Hier vind je actuele informatie over de effecten rondom het Coronavirus gericht op Zweefvliegen. Voor de algemene informatie check de KNVvL nieuwspagina.


Update 16 oktober, maatregelen tweede golf

De aangescherpte regelingen van 13 oktober betreft vooral maatregelen op de grond en in en om het gebouw. Vliegen blijft op basis van NOTAM A2125/20 mogelijk. In aanvulling op het COVID-19 protocol Zweefvliegen 14 oktober nog enkele opmerkingen.

Sluiting sportkantines
De meest in het oog springende nieuwe maatregel waar wij mee te maken hebben, is het sluiten van sportkantines. Meteen roept dit de discussie op, is ons clubhuis nu een sportkantine? Vallen we onder horeca? Of toch iets anders? Iedere club gebruikt hun clubhuis weer op een andere manier en heeft met andere regelgeving te maken. Het dringende verzoek is om niet de grenzen van de regelgeving op te gaan zoeken, houd je aan de intentie van deze regel. Dat betekent in elk geval binnen geen sociale activiteiten. Doe de briefing buiten, ga niet onnodig naar het veld, etc..

Enkele richtlijnen:
RIVM:
Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. (Dat betekent dat de andere ruimtes wel gebruikt kunnen worden, met inachtneming van de COVID-19 maatregelen.)
NOC*NSF:
Aanwezige vrijwilligers kunnen even wat te drinken pakken uit koelkast of koffie pakken uit een automaat is mogelijk. Als er maar geen horecapersoneel is.
NOC*NSF:
Het dringende advies is om de sportkantine zoveel mogelijk niet te gebruiken. Met uitzonderingen voor: wedstrijdsecretariaat, bestuurskamer, operationeel commissie overleg.

Een besmetting binnen de club
Vrije vertaling van NOC*NSF richtlijnen:
Over het algemeen verblijven zweefvliegers tijdens een vliegbedrijf niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon en ziet de GGD deelnemers aan een vliegbedrijf als 'overige niet nauwe contacten'. Zij mogen in dat geval blijven deelnemen aan het vliegen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuisblijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt.

Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid! Als je dus weet dat iemand meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van de desbetreffende speler is geweest, dan geldt voor deze persoon het dringende advies in quarantaine te gaan voor de duur die de overheid voorschrijft.

Advies:
Wat men niet wil is verspreiding binnen de club. Wees zo open mogelijk, roep leden op om een positieve test te melden. In overleg met de betrokkene kan er binnen de club hierover een mededeling worden gedaan .

Gebruik veld
NOC*NSF:
Voor buiten gelden geen maximum aantallen, de 1,5 meter in combinatie met de grootte van het sportoppervlak (strip) is hierin leidend.
Wel: verdeeld in groepjes van maximaal vier personen, met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

NOC*NSF heeft op hun site een FAQ pagina


Update 13 augustus - Blijf attent en volg de maatregelen.

De vakantie is weer achter de rug, de meeste clubs hebben ondanks de Corona perikelen genoten van hun jaarlijkse clubkamp, in het buitenland of in Nederland.
Op de meeste velden zullen de Corona maatregelen wat soepeler zijn gehanteerd, ook omdat een kamp eigenlijk een soort zelfgekozen quarantaine is, we leefden in onze eigen bubble.

Iedereen die het nieuws volgt weet dat het aantal besmettingen weer oploopt. Daarom het verzoek nu iedereen weer thuis is, en de scholen weer beginnen, er extra attent op te zijn dat de Corona maatregelen weer goed uitgevoerd worden. Laten we met zijn allen voorkomen dat bij, of via, onze locaties mensen ziek worden. En één van onze zweefvliegclubs in het nieuws komt als mogelijke besmettingsbron. De gevolgen hiervan kan iedereen zelf bedenken.

Contactonderzoek is een belangrijk instrument om een eventuele besmetting in te dammen. Het advies is om bij de ingang van het clubhuis, net als in de horeca een registratieboekje te leggen voor de bezoekers. Leden die zelf gevlogen hebben staan al op de startlijsten.


Update 4 juli - Extra verlenging geldigheidsdata brevetten en documenten tot 18 november 2020

Zoals verwacht is de verlenging voor geldigheidsdata documenten en bevoegdheden met vier maanden verlengd. Deze is geldig tot en met 18 november 2020

Zie ILT publicatie. Het document is opgesteld met revisiestrepen zodat je eenvoudig kan zien waar iets aangepast is.

Zie ook de update van 29 maart, hier vind je wat je moet doen in het geval er iets is verlopen.


Update 4 juli - Opening clubkantines vanaf 1 juli

Met de versoepeling van de RIVM maatregelen mogen de clubkantines ook weer open. Hiervoor gelden de RIVM maatregelen voor de Horeca.

Regels voor bijeenkomsten:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Binnen zijn maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen toegestaan. Bij vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf geldt geen maximaal aantal.

Update 4 juli - NOTAM "COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS" d.d. 26 juni

Afgelopen week is verder overleg geweest met de overheid over de intentie c.q. uitvoering van NOTAM A1337/20.
Voor zweefvliegen is het resultaat dat in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, een passagier wèl een mondkapje moet dragen. Dit is het geval bij de introductievluchten. (huisgenoten uitgezonderd). Les- en trainingsvluchten, en vluchten met leden onder elkaar vallen hier niet onder, dit valt onder contactberoepen en/of sport.

Het zweefvliegprotocol m.b.t. tweezitter vliegen is hierop aangepast:

Protocol tweezitter vliegen
Vliegen met twee personen op een tweezitter is mogelijk. De eisen hiervoor staan in de Notam (A1337/20).

Voordat met de tweezitter gevlogen kan worden moeten:
● Beide inzittenden verklaren gezond te zijn aan de hand van de gezondheidscheck van het RIVM.
● De toestellen voor elke vlucht gereinigd worden (riemen, stuurorganen, instrumenten).
● Een passagier moet verder ook nog:
○ Geregistreerd worden.
○ Een niet-medisch mondkapje dragen die mond en neus bedekt.


NOTAM "COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS" d.d. 26 juni

N.a.v. de nieuwe NOTAM "COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS" het volgende:
De NOTAM betreft het vliegen met meer dan twee personen. Met twee personen vliegen valt onder "contactberoep".

Voor zweefvliegen verandert er dus niets, anders dan dat we de voor contactberoepen RIVM maatregelen moeten toepassen:
- Triage (het bekende RIVM formulier actief uitvragen).
- Ontsmetten indien nodig.

Uit de KNVvL nieuwsbrief van 25 juni:
Protocol en gezondheidsverklaring

Het GA protocol is geactualiseerd en via deze link terug te vinden. Hier vind je ook de gezondheidsverklaring terug. Deze zijn volledige geactualiseerd naar de laatste stand van zaken en besluitvorming vanuit de Corona ministerraad. Een mondkapje is verplicht voor alle passagiers aan boord. Het gebruik van mondkapjes is uitgezonderd voor instructievluchten met twee personen aan boord, in het kader van de contactberoepen. Zodra echter een derde persoon ten behoeve van instructie zich aan boord bevindt, dient het mondkapje te worden gedragen door alle persoon aan boord. Triage is in alle gevallen verplicht.

Zie ook hieronder de update van 18 juni.


Update 18 juni, versoepelingen??

Het gaat goed met Nederland en Corona, zoals iedereen kan lezen zijn er nog weinig besmettingen. Hoe als club nu verder te gaan met de maatregelen?

Allereerst: de RIVM regels daar moeten we ons aan houden, de aangekondigde versoepelingen kunnen worden toegepast. Los hiervan ontstaat er steeds meer inzicht hoe en waar de besmettingen plaatsvinden. Het is ondertussen bekend dat de besmettingskans buiten klein is, en in afgesloten, slecht geventileerde ruimtes groot.
De normale maatregelen die gelden:
- als je ziek bent niet komen,
- 1,5 meter afstand (hoewel buiten minder urgent),
- geen handen schudden,
- veel handen wassen
nemen een hoop risico weg.
Als je gaat vliegen ben je in principe niet ziek, en nu al helemaal niet. Dit reduceert het risico op besmetting sterk t.o.v. de normale maatschappelijke situaties. In een vliegbedrijf lopen eigenlijk allemaal gezonde mensen rond en veel activiteiten vinden buiten plaats.

Als club kun je afhankelijk van de afspraken met de gemeente en veiligheidsregio's de interne regels versoepelen. Kijkend naar het implementatiedocument kunnen de volgende richtlijnen aangepast of zelfs afgeschaft worden.
- het indelen van de vliegers in groepen per dag,
- geen (zelfopgelegde) groepsgrootte
- tweezitter vliegen onbeperkt mogelijk maken. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid hoe hiermee om te gaan. Let wel, respecteer de mening van de ander! Het advies m.b.t. introductiestarts is 'nu nog even niet', je weet niet wie je in de kist krijgt in relatie tot de afgesloten ruimte.
- afhankelijk van de bestemming van het clubgebouw kunnen de RIVM maatregelen voor de horeca toegepast worden.

Wat moeten we wel (blijven) doen?? De eerder genoemde normale maatregelen.

Tot slot:
Het is voor nu erg belangrijk dat er gemonitord wordt: waar vinden besmettingen plaats? Laten we als zweefvliegers ook hier onze verantwoordelijkheid nemen. Meld het als je ziek bent, wees eerlijk. Je hoeft je nergens voor te schamen. Aan de hand van de startadministratie is het vrij eenvoudig te zien wie van de leden mogelijk besmet zijn geraakt. Zij kunnen op hun beurt weer maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld zich laten testen bij ziekteverschijnselen en de uitslag weer melden bij de club. En een niet eerder genoemde maatregel: leg bij de ingang een schriftje en noteer wanneer je op het veld bent geweest, maar niet gevlogen hebt. Simpel, maar wel doeltreffend.


Update 17 mei, we vliegen weer!

Vanaf 11 mei kan er weer gevlogen worden. Buitensporten mag weer, onbeperkt, met in acht neming van van de 1,5 meter afstand regel. Voor tweezitter vliegen gelden ook geen beperkingen meer, hiervoor is voor de 1,5 meter regel ontheffing verleend, gepubliceerd in de NOTAM A0964/20.

LET OP: Dit weekend zijn een aantal vliegvelden bezocht door de (Luchtvaart) politie. Met de mededeling dat er niet meer dan 10 mensen aanwezig mochten zijn. Dit is niet juist! De buitensporten zijn uitgezonderd van de samenscholingsregeling genoemd in de noodverordening, wel moet men voldoen aan de 1,5 meter maatregel en dat is het.
Er is inmiddels contact geweest met het ministerie van I&W, zij zullen contact opnemen met de luchtvaartpolitie.
Wel is het belangrijk dat het clubhuis gesloten blijft.

Hieronder op een rij een aantal documenten en nieuwsberichten die als naslagwerk kunnen dienen bij eventuele vragen. Veel zijn in een eerder stadium al verstuurd naar de clubsecretariaten en of CI's.

Corona protocol Zweefvliegen
Gezondheidscheck contactberoepen
Poster COVID-19 Hygiëne Regels Zweefvliegen
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Poetsinstructie_covid19_vch
Zelfbriefing Corona maatregelen Nijac
Parachutemateriaal reinigen


Notam A0964/20, tweezitter vliegen
Verlenging bevoegdheden in Corona tijd
Vliegplan verplicht bij vluchten naar Duitsland
(Dit geldt niet voor lokale vluchten van clubs dicht bij de grens)


update 3 mei - Hervattingsprotocol 'KNVvL Corona protocol zweefvliegen'

Voordat er weer daadwerkelijk gevlogen kan worden, vraagt de overheid van elke branche om een zogenaamd ‘hervattingsprotocol’, zo ook via het NOC*NSF aan de KNVvL. Het afdelingsbestuur heeft samen met het KNVvL verenigingsbureau en de KNVvL Medische commissie afgelopen dagen hard gewerkt om hier invulling aan te geven.

Het protocol bestaat uit een algemeen deel, met o.a. de maatregelen en adviezen vanuit het RIVM en NOC*NSF en de visie van de Medische commissie. Daarnaast is er per luchtsport een eigen, specifiek protocol waarvoor de afdelingen zelf verantwoordelijk zijn.

Zodra dit protocol beschikbaar is zal deze aan de clubs worden verstuurd en gepubliceerd worden op de KNVvL website. De clubs kunnen met dit protocol voor overleg naar hun gemeente, die gaan hier namelijk over, om zo hun vereniging en vliegbedrijf ‘Corona-proof’ te maken. Dat wil zeggen: aangepast aan de 15-metersamenleving. Dat laatste is zeker zo belangrijk:
Een protocol hebben is één, de uitvoering zelf is twee

Zodra het vliegen weer wordt vrijgegeven, kan men indien het overleg met de gemeente is afgerond en de vereniging er klaar voor is, direct van start.


Vliegen met de jongeren tot 18 jaar?

In principe kan men met de jeugd vliegen tot 18 jaar, maar toch gebeurt het niet. Hoe komt dat?
Het blijkt dat er uiteindelijk weinig jongeren kunnen vliegen. Na de winterstop moeten de gebruikelijke checkstarts gemaakt worden voordat men weer solo mag.
Helaas mag dit niet als gevolg van de NOTAM die het samen vliegen op een tweezitter verbiedt indien je niet op 1,5 meter van elkaar kan zitten. Bij de meeste clubs houdt dat in dat er een handjevol vliegers overblijft die dan mogen vliegen en dat is te weinig om een heel vliegbedrijf op te zetten.
Vandaar.


Update 28 april - ABZ Corona update

Waarom vliegen we niet?
Mooie cumulus aan de hemel, kisten die glimmend staan te wachten op de mooie voorjaars vluchten…. Helaas kunnen we daar geen gebruik van maken vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus. En net als heel Nederland beginnen ook wij als zweefvliegers hier genoeg van te krijgen. Zeker nu het al die weken al een aantal dagen prachtig vliegweer is geweest, met wat meer regen was dit wat makkelijker te accepteren geweest.

Hieronder volgt een uitleg van de stand van zaken op dit moment in een poging om begrip te kweken voor de situatie waarin we ons nu bevinden en daarmee hopelijk ook de acceptatie hiervan door iedereen.

RIVM- en overheidsmaatregelen

Allereerst moeten we omdenken: de huidige maatregelen zijn niet bedoeld om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, dat komt pas aan de orde als activiteiten stapsgewijs weer opgepakt mogen worden. De huidige maatregelen zijn bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En dus de verspreiding van de mensen, want zij zijn de verspreiders van het virus. Omdat er 10 miljoen mensen zijn aangesloten bij sportclubs, zijn deze gesloten. Niet omdat het bij de sportclubs onveilig is in relatie tot het besmettingsgevaar, maar omdat die 10 miljoen mensen thuis moeten blijven. Het ‘STAYHOME’ principe.

Pas bij de volgende stap, als de activiteiten langzaam weer hervat kunnen worden, wordt er bekeken hoe dit zo veilig mogelijk kan en hoe de kans op besmetting zo laag mogelijk gehouden kan worden. Natuurlijk hopen we, net zoals al in een paar andere landen is gebeurd, dat zweefvliegen dan als één van de eerste sporten weer wordt vrijgegeven.

NOTAM

Een bijkomend probleem is dat we zowel onder het ministerie van Sport en Welzijn vallen als onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit levert soms tegenstrijdige berichtgeving op, wat bij de één wel mogelijk is, is bij de ander volstrekt uitgesloten. Zoals bijvoorbeeld, dat het vliegen met jongeren in principe zou kunnen, er is echter ook een NOTAM die het samen vliegen op tweezitters verbiedt. Zolang deze NOTAM van kracht is mogen we niet samen op de tweezitters vliegen, ook niet met (persoonlijke) beschermingsmiddelen. Uiteraard is de KNVvL samen met AOPA en de beroepsluchtvaart in overleg met de overheid om dit op te lossen, maar dat vraagt helaas wel tijd.

Als afdelingsbestuur doen we daarom nogmaals een dringend beroep op iedereen, neem je verantwoordelijkheid hierin. Dat geldt voor zowel de clubbesturen als ook voor het individuele lid met de privé kist, die op een openbaar en geopend vliegveld zou kunnen starten en landen.

Ga niet vliegen, totdat zweefvliegen als sport weer is toegestaan. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer de lucht in. Genieten van alles wat onze hobby te bieden heeft, samen de vliegdag afsluiten met een drankje op het terras, op 1.5 meter afstand van elkaar.. Helaas moeten we nog even wachten.

Tot die tijd:
STAYHOME
STAY-SAFE

Namens het afdelingsbestuur zweefvliegen,Sijmen de Vries, voorzitter.


Update 13 april - Wedstrijden 2020 en verder.

Het niet kunnen vliegen heeft uiteraard ook gevolgen voor het hele wedstrijdcircuit.
Nationaal zijn er al verschillende wedstrijden gecanceld waaronder het NK en de OMK.
Op internationaal niveau wordt de gehele FAI/IGC wedstrijdkalender met alle WK's en EK's een jaar opgeschoven, zo ook alle FAI Grand Prix wedstrijden.
Voor meer informatie zie Bericht van de Commissie Wedstrijd en selectie; voorlopig niet...


update 10 april - Verlopen ARC, inspecties, wat nu?

Naar aanleiding van de uitstelmogelijkheden bij de brevetten en medicals komt de vraag binnen of er ook zoiets geregeld kan bij een verlopen ARC of D-inspectie.

Het antwoord hierop is nee. Het is namelijk geen probleem indien een keuring verloopt. In tegenstelling tot een verlopen vliegbrevet, waarbij dan vaak meer moet worden gedaan om deze weer geldig te krijgen, geldt dat bij een vliegtuigkeuring niet. Een D-inspectie moet toch gedaan worden voordat je gaat vliegen, een verlopen ARC-inspectie mag nog een jaar na het verlopen uitgevoerd worden. Daarnaast is het niet verboden om technisch onderhoud te doen aan de vliegtuigen.


update 8 april - Verlengen GPL tijdens COVID-19 maatregelen

Vanwege de maatregelen die zijn genomen door de overheid om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan heeft de KNVvL een regeling getroffen voor het verkrijgen van een verlenging van een GPL inclusief de bevoegdheden.

Als je GPL de aankomende tijd verloopt en je voldoet aan de verlengingseisen dan kan door middel van een reguliere aanvraag een nieuw brevet worden verkregen.

Wanneer je GPL verloopt tijdens de looptijd van deze regeling en je voldoet niet aan de verlengingseisen door de beperkingen om te kunnen vliegen, dan kun je gebruik maken van deze tijdelijke regeling. Het GPL kan eventueel met 4 maanden worden verlengd, met de mogelijkheid tot nog eens 4 maanden verlenging of tot het einde van deze regeling op 18 november 2020 (wat eerder passeert). Daarmee heb je tijd om alsnog aan de verlengingseisen te voldoen.

Hoe maak je gebruik van de regeling?
Je maakt een afspraak met een instructeur-examinator (GPL of FCL) waarbij een briefing zal worden gegeven waarin het veilig besturen van het zweefvliegtuig aan de orde komt inclusief de van toepassing zijnde noodprocedures, met inachtneming van het soort vluchten dat gemaakt gaat worden.

De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepassing:
● Je bent in het bezit van een KNVvL GPL dat geldig is op 18 maart 2020 of later.
● Je laat het vrijstellingsformulier tekenen door de instructeur-examinator.
● Je moet dit ondertekende document bij je KNVvL GPL dragen.
● Je stuurt een scan van het ingevulde en ondertekende document naar kei@knvvl.nl.

Zie hier het volledige document:


Bestand Type Grootte
General Approval KN Vv L GPL COVID 19 pdf 112,841 KB

Update 3 april: Vlieg je nog?

Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (onder wie enkelen met een zelfstarter) is, met pijn in het zweefvliegershart, tot de conclusie gekomen dat we als zweefvliegers ons niet in dit grijze gebied moeten begeven. Ook als je als zelfstarter vertrekt van een zakenvliegveld dat (nog) open is, je niemand nodig hebt binnen een afstand van 1,5 meter, en het VFR luchtruim niet is gesloten:

Allereerst is je actie in strijd met de basisregel: Blijf thuis, geen overbodige bewegingen.
Meer specifiek:
je gaat een risico aan dat een extra beroep kan doen op de schaarse capaciteit in de gezondheidszorg, het is niet sociaal / sportief t.o.v. de vele zweefvliegers die aan de grond moeten blijven, en het is slecht voor de beeldvorming van onze sport in deze moeilijke en verdrietige tijden.

Blijf gezond, veel sterkte gewenst in alle beperkingen en zorgen,
Afdelingsbestuur Zweefvliegen


Update 2 april - NOTAM (A0677/20), medicals

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS.
IN ACCORDANCE WITH PHYSICAL DISTANCING MEASURES COVID-19 BY LOCAL AUTHORITIES BASED ON DIRECTIVES MINISTRIES OF HEALTH AND JUSTICE, GENERAL AVIATION FLIGHTS INCLUDING AERIAL WORK WITH POB, OTHER THAN HOUSEHOLD MEMBERS, DISTANCE LESS THAN 1,5M ARE PROHIBITED. POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
FROM: 01 APR 2020 16:13 TO: 28 APR 2020 12:00 EST

De geldigheidsduur van medische certificaten
De geldigheidsduur van medische certificaten, zonder beperkingen, behalve brilrestricties, is opgerekt met 4 maanden vanaf de vervaldatum van het medisch certificaat of tot de geldigheidsdatum van de ontheffing 18 november 2020. Voorwaarde is wel dat de geldigheidsdatum van het medisch certificaat ligt op of na 18 maart 2020 (KNVvL medische keuring tbv GPL) of 26 maart 2020 (klasse 2 en LAPL).
publicatie ILT


Update 29 maart - Uitstelregeling ILT in verband met Coronavirus

Vanwege de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van Civod-19 tegen te gaan, heeft ILT op basis van richtlijnen van EASA een aantal geldigheidstermijnen verlengd. Over het algemeen zijn de vrijstellingen 4 maanden, of tot het einde van de vrijstelling (wat eerder passeert).

Verlenging met maximaal 4 maanden, met een nog mogelijk additionele verlenging van nog eens 4 maanden indien de omstandigheden dit vereisen:
Licenses, ratings & certificates:
- LPE
- Medicals (alleen medicals zonder beperkingen, met uitzondering van visuele).
- Voordrachten voor theorie-examens
- Theorie-examens (wordt nu 18 + 4 maanden)
- Geldigheid van theorie-examens (wordt nu 24 + 4 maanden).
Van de laatste 2 zal de DTO te zijner tijd in overleg met ILT moeten bepalen of kandidaten aanvullende opleiding nodig hebben.

Recentheid
De recentheidseisen (ervaring in de laatste 24 maanden) worden als volgt verlengd:
- Aantal starts en uren -> 32 maanden
- Startmethoden -> 32 maanden
- Towing rating -> 32 maanden
Let op:
Diegene die verlengd wordt dient in veel gevallen een (eenmalige) briefing van een instructeur ontvangen te hebben.
(Lees punt 5 van "Summary of mitigating measures" in het ILT document)

Andere verlengingen
Part-FCL instructeur -> tot 31 oktober 2020
De periode van een FI(S) wordt verlengd naar 44 maanden (3 jaar + 8 maanden).
Dit kan op het bewijs van bevoegdheid worden aangetekend door een (senior) examiner.

Deze regeling is geldig tot 18 november 2020.

KNVvL brevetten en medicals
In lijn van deze ontheffingen vanuit de overheid zullen ook de KNVvL brevetten (GPL) en medicals worden verlengd. Dit wordt per afdeling uitgewerkt en zal via de afdeling op hele korte termijn worden gecommuniceerd.

bron: CIV, afdeling Zweefvliegen
Publicatie ILT


Update 26 maart

Coronavirus, en verlopen van bevoegdheden, wat nu?
Er komen veel vragen binnen over het verlopen van brevetten en medicals en het niet kunnen voldoen aan de verlengingseisen als gevolg van de maatregelen opgelegd door de overheid i.v.m. het Coronavirus.
Op dit moment wordt er door EASA gewerkt aan een ontheffing voor het hele part-FCL gebied, er komt zeker uitstel.
Zodra hierover meer bekend is, zal dit gepubliceerd worden.

Maatregelen bij de club
Op dit moment kunnen er geen clubactiviteiten plaatsvinden als gevolg van de maatregelen vanwege het Coronavirus. Afhankelijk van de lokale situatie heeft elke club zijn eigen beleid wat nog wel of niet kan. Ondertussen is bekend dat het virus minstens 24 uur overleeft op harde materialen zoals bijvoorbeeld deurklinken en gereedschap. Het grootste risico bij een club op dit moment is de besmetting via de handen, wees je hiervan bewust! Ook al ben je alleen, er is altijd kans op besmetting. Het beste is dan ook om thuis te blijven en niet naar het veld te gaan. Mocht je toch naar het veld moeten, denk dan aan het volgende:
- Was meteen de handen bij binnenkomst.
- Neem eigen gereedschap mee.
- Bij gebruik van clubmateriaal: maak het schoon, zowel voor als na gebruik.
Zoals al eerder gemeld: zorg in elk geval voor voldoende zeep bij de wastafels en gebruik papieren handdoekjes.


13 maart - gevolgen maatregelen Coronavirus

Theorie-examen LAPL(s) 14 maart
Het theorie-examen ging op 14 maart niet door, het examen wordt verplaatst. Een nieuwe datum is nu nog niet bekend. We gaan het examen als geheel verplaatsen, dat houdt in dat er geen nieuwe inschrijving geopend wordt voor dit examen en dat er ook geen examengeld wordt gerestitueerd. Zodra er meer nieuws is, worden de kandidaten persoonlijk per e-mail geïnformeerd.

Voortgangstoets FI(s) 15 maart
De voortgangstoets ging op 15 maart niet door, er wordt nog overlegd over het vervolg. Het inschrijfgeld is ondertussen gerestitueerd. Meer informatie volgt rechtstreeks aan de doelgroep zodra er nieuws beschikbaar is.

Clubactiviteiten
Ook Zweefvliegen sluit zich aan bij het beleid van de overheid en de KNVvL.
Hierbij het dringende verzoek aan alle verenigingen om tot 6 april alle clubactiviteiten te staken en - net zoals alle andere sportorganisaties in Nederland - zo onze sportieve bijdrage te leveren aan het vertragen van de verspreiding van het Corona virus.
Sluit het clubhuis voor algemeen gebruik. Faciliteer het opvolgen van de hygiënische adviezen, zorg voor voldoende zeep en gebruik papieren handdoekjes. Maak regelmatig schoon.
Voor het houden van bijeenkomsten blijft het advies om deze uit te stellen tenzij het echt noodzakelijk is dat deze doorgaan. Hanteer hiervoor de richtlijnen van de regering. Een goed alternatief is bijv. een skype-meeting.

Wees alert, zorg voor elkaar. Het vertragen van de uitbreiding van de infectie is echt belangrijk!

Wedstrijden
Het wedstrijdseizoen begint volgens de planning 25/26 april. Inmiddels hebben enkele organiserende clubs hun geplande wedstrijd al gecanceld. Dat geldt voor de Teugse tweedaagse en voor de Gelderse eendaagse wedstrijden.

Vragen?
Neem bij vragen in eerste instantie contact op met je club.