Het Veiligheid Management Systeem (VMS) vormt de kern van het structureel werken aan een veiligere parachutespringsport. Het VMS bestaat uit vier onderdelen:

  1. Veiligheidsbeleid en doelstellingen. Dit omvat het beleid en de doelstellingen zoals die door het afdelingsbestuur zijn opgesteld en worden uitgevoerd door de VC. De intenties van het bestuur staan samengevat in de Veiligheidsverklaring die richting geeft aan het veiligheidsbeleid.
  2. Veiligheidsrisico management. Met behulp van gestandaardiseerde methodes wordt getracht gevaren te identificeren en risico's te analyseren. Het onderzoeken van voorvallen is hier een onderdeel van. Wanneer risico's inzichtelijk zijn kunnen corrigerende maatregelen worden opgesteld.
  3. Veiligheidsborging. Opgestelde maatregelen dienen te worden geïmplementeerd en ook te worden gecontroleerd of deze het juist effect hebben. Eventuele bijsturing kan nodig zijn voor het gewenste effect. Audits bij de aangesloten clubs en centra vallen ook onder veiligheidsborging.
  4. Veiligheidspromotie. Het invoeren van een nieuw systeem vraagt om uitleg en toelichting. Maar veiligheidspromotie gaat verder. Het ultieme doel van het gehele VMS is het ontwikkilen van een zogenaamde "just culture". Dit is een cultuur waarin we elkaar aanspreken op veiligheid, waar we open staan om onze ervaringen te delen en te leren van anderen.

De manier waarop de VC samen met de andere commissies en de centra uitvoering geeft aan het Veiligheid Management binnen Nederland is uitgewerkt in het Handboek Veiligheid Management Systeem (Handboek VMS).

Bestand Type Grootte
Handboek VMS Afdeling para pdf 912,812 KB