voor keuringen voor klasse 1 (commerciële luchtvaart) en klasse 2 (niet-commercieel). Het omvat een verzameling nationale richtlijnen, bedoeld als ondersteuning bij de besluitvorming voor zowel ILenT als de keuringsarts. Er zijn geen richtlijnen voor LAPL keuringen.

De afgelopen jaren hanteerde ILenT deze klasse 1 en 2 richtlijnen niet als richtlijn maar als harde eis, ook voor LAPL keuringen, met als gevolg dat zweefvliegers en ballonvaarders met bijvoorbeeld multifocale implantlenzen werden afgekeurd. Sinds december 2019 merken wij dat ILenT het beleid heeft aangepast en meer naar de letter en de geest van de LAPL- eisen kijkt en hierop de beslissing baseert. Juridisch is dit ook veel meer in lijn met EASA en het Nederlands bestuursrecht.

Hernieuwde beoordeling keuring

Dit is een grote vooruitgang en biedt nieuw perspectief voor LAPL-vliegers met verschillende aandoeningen. Vliegers die eerder afgekeurd zijn, kunnen om een hernieuwde beoordeling vragen (alleen voor LAPL). Waarschijnlijk is dan wel een nieuwe keuring nodig.

Het zal zeker niet voor alle aandoeningen mogelijk zijn alsnog een goedkeuring te krijgen. Bovendien is het zo dat geen twee medische gevallen gelijk zijn. Als iemand wordt goedgekeurd, betekent dat niet automatisch dat een andere vlieger met dezelfde aandoening ook wordt goedgekeurd. Het is maatwerk, vele factoren spelen hierbij een rol. Voor de herkeuring is het nodig om alle correspondentie rond de aandoening de keuringsarts aan te bieden. Dit kunnen verslagen en resultaten van medisch specialistische onderzoeken zijn. Soms geven medisch specialisten een advies met betrekking tot de vliegmedische geschiktheid, maar de beslissing is echter voorbehouden aan de keuringsarts en ILenT.

Onderbouwing keuringsarts

Indien u een LAPL keuring laat doen, is het uiterst belangrijk dat de keuringsarts de beslissing om een medische verklaring af te geven goed onderbouwt, op basis van de EASA regelgeving voor LAPL.

De keuringsarts / ILenT kan een beperking opleggen, bijvoorbeeld: “SSL - Special Restrictions: Sailplanes only”. Dit houdt in dat het risico bij zweefvliegen acceptabel wordt geacht, maar niet geldt voor grotere of zwaardere luchtvaartuigen. Dit voorkomt dat iemand met deze aandoening ook een Cessna met 4 personen kan gaan vliegen. Als een vlieger dit toch van plan is, moet een nieuwe keuring volgen. Er zijn verschillende beperkingen mogelijk, afhankelijk van de situatie.

Niet eens met de keuringsuitslag?

Indien u het niet eens bent met de uitslag van uw keuring, is er een procedure om dit te laten toetsen aan de regelgeving. Het zijn 3 stappen.

  1. U kunt na de beslissing van uw keuringsarts een zgn. Betwisting aanvragen bij ILenT. Dan wordt uw medische situatie opnieuw door ILenT beoordeeld. ILenT geeft dan een nieuw besluit af.
  2. Als u het niet eens bent met het besluit op betwisting, kunt u hiertegen Bezwaar aantekenen bij de afdeling juridische zaken van IL&T. De Adviescommissie medische keuringen voor de luchtvaart, van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - een onafhankelijke commissie - zal uw dossier bestuderen en vervolgens een advies geven aan de Minister. Een hoorzitting kan deel uitmaken van deze bezwaarprocedure.
  3. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar kunt u naar de bestuursrechter. Hier wordt zelden gebruik van gemaakt.

KNVvL Medische Commissie adviseert

In alle gevallen kan de Medische Commissie van de KNVvL u adviseren. Het kan hierbij gaan om bij voorbeeld de aard van uw aandoening, de keuringseisen, de mogelijkheden, de procedures etc. Uw vragen worden vertrouwelijk behandeld. De commissie is bereikbaar op: [email protected]