Met ingang van 1 januari 2020 gaat er wat veranderen in de uitgifte van FAI-sportlicenties. Vanaf die datum worden deze niet meer standaard verstrekt aan alle leden van onze afdeling Modelvliegsport.

Waarom deze verandering?

Helaas zijn diverse grote sponsors van de FAI, zoals Red Bull en Breitling, weggevallen waardoor de inkomsten van de FAI drastisch zijn terug gelopen. De FAI is nu op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen en één daarvan is om kosten in rekening te gaan brengen voor de FAI-sportlicenties. De verwachting is dat die kosten € 15,00 per licentie per jaar zullen bedragen. Hierover zal een besluit genomen worden in de komende General Conference van de FAI in december 2019. Als wij zouden doorgaan met het kosteloos verstrekken van sportlicenties aan alle leden Modelvliegsport, lopen de kosten op tot ongeveer € 60.000,00 per jaar. Dat willen wij niet voor onze rekening nemen. Om deze reden heeft het bestuur van de afdeling Modelvliegsport besloten de uitgifte van FAI sportlicenties te beperken tot de deelnemers aan internationale FAI wedstrijden en dat zij die kosten hiervan voor hun rekening moeten nemen.

In de december meeting heeft de FAI besloten voor het jaar 2020 geen kosten in rekening te zullen brengen.

Aan de afgifte van de FAI sportlicentie voor 2020 zijn dus geen kosten verbonden voor leden van de afdeling Modelvliegsport.

Wedstrijdvliegers

Wedstrijdvliegers die mee (willen) doen aan internationale wedstrijden en kampioenschappen waarvoor de FAI-sportlicentie is vereist, kunnen de licentie verkrijgen door zich aan te melden en de eventuele kosten ervan zelf te betalen. De KNVvL zorgt voor de geldigheid van het aan de sportlicentie verbonden FAI ID. Wedstrijdvliegers die alleen mee doen aan nationale KNVvL wedstrijden kunnen op vertoon van hun geldige KNVvL-ledenpas aan die wedstrijden deelnemen. Zij hoeven geen FAI-sportlicentie aan te vragen.

Hoe gaat het nu verder?

  • Op 1 januari 2020 is geen enkel lid meer automatisch in het bezit van een FAI sportlicentie.
  • Degenen die in 2020 een FAI Sportlicentie willen beschikken, dienen dit voor 1 december van het lopende jaar aangeven bij de secretaris of ledenadministrateur van zijn club waaraan hij/zij het clublidmaatschap betaalt.

Aanvraag procedure

  1. De secretaris of ledenadministrateur doet uiterlijk 1 december een opgave van de aanvraag (lidnummer en naam van aanvrager) voor een FAI Sportlicentie aan ledenservice@knvvl.nl.
  2. Ledenservice verzorgt de aanvraag en de afgifte. De eventuele kosten van de licentie (vermoedelijk € 15,00 per jaar) komen ten laste van het aanvragende lid en worden in rekening gebracht op de contributiefactuur aan de betreffende club. Het is aan de club om die kosten door te berekenen aan het betrokken lid.
  3. Ter controle wordt in de exportfile van de ledenlijst van de club in de KNVvL (https://flightdeck.knvvl.nl) applicatie een extra kolom ingebouwd, waarin zichtbaar wordt welk lid in het bezit is van een FAI Sportlicentie. Ook is bij het betreffende lid het bedrag voor de licentie al in het vermelde contributiebedrag opgenomen.
  4. Individuele leden (clubnummer 4500) dienen zelf een aanvraag voor een sportlicentie te doen via ledenservice@knvvl.nl en vinden de kosten hiervan terug op de factuur.
  5. De verleende sportlicentie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij het betrokken lid voor 1 december van het lopende jaar heeft opgezegd. Clubleden zeggen deze op via de clubsecretaris en individuele leden geven dit zelf door aan ledenservice@knvvl.nl.

Noot aan de clubbesturen

Wij zijn ons als afdelingsbestuur er terdege van bewust dat dit wat extra werkzaamheden oplevert voor de club. Dit is het gevolg van het feit dat de procedures rond facturering van clubs en haar leden binnen de KNVvL zodanig zijn ingericht dat het altijd de club is die voor de clubleden een factuur ontvangt. Het is niet mogelijk om aan clubleden een individuele factuur te versturen als het om contributie of andere zaken zoals een sportlicentie gaat.
Aan de andere kant gaat het voor wat betreft de sportlicenties slechts om enkele leden per club en landelijk om ongeveer 100 sportlicenties. Wij hebben hard aangedrongen op een factuur per aanvrager, maar dat bleek alleen mogelijk middels een kostbare aanpassing aan de systemen. De kosten hiervan wegen dan niet op tegen het aantal clubs dat extra wordt belast.