INLEIDING

Bij het van kracht worden van Uitvoeringsverordening (EU)nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 20139, L 152) en de Regeling Modelvliegen(*) van 8 december 2005 voor het laatst gewijzigd op 22 april 2021 heeft de overheid aangegeven dat de sector zelf dient te zorgen voor een nadere invulling voor het binnen het gestelde kader voldoende veilig beoefenen van het modelvliegen(*).

De Regeling Modelvliegen is thans beperkt tot het vliegen in het verband van een modelvliegtuig club of modelvliegvereniging met modelluchtvaartuigen tot 25 kg.

Buiten zo'n verband wordt je beschouwd als individuele piloot op afstand van een onbemand luchtvaartuig (operator/piloot)en dien je je te houden aan de voorschriften van de Uitvoeringsverordening (EU)nr. 2019/947 met bijbehorende eisen, voorwaarden en verplichtingen.

Klik hier voor de Regeling Modelvliegen (uitsluitend geldig binnen clubverband)

Klik hier voor de Regeling Onbemande Luchtvaartuigen (vliegen buiten clubverband)

Vliegen met onbemande luchtvaartuigen > 25kg is in Nederland is mogelijk onder de specifieke categorie met zeer strikte voorwaarden. Wij adviseren je uitdrukkelijk - voordat je hieraan begint - contact op te nemen met IL&T (Nederlandse burgerluchtvaart autoriteit) en laat je hierover goed informeren.

De KNVvL, de Nederlandse koepelorganisatie en vertegenwoordiger van de sector, heeft de aangegeven mogelijkheid opgepakt. Dit reglement onder de naam Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport (BVM) vormt de basis voor deze zelfregulering.

Bij het beoefenen van de modelvliegsport zijn een aantal zaken uit de overheidssfeer van toepassing.

Genoemd worden: terreinen (milieu en ruimtelijke ordening) en veiligheid. Het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport beperkt zich tot het aspect veiligheid.


  • Natura2000 gebieden:

    Boven Natura2000 gebieden is het vliegen met drones (maar daar worden alle onbemande luchtvaartuigen mee bedoeld) veelal aan regels gebonden. Het beheer van die gebieden is opgedragen aan de provincies of Rijkswaterstaat als het rijks water betreft. Vaak moet je een vergunning hebben voordat je daar mag vliegen. Het al of niet hebben van vergunning is per gebied geregeld in het Beheersplan van dat gebied.

    Als je in zo'n gebied wilt vliegen is het raadzaam om eerst na te gaan of dat mag en of je een vergunning nodig hebt. Je kunt dat nagaan via deze pagina.

Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport

Het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport dient te worden gezien als een aanbeveling aan modelvliegverenigingen en aan de individuele modelvlieger om de sport op een veilige wijze in clubverband uit te oefenen.

De KNVvL streeft naar een landelijke acceptatie van de in dit reglement genoemde aspecten met betrekking tot o.a. modelkeuring, instructie, veiligheidsbrevetten en terreinreglement.

Het BVM geldt alleen voor niet-commercieel gebruik van modelluchtvaartuigen in clubverband.

Een uitzondering hierop vormen de modelvliegscholen die modelluchtvaartuigen gebruiken voor instructiedoeleinden.

Wijzigingen in het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport inclusief de bijlagen worden goedgekeurd door de Afdelings Leden Vergadering (ALV) op voordracht van de Commissie Instructie en Veiligheid van het Afdelingsbestuur Modelvliegsport.

BASIS VEILIGHEIDSREGLEMENT MODELVLIEGSPORT

Doel van dit Reglement

  1. In aanvulling op het gestelde in de Regeling Modelvliegen dient voor het veilig en verantwoord uitoefenen van de modelvliegsport de in dit reglement vermelde artikelen in acht te worden genomen.
  2. In de Regeling Modelvliegen heeft de wetgever de modelvlieger verplicht de risico’s te beperken en de veiligheid te bevorderen. Risico’s en aandachtsgebieden zijn onder meer:
  • Het beperken van hinder, overlast of risico voor personen en zaken op of in de directe omgeving van het modelvliegterrein.
  • Het in gevaar brengen van een ander luchtvaartuig.

Iedere modelvlieger dient zich bewust te zijn van de grenzen van zijn eigen kunnen. Het aanleren van en het bekend zijn met de risico’s van de modelvliegsport dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de instructie en van het behalen van een veiligheidsbrevet.

Alle documenten met betrekking tot het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegen, brevetten etc, vindt u in het voor leden toegankelijke gedeelte (Inloggen) van mijn.knvvl. onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Veiligheid.