Uitstel nieuwe regelgeving modelvliegen

De nieuwe regelgeving modelvliegen is uitgesteld.

Lees verder

Laatste versie van de Europese regelgeving voor onbemande luchtvaart (in het Engels).


Deze EU regelgeving is ook van toepassing voor modelvliegen buiten clubverband.

Het document vindt u onder deze alinea bij het kopje "Bestand".

De regelgeving voor modelvliegen binnen clubverband wordt voor 1-1-2023 via nationale regelgeving vastgesteld


Omwisselen in Nederland uitgegeven vliegbewijs A1/A3 of A2 voor verbeterd exemplaar.

6-12-2021

Sinds enkele dagen kun je bij de RDW gratis je A1/A3 of A2 vliegbewijs omwisselen voor een verbeterd exemplaar. Tekst is in Nederlands en Engels en het bewijs is voorzien van de voorgeschreven EU QR code. Omwisselen is gratis.

Zie verder:

https://www.rdw.nl/particulier...

Aanvragen exploitantennummer zonder Digid - Omzetting buitenlands vliegbewijs A1/A3

16-06-2021

RDW maakt omzetting buitenlands vliegbewijs A1/A3 mogelijk.

Lees verder

27-05-2021

Het is vanaf heden mogelijk voor personen , die niet beschikken over Digid en woonachtig zijn in Nederland, een exploitantennummer bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer aan te vragen.

Hoe te handelen over deze manier van aanvragen leest u hier

22-04-2021 Regeling Modelvliegen, Regeling onbemande luchtvaartuigen en de Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen gewijzigd.

De Regeling Onbemande Luchtvaartuigen vind je hier

Bovengenoemde regelingen zijn gewijzigd.

Regeling Modelvliegen:

Het is nu ook op modelvliegvelden van verenigingen die aangesloten zijn bij de SNMV, toegestaan binnen clubverband tot 300 m AGL te vliegen.

Regeling zonering onbemande luchtvaartuigen

In deze regeling zijn de No Fly zones aangepast. In deze zones is het niet toegestaan te vliegen in de Open categorie (A1/A3 en A2). Dit is vooral van belang voor het modelvliegen buiten clubverband. Dit heeft geen gevolgen voor modelvliegclubs die binnen die zones gelegen zijn in luchtruimklasse G (ongecontroleerd luchtruim) en/of een convenant hebben als dat in luchtruimklasse C en D is.

Betreffend document kunt u downloaden, zie hieronder.

Stappenplan Modelvliegers ikv de nieuwe regelgeving per 31-12-2020

Waar mag je vliegen in de open Categorie A3, klasse C4 (modelluchtvaartuigen) buiten clubverband.

In het lagere luchtruim van Nederland zijn nogal wat beperkingen waar je wel of niet mag vliegen buiten clubverband met je modelluchtvaartuig. In het kader van de nieuwe regelgeving zijn door het ministerie van I&W naast de gebruikelijke gebieden met beperking, zoals die op de VFR luchtvaartkaart staan no fly zones ingesteld. Als je van plan bent om buiten clubverband buiten een modelluchtvaartterrein een vluchtje te maken is het zeer verstandig om eerst te kijken of je op zo'n locatie wel vliegen mag.

Een handig hulpmiddel daarbij is de viewer PDOK (niet geschikt voor mobiele telefoons), waarin je voor die gebieden een dataset kan inladen via een tab linksboven op het scherm. Er zijn drie datasets voor drones die ook voor modelvliegen gelden. Laadt voor de overzichtelijkheid niet meer dan één van de gewenste sets in en je kan precies zien of je wel of niet mag vliegen op jouw locatie.

Klik hier voor de PDOK viewer

Bovenstaande flyer (laatste versie is 20210113-03) is ontworpen door onze Ben Jansen, waarvoor heel veel dank.

Opmerking:

Wij hadden verwacht dat de 300m hoogte regel voor alle modelvliegclubs ging gelden in de nieuwe Regeling Modelvliegen. Dat is vooralsnog niet het geval. De Regeling Modelvliegen wordt binnenkort aangepast.

Lijnbesturing en de nieuwe regelgeving


26-01-2021

Er is vandaag overleg geweest met het Ministerie van I&W over lijnbesturing. Hieruit is gebleken dat op grond van de bepalingen in Bijlage 1 van de (BASIS)VERORDENING (EU) 2018/1139 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2018 dat:

 • Lijnbestuurde modellen met een MOTW tot 1 kg zijn uitgezonderd van de nieuwe EU regelgeving, dus geen exploitantennummer en buiten clubverband geen A1/A3 Vliegbewijs.
 • Lijnbestuurde modellen met een MTOW van > 1kg is de EU regelgeving wel van toepassing, dus wel een exploitantennummer en buiten clubverband wel een A1/A3 vliegbewijs.

Nieuwe aangepaste versie Regeling Modelvliegen van 31-12-2020. De oude Regeling Modelvliegen is vervallen.


Aanvragen exploitantennummer bij de RDW

30-12-2020

Je kunt een exploitantennummer aanvragen bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer via deze link.

Onder verwijzing naar het Stappenplan verderop op deze pagina heb je...

voor modelvliegen in clubverband alleen dat exploitantennummer nodig.

Vlieg je met je modelluchtvaartuig buiten clubverband, dan heb je ook een Vliegbewijs A1/A3 nodig.

Erkende opleidingsinstituten voor het tegen betaling verkrijgen van een Nederlands vliegbewijs, klik hier

Heb je de opleiding gedaan in Nederland, dan loopt het verkrijgen van een Vliegbewijs via de RDW.

Heb je het Vliegbewijs in een ander EU land gehaald, dan is dat EU Vliegbewijs in de gehele EU en Noorwegen geldig, dus ook in Nederland en hoef je daarvoor niet langs bij de RDW.

Met het exploitantennummer RDW + dat buitenlandse EU vliegbewijs A1/A3 of je bij de RDW verkregen Nederlandse vliegbewijs A1/A3 mag je buiten clubverband met je modelluchtvaartuig vliegen in ongecontroleerd luchtruim, voor zover daar geen beperkingen zijn, zoals luchthavens, no fly zones etc.

Voorbeeld EU vliegbewijs.

Publicatie nieuwe regelgeving onbemande luchtvaart, inclusief modelvliegen

29-12-2020

De Nederlandse overheid heeft de nieuwe wettelijke voorschriften gepubliceerd betreffende de onbemande luchtvaart inclusief modelvliegen die per 31-12-2020/01-01-2021 van kracht zijn.

De Regeling Modelvliegen wordt als volgt gewijzigd:

A
Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van het onderdeel ‘modelluchtvaartuig’ door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947:Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 20139, L 152).

B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt na, ‘gelden voor een vlucht met een modelluchtvaartuig’ ingevoegd ‘die wordt uitgevoerd in het verband van een modelluchtvaartuigclub of -vereniging, als bedoeld in artikel 2, onder 10, van uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947’.
2. In onderdeel ‘b’ wordt na ‘goed zicht op het modelluchtvaartuig’ ingevoegd ‘behalve wanneer de bestuurder wordt bijgestaan door een waarnemer die zich naast hem bevindt en zonder hulp visueel contact houdt met het modelluchtvaartuig en zo de bestuurder helpt om de vlucht veilig uit te voeren’.

De overige artikelen in de Regeling Modelvliegen zijn niet gewijzigd.

Verder is er een plicht tot registratie als exploitant, zie Stappenplan elders op deze pagina.

Als je niet voldoet aan artikel 2 onder 1 van deze Regeling, val je automatisch onder de nieuwe EU regelgeving, vastgelegd in de Regeling Onbemande Luchtvaartuigen met bijbehorende eisen en voorwaarden.

Deze voorschriften zijn een uitvloeisel van de door de EU uitgevaardigde verordeningen die ook Nederland als lid van de EU moest implementeren in nationale wetgeving.

Deze nieuwe voorschriften kunt u downloaden via deze link

Updates over nieuwe regelgeving modelvliegen (onder voorbehoud)

21-12-2020

Vliegen buiten Nederland, binnen de EU + Verenigd Koninkrijk

Voor het vliegen na 31-12-2020 bij zusterclubs (dus in clubverband) buiten Nederland binnen de EU + het Verenigd Koninkrijk, staan tips en adviezen op de website van de EMFU. Klik hier voor die website

19-12-2020

Publicatie rijksoverheid

Inmiddels heeft de rijksoverheid op haar website alle informatie gepubliceerd over het vliegen met onbemande luchtvaartuigen na 31-12-2020. Raadpleeg deze website regelmatig voor updates. Klik hier voor deze website.

Helaas staat in het toegestuurde Stappenplan bij de RDW tarieven een foutje. Voor het jaarlijks verlengen van het exploitantennummer heeft de RDW een tarief vastgesteld van € 13,00. Het bedrag van € 11,00 in het Stappenplan is onjuist. Onze excuses daarvoor.

17-12-2020

Stappenplan

Gezamenlijk met de FLRCV (Federatie Limburgse RC Vliegers) en de SNMV (Samenwerkende Nederlandse Modelvlieg Verenigingen) is een stappenplan opgesteld waarin staat wat je moet doen na 31-12-2020 om aan de nieuwe regelgeving te voldoen binnen- en buiten clubverband.

Dit stappenplan is naar alle modelvliegclubs (voor zover bekend) in Nederland gestuurd en naar alle individuele leden van onze afdeling en is ook vanaf deze pagina te downloaden.

Clubs worden verzocht om dat stappenplan zoveel mogelijk met hun leden te delen.

13-12-2020

Gratis opleiding + examen A1/A3

De Ierse Luchtvaart Autoriteit biedt niet langer gratis een online opleiding + examen aan in de categorie A1 en A3. Klik hier voor de website van de IAA.

In Oostenrijk, Duitsland en Luxemburg is het vooralsnog kosteloos.
Oostenrijk: https://online-kurs.dronespace.at/einstieg/
Duitsland: https://www.lba.de/DE/Betrieb/Unbemannte_Luftfahrtsysteme/Unbemannte_Luftfahrtsysteme_node.html

Luxemburg: Klik hier

20-01-2021

De geldigheid van het Engelse A1/A3 bewijs binnen de EU staat momenteel ter discussie omdat Engeland uit de EU is getreden. Engeland moet een voorgeschreven EU procedure volgen, alvorens binnen de EU tot erkenning van het vliegbewijs kan worden overgegaan. Dat is voorlopig niet het geval.

A1/A3 is meestal voldoende voor modelvliegers die buiten clubverband willen vliegen. Voldoende kennis van de Engelse of Duitse taal is wel een must.

Het behaalde vliegbewijs (Proof of Completion) A1/A3 is geldig binnen de gehele EU samen met het aan u verstrekte exploitantennummer van de RDW. U hoeft met een buitenlands Vliegbewijs niet meer langs de RDW om dat daar te registreren.

Bij erkende opleidingsinstituten in Nederland kunt u tegen betaling een online cursus met examen volgen voor verschillende categoriën.

Vanaf 31-12-2020 kunt u via de website van IL&T raadplegen bij welk erkend opleidingsinstituut u een online cursus met examen kunt volgen.

26-11-2020

Brochure modelvliegen

De overheidsbrochure voor modelvliegers na 1-1-2021 is verschenen.

Klik hier voor het downloaden van de brochure.

24-11-2020.

Kosten online cursussen drone-of vliegbewijs.

Steeds meer erkende opleidingsinstituten maken de prijzen bekend voor het volgen van online cursussen voor de diverse categorieën onbemande luchtvaartuigen, waaronder modelluchtvaartuigen voor het verkrijgen van een drone- of vliegbewijs.

Het behalen van zo'n bewijs is noodzakelijk als je (ook) buiten clubverband in Nederland en de rest van de EU wilt vliegen.

Binnen clubverband is de Regeling Modelvliegen van toepassing en is zo'n cursus niet noodzakelijk.

Binnen clubverband buiten Nederland in een ander EU land is in principe ook mogelijk zonder EU vliegbewijs, maar afhankelijk van de wijze waarop dat EU land modelvliegen heeft geregeld. Meestal zal dat op dezelfde wettelijke EU grondslag zijn als in Nederland. Informeer vooraf bij de betreffende buitenlandse club.

Zie de prijsvergelijker van Nederlandse erkende opleidingsinstituten, onder dankzegging aan Dronewatch

17-11-2020

In het kader van de nieuwe EU regelgeving (modelvliegen) hebben wij samen met de FLRCV en de SNMV (vertegenwoordiging van de niet gebonden clubs) regulier overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W.

Exploitantennummer/Registratie:

Vast staat dat vanaf 1-1-2021 een EU exploitantennummer moet worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Website). Houdt deze website in de gaten.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Individueel, dus elke modelvlieger vraagt individueel een exploitantennummer aan wat op zijn/haar modelluchtvaartuigen moet worden aangebracht
 • Per club. De vereniging vraagt als rechtspersoon een exploitantennummer aan en registreert de leden/piloten in eigen administratie . Het exploitantennummer van de vereniging dient op alle modelluchtvaartuigen van de clubleden te worden aangebracht.
 • NB. Voor zover wij begrepen hebben, geldt het exploitantennummer van de club alleen, als dat ook in clubverband gebruikt wordt. Ook als dat buiten het eigen veld is, bijvoorbeeld bij een andere club in clubverband. Geadviseerd wordt niet toe te staan dat clubleden dit nummer gebruiken als ze buiten clubverband willen wildvliegen. Willen leden wildvliegen buiten clubverband, dan moeten ze zelf een individueel exploitantennummer aanvragen. Als houder van een exploitantennummer kan de club aansprakelijk worden gesteld en verantwoordelijk worden gehouden voor niet toegestane activiteiten buiten het veld door haar leden en dat lijkt ons in het belang van een club niet raadzaam.

Vliegbewijs:

Een vliegbewijs is voor modelvliegers, die in clubverband op een modelvliegveld vliegen, niet noodzakelijk. Het veiligheidsbrevet of clubbrevet volstaat vooralsnog tijdens de overgangsperiode tot uiterlijk 1-1-2023. In alle andere gevallen is een vliegbewijs vereist. De verwachting is dat het veiligheidsbrevet en/of clubbrevet blijft bestaan na 1-1-2023.

Erkenning modelvliegveld:

Kan nog steeds niet aangevraagd worden bij IL&T. Wij worden geïnformeerd over de datum waarop dit mogelijk wordt en hoe dit aangevraagd moet worden.

A.V.P. verzekering piloot per 1-1-2021 (EU eisen):

 • Voor modelluchtvaartuigen tot 20 kg is en blijft de huidige gezins A.V.P. toereikend.
 • Voor modelluchtvaartuigen van 20 kg of meer (tot max. 25 kg voor een modelluchtvaartuig) dient volgens de EU regelgeving de A.V.P. verzekering te voldoen aan de eisen gesteld in de EU verordening nr. 785/2004. Raadpleeg uw verzekeraar voor nadere informatie hierover.

Aanvragen vergunning clubs:

Er zal geprobeerd worden om een soort “generieke” vergunning op te stellen die voor de meeste clubs voldoet. Hierdoor hopen we de kosten van de vergunning te kunnen drukken. Een en ander zal nog wel even duren: werkgroepen gaan aan de gang om invulling te geven aan de regelgeving en de inhoud van de vergunning. Er is voldoende tijd voor tussen nu en 1-1-2023 en men denkt in het voorjaar van 2022 ermee klaar te zijn. Ondertussen kunnen we blijven vliegen op grond van de huidige per 1-1-2021 aangepaste Regeling Modelvliegen.


10-11-2020

De overheid heeft een nieuwe brochure uitgegeven voor recreatief drone vliegen.

Klik hier voor deze brochure

LET OP:

Dit is voor recreatieve drone- of modelvliegers alleen van toepassing als er "wild" gevlogen wordt, dus niet in clubverband buiten modelvliegvelden.

Ben je geïnteresseerd in de Nederlandse vertaling van de nieuwe EU regelgeving, ga dan naar het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport > Wettelijke voorschriften.


01-11-2020

Binnen de mogelijkheden van de nieuwe EU regelgeving komt er een aangepaste Regeling Modelvliegen, geldig tot 1-1-2023.

 • Modelvliegen in clubverband vanaf alle modelvliegvelden kan vanaf 1-1-2021 nagenoeg op dezelfde voet doorgaan, in principe tot een hoogte van 300 mtr. AGL in ongecontroleerd luchtruim (klassse G)
 • FPV vliegen in clubverband vanaf modelvliegvelden met waarnemer is toegestaan.
 • Clubs moeten straks via een E-formulier erkenning van hun modelvliegveld en een vergunning aanvragen bij IL&T. Moet geregeld zijn voor 1-1-2023.
 • Modelvliegers moeten straks jaarlijks individueel tegen betaling een exploitantennummer aanvragen bij de RDW.
 • Individueel model- en/of FPV vliegen buiten clubverband (wild vliegen) en buiten een modelvliegveld is straks (vanaf 1-1-2021) alleen toegestaan op basis van de EU regelgeving “Open categorie A3”.
 • Dat houdt in een online theoriecursus en examen tegen betaling bij een erkend opleidingsinstituut en in het bezit zijn van een exploitantennummer en een vliegbewijs Open categorie A3 tegen betaling, afgegeven door de RDW.
 • Maximale vlieghoogte conform EU regelgeving buiten modelvliegvelden is 120 mtr vanaf de grond (AGL) op minimale horizontale afstand van 150 mtr van mensen.
 • Nachtvliegen blijft voor onbemande luchtvaart (dus ook modelvliegen) onder VFR regels helaas verboden (Besluit Luchtverkeer 2014).

Recentelijk is een internetconsultatie gepubliceerd over de regeling tot vaststelling van regels voor onbemande luchtvaartuigen. Ter uitvoering van de EU verordeningen 2019/945 en 2019/947 (beide attached).

Het Ministerie van IenW bereidt de uitvoering hiervan voor, hiertoe is een regeling in concept opgesteld.

Dit vereist dan weer wijziging van diverse regelingen die betrekking hebben op onbemande luchtvaartuigen (drones en modelluchtvaartuigen).

Reageren is mogelijk t/m 20 november as.
https://www.internetconsultatie.nl/regeling_onbemande_luchtvaartuigen

Verplichting Erkenning modelvliegvelden als model luchtvaartterrein.

Los daarvan staan de nieuwe eisen voor erkenning van een modelvliegveld conform de op 7 november 2019 gewijzigde Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig gebruik luchthavens.

Die blijven onverminderd van kracht.

Zodra er aangemeld kan worden voor de erkenning van de modelvliegvelden, laten wij dat aan onze aangesloten clubs weten.

Nadere informatie kun je vinden in het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport en verder.