Hoe zit het nu precies met de verzekeringen van de afdeling Modelvliegsport?

Bij de afdeling Modelvliegsport hebben we 2 polissen. Een bij de Nederlandse Luchtvaartpool (NLP) en één bij Delta Lloyd (later dit jaar gaat Delta Lloyd overigens op in Nationale-Nederlanden). Deze verzekeringen zijn als sinds jaar en dag het pakket wat we aanbieden aan de leden en de clubs.

De twee “afdelingsverzekeringen” gelden voor alle leden en adspirantleden van de afdeling Modelvliegsport.

De Nederlandse Luchtvaartpoolverzekering biedt dekking voor aansprakelijkheidsschade voor alles wat rechtstreeks met het modelvliegen zelf te maken heeft. Bijvoorbeeld door een modelvlieger die de controle is kwijtgeraakt over zijn toestel en landt op een dak van een nabijgelegen boerderij. De schade moet veroorzaakt zijn door rechtstreeks contact met het modelluchtvaartuig,
Bijzonder hierbij is dat ook dekking wordt geboden aan instructeurs en examinatoren, wat niet onder een persoonlijke WA verzekering valt.

De dekking is voor aansprakelijkheid tegenover derden tot een maximum van € 1.000.000,00 “per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortkomend uit één en hetzelfde evenement”.

Het eigen risico is € 100,00 per geval, uitsluitend in geval van materiële schade.

De dekking geldt voor Europa.

Voor vliegers die door de KNVvL uitgezonden worden naar WK’s buiten Europa geldt de dekking ook. mits gemeld aan de verzekeraar.

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan de modelluchtvaartuigen als gevolg van het gebruik ervan. Dus als twee kisten tegen elkaar botsen wordt nooit iets vergoed voor de modellen, zelfs als het aantoonbaar is dat één van de piloten schuldig is aan de botsing.

Ook niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal of vermissing van zaken.

Indien men elders een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft, waarin modelvliegen is gedekt, dan geldt de Nederlandse Luchtvaartpoolverzekering uitsluitend als excess van deze verzekering. In dat geval zal maxímaal het verzekerde bedrag van toepassing zijn onder aftrek van het elders verzekerde bedrag.
Van de dekking zijn uitgesloten, clubs, scholen, stichtingen en/of andere rechtsvormen, die zich bezighouden met het tegen betaling geven van cursussen en/of instructie voor commerciële doeleinden.

De verzekering is uitsluitend van kracht indien:
1. Gevlogen wordt conform de Regeling Modelvliegen en met modelluchtvaartuigen in eigendom van KNVvL leden en/of aspirant leden,

2. In het buitenland wordt gevlogen conform de in dat betreffende land van toepassing zijnde regelgeving.

3. Tijdens evenementen georganiseerd door de bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart aangesloten Clubs en/of Verenigíngen.

4. Tijdens de door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart te organiseren NK-drone racen op voorwaarde dat:

- alle deelnemers lid zijn van de KNVvL, afdeling Modelvliegsport;

- alle deelnemers een bewijs van verzekering moeten overleggen;

- lL&T een ontheffing heeft verleend voor wat betreft het vliegen zonder direct zicht;

- de plaatselijke autoriteiten een evenementen vergunning hebben verleend;

- afdoende maatregelen zijn genomen om de toeschouwers tegen uit de koers geraakte drones te beschermen.

De Delta Lloyd verzekering verzekert de clubs tegen aansprakelijkheid. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,00 per aanspraak, € 5.000.000 per jaar met een eigen risico van € 100 per aanspraak voor materiele schade.

 1. Ze biedt dekking voor aansprakelijkheidsschade voor alles wat direct met het gebeuren rond de club te maken heeft en waarvoor de club aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld een lid struikelt over een losliggende stoeptegel bij het clubgebouw en stelt de club aansprakelijk voor letselschade. De dekking geldt voor zowel clubbesturen als hun leden voor zover zij handelen in het kader van de club.
  De Delta Lloyd polis dekt ook de aansprakelijkheidsschade door het gebruik van motormaaiers (niet de schade aan de motormaaier zelf). Bijvoorbeeld door een verkeerde manoeuvre met de maaier, waarbij schade ontstaat aan een geparkeerde auto.
  Dit is een verzekering, die uitsluitend uitkeert als een andere verzekering geen dekking verleent.

  Vermogensschade ( geld dat verloren is) veroorzaakt door een onjuiste beslissing van het bestuur en/of het verdwijnen (stelen) van geld binnen het bestuur is niet gedekt in de Delta Lloyd polis.

 2. Ook niet verzekerd zijn rechtsbijstand (tenzij dit een voortvloeisel is bij rechtshulp om een aansprakelijkheidsclaim af te wenden) , inboedel en opstal (brand en diefstal).

  Tenslotte heeft de KNVvL voor al haar vrijwilligers een verzekering (WEGAS) afgesloten die het eigen risico afdekt van schade aan het voertuig bij vervoer van een vrijwilliger tijdens werkzaamheden voor de KNVvL.

  Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is om tegen bijbetaling extra opties voor individuele leden toe te voegen aan de standaardverzekering, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een verzekering ten behoeve van transportschade voor modellen.
  Als onze verzekeraar dit mogelijk maakt, zullen we onze leden daarvan op de hoogte stellen.

  Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u deze richten aan secretaris.modelvliegsport@knvvl.nl