Op 10 november was er een speciale meeting vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en LVNL om de status van de luchtruimherziening 2023 te bespreken, en dan wel specifiek voor de General Aviation sector. Uiteraard was de KNVVL hierbij aanwezig, met 4 personen vanuit verschillende gremia. Ook waren afgevaardigden van AOPA en NVL present. Het Ministerie lichtte nogmaals het hele proces van de herziening toe, waarbij er getrechterde besluitvorming naar een oplossingsrichting wordt gewerkt. Dit is een beslissing op conceptuele hoofdlijnen, die ook nog wordt onderbouwd door een PlanMER.

Statusupdate

Hoewel nog niet alles nu al qua ontwerp gedeeld werd, was de statusupdate zeer uitgebreid. De herziening is een groot project met veel impact - vooral bij groot handelsverkeer - juist omdat het Ministerie luchtvaart wil verduurzamen. De focus ligt op het hogere luchtruim, maar heeft ook gevolgen voor GA. Het ontwerp moet rekening houden met de veranderde wensen van Defensie met de ingebruikname van de F35, daarom is meer luchtruim boven (Noord-)Nederland nodig. In plaats daarvan wordt ruimte in Zuidoost-Nederland vrijgegeven waar dan weer een route voor groot handelsverkeer over gepland staat. Op Europees niveau is er civiele behoefte aan kortere naderingsroutes, dat zal derhalve gerealiseerd kunnen worden. Het aantal routes zal wel van 3 naar 4 gaan. Het groot handelsverkeer zal in principe hoger gaan vliegen (beter voor geluid en klimaat) volgens CDO/CCO principes, en in zogenaamde buizen gebaseerd op klimprofielen uit daadwerkelijk gevlogen tracks. In dit alles zal meer naar verkeersstromen worden gekeken dan naar routes. Dit is flexibeler en vermindert geluidsoverlast. Ook Flexible Use of Airspace, FUA zal steeds meer en fijnmaziger worden ingezet, waarbij voorspelbaarheid een van de randvoorwaarden is. Dit geldt ook voor de GA, maar dan in een later stadium. LVNL is al begonnen met een aanpak van het luchtruim boven Zuidwest-Nederland (sector 3) in 2016, maar dit staat los van de herziening zelf. Op 3 december a.s. zullen de routes in die regio ontvlochten worden.

Effecten voor GA

De effecten voor GA en luchtsporten lijken vooralsnog beperkt, voor de groene velden is er geen impact. Wel zullen er voor zweefvliegen en parachutespringen gevolgen zijn al lijken die mee te vallen. Over zweefvliegen werd niets concreets gezegd maar voor parachutespringen kwam het volgende naar boven:

  • Skydive ENPC: aantal conflicten verminderd. FL100 wordt nu bijna altijd verleend, het aantal conflicten zal naar verwachting verminderen. Derhalve wordt geen verslechtering verwacht.
  • Paracentrum Zeeland: FL120. Het groothandelsverkeer vliegt daar hoog. Ook daar geen verandering verwacht.
  • Skydive Rotterdam: de bestaande restricties volgen uit dalend verkeer van Schiphol. Er zal een scheiding van inbound en outboundverkeer worden gemaakt. Daartussen wordt in principe niet door groothandelsverkeer gevlogen en lijken er meer mogelijkheden te ontstaan. Daarbij zal het de IAF RIVER meer naar het westen verplaatst worden, waardoor er (bij noordelijk baangebruik) ook minder reden tot conflicten lijkt te zijn.

Al met al was het een meeting in positieve sfeer. Zorgen die de wij hadden zijn nu in ieder geval toegelicht en besproken Uiteraard houden we dit verder in de gaten. Nadrukkelijk meldde het Ministerie dat de GA sectorpartijen stakeholders zijn in de luchtruimherziening en daarom altijd betrokken zullen blijven. Ter informatie nog de ingekorte versie van de presentatie:

Bestand Type Grootte
Presentatie GA 10 november 2020 pdf 459,329 KB