Op 17 december vond de afsluitende sessie plaats van de klankbordgroep, sessies die moeten leiden tot het opstellen van de concept luchtvaartnota 2020-2050. De KNVvL was bij deze sessie aanwezig, hieronder volgt een update van het overleg.

Stand van zaken Luchtvaartnota

De streefdatum voor het indienen van het concept (eind december) aan de Kamer wordt niet gehaald. Dit o.a. vanwege de nog te verwachten aanbevelingen uit de Commissie Remkes inzake stikstof en de aanvulling op de PlanMER voor het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol. Er wordt nu uitgegaan van januari. Als dit concept aan de Kamer wordt gestuurd zal dit ook aan stakeholders, waaronder KNVvL verzonden worden. Hierna kan 6 weken commentaar worden geleverd.

Onderzoeken To70: gevolgen geluid/capaciteit ander banenstelsel Schiphol

Het onderzoeksbureau To70 heeft de gevolgen qua geluid en capaciteit voor Schiphol onderzocht bij diverse varianten op het banenstelsel. Er is uitgegaan van nieuwe banen en twee peilmomenten waarbij het aantal bewegingen is gesteld op 550.000 en 650.000. Bepalende factor is het aantal gehinderden en niet hinder generiek.

Bij dit onderzoek is niet een zgn. “blank sheet approach” gevolgd. Mogelijk zou dit efficiënter kunnen zijn. Ook is er geen inzicht in verschil tussen uurcapaciteit (piek) en capaciteit totaal (dag). Verder is er geen rekening gehouden met de baanwisselingen vanwege de Alderstafel. Invloed op grondoperaties was ook niet meegenomen. (bv. extra tijd met taxiën en gevolgen voor cargo groundhandling) Ondanks deze beperkingen konden er wel aanbevelingen gemaakt worden. Bottom line is dat de luchthaven uitgaat van meer bewegingen en meer banen.

Onderzoeken NLR: toekomstige stillere vliegtuigen

Het NLR heeft de gevolgen onderzocht van de komst van diverse nieuwe en stillere typen vliegtuigen. Hieruit kwam naar voren dat de meeste geluidswinst te halen is bij de start van vliegtuigen, dat op een gegeven moment vliegtuigen niet meer stiller kunnen worden, dat hoe groter een vliegtuig is hoe meer geluid het produceert, en dat meer vliegbewegingen de geluidswinst weer teniet zal doen.

Toegezegd is dat deze onderzoeken later op www.luchtvaartindetoekomst.nl gepubliceerd zullen worden.

Nagesprek proces klankbordgroep

Het hele proces van de klankbordgroep werd geëvalueerd waarbij diverse opmerkingen werden gemaakt en suggesties tot verbetering worden gedaan. Er is eind 2018 met dit proces gestart en er zijn maar liefst 14 sessies geweest, waarvan 1 ging over het bestuurlijke proces. 20 januari komt er een eindevaluatie sessie die tot procesmatige aanbevelingen aan het ministerie moeten leiden. KNVvL zal hierbij ook betrokken zijn.