Zoals eerder gemeld, is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig met het opstellen van een nieuwe luchtvaartnota. Dit beleidsdocument, met een voorziene looptijd tot 2050, zal najaar 2019 ter goedkeuring aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Er zijn diverse klankbordsessies gehouden om bijdragen van betrokken partijen, waaronder de KNVvL voor de lichte luchtvaart, te kunnen verwerken. Dit alles heeft op dit moment geleid tot een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), waarin de onderwerpen staan benoemd die in de milieueffectrapportage (planMER) worden onderzocht. Drie denkrichtingen worden met name benoemd: leefomgeving, klimaat en economie.

Deze nieuwe Luchtvaartnota gaat uiteraard alle Nederlanders aan, maar nog meer de vliegende leden KNVvL. Immers, deze nota zal de contouren schetsen van hoe de overheid om zal gaan met luchtvaart, waaronder dus ook de luchtsporten. De overheid biedt de mogelijkheid tot het leveren van commentaar op het NRD. Dit kan via de website platformparticipatie.nl https://www.platformparticipatie.nl/projectenlijst/luchtvaartnota/nrd/index.aspx

Dit kan van 20 maart t/m 16 april. De stem van luchtsporten verdiend gehoord te worden!

Vragen of reacties op dit bericht?
Stuur een mail naar [email protected]