• Het werkgebied van de Commissie Recreatief (CRV) is het bevorderen van het beleven van plezier aan de modelvliegsport, aan het samenwerken, aan het delen van kennis en aan het samen vliegen. Dit doel wordt o.m. nagestreefd door het organiseren van Recreades. Dit zijn evenementen voor model vliegend Nederland gericht op het plezier in het samen vliegen. CRV ondersteunt regionale initiatieven die er toe leiden dat meer mensen zich verenigen, bv. bij een regionale club of bij de landelijke KNVvL afdeling modelvliegsport. De commissie gaat de samenwerking met niet aangesloten modelvliegers niet uit de weg, vanuit de gedachte dat we samen sterker staan dan alleen.

  Landelijke Recreade

  CRV faciliteert en ondersteunt. Zij stimuleert verenigingen die een recreatief evenement willen organiseren. Landelijke evenementen worden in principe georganiseerd door een regionale club, in nauwe samenwerking met CRV

  Regionale initiatieven:

  CRV ondersteunt regionale initiatieven indien:

  Het evenement bijzonder is
 • Het karakter, de locatie en de doelgroep(en) duidelijk zijn
 • Andere verenigingen en modelvliegers welkom zijn
 • De vereniging een concept-artikel t.b.v. de periodiek Modelvliegsport maakt
 • De vereniging foto('s) maakt waaruit blijkt dat de KNVvL sponsor is
 • Er duidelijkheid over de gewenste ondersteuning is (financieel, petjes of shirts, reclame- en informatie materiaal, aanwezigheid van KNVvL vertegenwoordiger(s) etc.
 • Er duidelijk is dat de regionale club zelf ook investeert (in tijd, geld, mogelijkheden en inspanningen van de club(leden) zelf.

Acties 2019:

 • Watervliegen in het voor- en najaar, Indoor Festival, Inschrijfprocedure niet vrijblijvend, Media aandacht genereren, benutten van de uitstraling en beleving van de wedstrijdsport, integreren van de dronevliegers, wellicht 'eigen' drone Recreade, meewerken aan (luchtvaart- en/of sport-) manifestaties en presentaties.
 • Enquete naar alle modelvliegers om interesse voor en naar recreatieve evenementen te peilen.

  Acties 2020:
 • Als in 2019.
 • Daarnaast wellicht een grote landelijke fly-in met demo’s. Denk hierbij aan een evenement als de viering van het 100 jarig bestaan van de KNVvL.

Lezingen

 • Een vorm van ondersteuning van regionale activiteiten is het overdragen van kennis d.m.v. lezingen. Er zijn ca. 12 lezingen beschikbaar die kosteloos worden gegeven. (De reiskosten draagt CRV). Lees verder
 • Activiteitenkalender
 • CRV heeft op de afdelingswebsite een activiteitenkalender opgenomen. Aangesloten clubs kunnen hier hun evenementen publiekelijk maken. Ook de Recreades zullen worden vermeld. Inschrijven voor deelname aan activiteiten zal met een koppeling mogelijk worden evenals het bloggen en doorplaatsen naar social media.

Recreatief Duur record

Voor recreatieve vliegers is het mogelijk een duur record te vestigen.

Het betreffende reglement is op 18 juli 2019 enigszins aangepast. Zie artikel 1.4.9 van het Reglement.

Onderaan de pagina vind je het Reglement en een aanvraag formulier.

Correspondentie adres CRV per email, klik hier

Samenstelling commissie Recreatief Vliegen:
Alex Jansen (voorzitter), Andries Fokker (secretaris), Joyce Zwerver (media), Ernst Grundman en Cees de Groot (landelijke evenementen)

Het Van Hattum diploma voor jeugdleden en haar doelstelling

DOELSTELLING VAN HET VAN HATTUM FONDS:

a) Het jaarlijks toekennen van het Van Hattum diploma aan een veelbelovende jonge Nederlandse modelvlieg(st)er, lid van de afdeling modelvliegsport van de KNVvL.

b) Uit het oorspronkelijke legaat-fonds werd elk jaar voor minimaal één winnaar van het Van Hattum diploma het inschrijfgeld voor deelname aan het nationaal modelvliegerskamp betaald.

c) Nadat het legaat uitgeput raakte heeft de Afdeling modelvliegsport besloten het Van Hattum diploma in ere te houden en de kosten daarvan uit de Afdelingscontributies te financieren.

REGLEMENT:

De kandidaten zullen volgens onderstaande regels worden geselecteerd:

Artikel 1

Deelname aan de selectie is opengesteld voor ieder jeugdlid van de afdeling Modelvliegsport van de KNVvL.

Artikel 2

Selectie geschiedt in eerste instantie door het clubbestuur van de vereniging waarvan de kandidaat lid is of door een orgaan van de KNVvL. Een kandidaat dient schriftelijk aangemeld te worden. Uit deze aanmelding dienen de vaardigheden naar voren te komen: behaalde prestaties (brevet(ten)), resultaten van wedstrijden of fun-evenementen, enthousiasme en dergelijke van de voorgedragen kandidaat.

Het afdelingsbestuur beoordeelt de aanvragen, selecteert hieruit de beste.

Artikel 3

Degene die uit de selectieprocedure als beste te voorschijn komt, ontvangt het Van Hattum diploma en... € 150,00 welke bij voorkeur aan een modelvliegactiviteit wordt besteed.

Artikel 4

Het Van Hattum diploma, met de daarbij behorende prijs, kan maar éénmaal door dezelfde persoon gewonnen worden.

Aanmelding via Secretaris Modelvliegsport

Bestand Type Grootte
Aanvraagformulier Duurrecord pdf 63,157 KB
REGLEMENT RECREATIEF MODELVLIEGEN AJN V9 pdf 141,926 KB