24-09-2020

Op 21 september j.l. is weer overleg geweest met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W. Voor de KNVvL waren Hans van Rooy en Frits van Laar hierbij aanwezig.
Het gezamenlijke document van de FLRCV en KNVvL, waarin wij onze keuze voor de zg. Optie 2 aangeven en onderbouwen, is daar uitgebreid aan de orde geweest.
Op een deel van de gestelde vragen werd positief gereageerd maar ook werd duidelijk dat door de beleidsmedewerkers van het Ministerie e.e.a. nog verder moet worden bestudeerd voordat besluitvorming kan plaatsvinden.

Op 22 september j.l. hebben wij bericht gekregen dat door de overheid is besloten Optie 2 (het vergunningenmodel) te kiezen voor de Modelvliegsport.

Deze keuze betekent het volgende:

  • Na 31 december 2020 blijft voor de modelvliegers de Regeling Modelvliegen van kracht tot uiterlijk 31 december 2022.
  • De Regeling Modelvliegen moet op een paar punten worden aangepast zodat ook echt alleen traditionele modelvliegers (dwz in de praktijk de leden van modelvliegverenigingen) zich daarop kunnen beroepen. Hierbij is toegezegd dat FPV vliegen daarin ook meegenomen zal worden.
  • In de komende twee jaar moet gewerkt worden aan het opstellen van een vergunningenkader.
  • Vervolgens kunnen er vergunningen worden aangevraagd en moeten deze worden afgegeven.
  • Mbv het zogenaamde e-formulier moeten de modelvliegvelden in kaart gebracht worden. Dit is een verplichting uit de Regelingen Burgerluchthavens en Veilig gebruik luchthavens en andere terreinen en is in feite al jarenlang vereist.
    Dit e-formulier is nog niet beschikbaar.


08-09-2020

Inmiddels zijn de eerste brochures van de nieuwe EU regelgeving verschenen. Deze zijn bestemd voor ROC en ROC Light houders, dus commerciële drone bedrijven en hebben geen effect op de modelvliegsport.

Voor de modelvliegsport zullen andere regels worden vastgesteld.

Nationale overheden binnen de EU, ook Nederland, hebben de ruimte om binnen de nieuwe EU regelgeving voor de "klassieke" modelvliegsport andere regels vast te stellen, waarbij de overheid er naar streeft de modelvliegsport zo veel mogelijk te faciliteren in de huidige vorm.

De FLRCV en de KNVvL zijn samen heel nauw betrokken bij de tot standkoming van die nieuwe regels voor de modelvliegsport en zitten regelmatig aan tafel met betrokken beleidsambtenaren van het Ministerie van I&W.

10-08-2020

Het heeft enige tijd geduurd, maar kortgeleden (begin juli 2020) hebben wij weer een overleg gehad met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W over de nieuwe regelgeving voor Modelvliegen tot < 25 kg binnen het kader van de nieuwe EU verordeningen onbemande luchtvaart tot 150 kg.

Vertegenwoordigers van onze clubs zijn inmiddels via vier videomeetingen geïnformeerd.

Wij hebben de nieuwe voorstellen vanuit het Ministerie van I&W met hen gedeeld en onze voorkeur uitgesproken voor de beste optie.

Het hoofddoel daarbij is - ook vanuit het Ministerie - de modelvliegsport zoveel mogelijk te faciliteren binnen de mogelijkheden die de EU wetgeving op dit onderwerp toelaat.

Onze keuze voor de beste optie - welke ook gedeeld wordt door de FLRCV - zal in een gezamenlijke brief van KNVvL en FLRCV met voldoende onderbouwing voor deze keuze, worden voorgelegd op het eerstvolgende overleg met het Ministerie.

Onze verwachting is dat het tekort dag is om dit allemaal voor 1 januari 2021 te realiseren.

Gelet op de overgangstermijnen verwachten wij dat de overheid de huidige Regeling Modelvliegen zal laten doorlopen tot 1 januari 2023.

  • Als dat zo is, blijft FPV vliegen/racen* gedurende die tijd helaas verboden, tenzij de overheid bereid is hiervoor in de overgangstermijn ontheffing te verlenen.
  • De maximale vlieghoogte boven modelvliegvelden van niet KNVvL en/of FLRCV clubs blijft helaas beperkt tot 120 m boven grondniveau.*

*(Zie artikel 2 onder a, b (FPV vliegen) + h en i (maximale vlieghoogte) van de Regeling Modelvliegen)

Verplichting Erkenning modelvliegvelden als model luchtvaartterrein.

Los daarvan staan de nieuwe eisen voor erkenning van een modelvliegveld conform de op 7 november 2019 gewijzigde Regeling Burgerluchthavens en de Regeling Veilig gebruik luchthavens.

Die blijven onverminderd van kracht.

Zodra er aangemeld kan worden voor de erkenning van de modelvliegvelden, laten wij dat aan onze aangesloten clubs weten.

Nadere informatie kun je vinden in het besloten gedeelte van onze website via mijn.knvvl.nl (Inloggen) onder DOCUMENTEN > Modelvliegsport en verder.