Op 26 juni 2019 vond een landelijke ontwerpdag plaats in het kader van het programma Luchtruimherziening 2023. Op deze dag konden betrokken partijen hun eerder ingebrachte wensen en behoeften nader toelichten. Ook de KNVvL was hierbij aanwezig om de mede namens de NACA en AOPA ingediende behoeftestelling te verduidelijken. De powerpointpresentatie de ontwerpdag vind je onderaan deze pagina.

Tijdpad

Er werd gestart met een nadere toelichting ten aanzien van het proces en het voorgenomen tijdpad. Belangrijker was de verheldering over de afwegingen en keuzes die inhoudelijk gemaakt zullen worden. Veiligheid is hierbij uiteraard een randvoorwaarde. De uitgangspunten, waaronder de wensen en behoeften van de verschillende gebruikers, werden benoemd. Qua tijdpad is het voornemen om uiterlijk winter 2021/2022 de aansluitroutes Lelystad te verbeteren, in 2023 in Noord Nederland een militair oefengebied in te passen (gezien de komst van de F-35) en het Oosten en Zuidoosten te herinrichten, waarna in de periode 2023-2035 het luchtruim doorontwikkeld zal gaan worden. Het is dus niet zo dat in 2023 het luchtruim volledig is heringericht.

Ontwerpnota

Belangrijk is dat de General Aviation (en drones) nadrukkelijk genoemd zijn als gebruikers en als participerende partij. In juni hebben veel overleggen plaatsgevonden voor de luchtvaartnota (klankbordoverleg) en voor de luchtruimherziening. Op 26 juni werd tevens gemeld dat in september 2019 de ontwerpluchtvaartnota, samen met het planMER aan de Kamer zal worden aangeboden. Doel is dat de Kamer al eind 2019 de nota zal goedkeuren.

Overbrengen standpunt luchtsporten en GA

Het is dus zaak om nog zoveel als mogelijk de opinie van luchtsporten en GA bij de ministeries en LVNL over te brengen. De afdeling Operations en de KNVvL Centrale Commissie Luchtruim zijn hier mee bezig; een overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het afwegingskader luchtruimherziening staat hiervoor op 30 juli gepland.


Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op via [email protected].

Bestand Type Grootte
Presentatie ontwerpdag luchtruimherziening 26062019 pdf 2,09 MB