De statuten van de KNVvL beschrijven:

 1. de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij gevestigd is;
 2. het doel van de vereniging;
 3. de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging, of de wijze waarop deze verplichtingen kunnen worden opgelegd;
 4. de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt;
 5. de manier van benoeming en ontslag van bestuurders;
 6. de bestemming van het batig saldo bij ontbinding of de wijze waarop de bestemming moet worden vastgesteld;
 7. De wijze waarop de KNVvL georganiseerd is.

De statuten zijn in een notariële akte vastgelegd.

Huishoudelijk Reglement

De KNVvL heeft ook een huishoudelijk reglement met uitvoeringsbepalingen en/of aanvullingen. Denk hierbij aan regels over het aanvragen van het lidmaatschap, de contributiebetaling, de besluitvorming binnen het bestuur of het gebruik van middelen. Een huishoudelijk reglement in niet in een notariële akte vastgelegd.

Statuten - Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Naam, zetel, duur en predikaat

De Vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, in voorkomende gevallen hierna te noemen KNVvL.
De KNVvL is gevestigd te Woerden.
De vereniging is op negentien oktober negentienhonderd zeven voor onbepaalde duur opgericht.
Sedert veertien november negentienhonderd twaalf is de KNVvL gerechtigd het predikaat “Koninklijk” te voeren.

Artikel 2 Doel

De KNVvL stelt zich ten doel:

 1. Het behartigen van de belangen van de leden;
 2. Het verlenen van diensten en producten aan de leden;
 3. Het bevorderen van de sportieve en recreatieve luchtvaart;
 4. Het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor haar activiteiten;
 5. Het zekeren van voldoende en toegankelijke ruimte in de lucht en de beschikbaarheid van accommodaties, terreinen en faciliteiten;
 6. Het zelfreguleren van alle luchtsporten;
 7. Het op peil houden van de kennis van de luchtvaart, specifiek voor de te accommoderen takken van luchtvaart;
 8. Het adviseren aangaande vraagstukken, in het bijzonder waar deze het overheidsbeleid inzake de praktische uitoefening van de luchtvaart en het gebruik van het luchtruim betreffen;
 9. Het stimuleren van de jeugd door het kweken van belangstelling voor, het bevorderen van kennis over en het deelnemen aan de uitoefening van de luchtvaart.

Artikel 3 Middelen

De KNVvL tracht haar doelen te bereiken met alle wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Aan het doel bevorderlijke middelen zijn onder andere:

 1. het verenigen van belangstellenden in en van beoefenaars van de luchtvaart en luchtsporten;
 2. het aanknopen en onderhouden van betrekkingen met verenigingen en instanties in binnen- en buitenland, welke een gelijksoortig of aanverwant doel nastreven;
 3. het onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties en andere instellingen;
 4. het organiseren van alsmede het deelnemen aan nationale en internationale wedstrijden,
 5. luchtvaartdemonstraties en wetenschappelijke manifestaties;
 6. het geven en doen geven van opleidingen alsmede het ontwikkelen en uitgeven van leerboeken en handleidingen;
 7. het organiseren van lezingen, voordrachten, excursies en bijeenkomsten en het deelnemen aan internationale uitwisselingen;
 8. het verstrekken van inlichtingen en adviezen;
 9. het bevorderen van proefnemingen;
 10. het uitvoeren van overheidstaken, voor zover die door de verantwoordelijke autoriteiten aan de Vereniging worden gedelegeerd;
 11. het bevorderen en waar wenselijk uitgeven van periodieken en publicaties alsmede het publiceren van verenigingsnieuws en mededelingen.

Voor de volledige tekst kun je de Statuten downloaden

Bestand Type Grootte
Statuten KNVvL 19 Juli 2018 pdf 239,351 KB
Huishoudelijkreglement pdf 1,172 MB
Directiestatuut KNVvL 2021 pdf 80,238 KB