Het Afdelingsbestuur Zweefvliegen (ABZ) bestaat uit leden die door het zittende ABZ gevraagd zijn of door de clubs zijn voorgedragen. De leden worden voor een periode van twee jaar benoemd door de afdelingsvergadering en zijn twee keer herkiesbaar. Het ABZ vergadert gemiddeld één keer per maand.

Het ABZ is in dienst van de Nederlandse zweefvliegers en is er om er voor te zorgen dat de leden van de clubs kunnen zweefvliegen. De clubs zijn autonoom en regelen het zweefvliegen voor hun eigen club. Het ABZ doet alleen die werkzaamheden die boven het clubbelang uitgaan, of die, vanwege de efficiëntie, beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. (Bijvoorbeeld overleggen met externe regelgevers om nieuwe wet- en regelgeving uit te werken tot toepassing in de praktijk, overleg met Rijksvastgoedbedrijf, met Defensie, met ILT, regelen van verzekeringszaken, kwaliteitszorg voor onderhoud van vliegtuigen, landelijke wedstrijden en deelname aan EK's en WK's, jeugd-stimuleringsregeling, de maandelijkse Nieuwsbrief Zweefvliegen)

Wie de agenda's en de notulen van de ABZ-vergaderingen bestudeert, zal constateren dat er elke vergadering veel zaken besproken moeten worden en dat er vaak beslissingen genomen moeten worden. Voor veel van deze zaken is een behoorlijke kennis van zaken nodig. Het ABZ wordt dan ook gesteund door het Secretariaat Zweefvliegen en de Accountmanager Zweefvliegen. Het Secretariaat Zweefvliegen (nu Ronald de Vries) en de Accountmanager (nu Frank Schellenberg) zijn onderdeel van het Verenigingsbureau van de KNVvL.

Daarnaast wordt het ABZ ondersteund door de vele commissies die elk op hun eigen terrein het afdelingsbestuur van advies voorzien. Het ABZ houdt op twee manieren contact met de commissies. Enkele afgevaardigden van alle commissie worden zo nu dan uitgenodigd om een deel van de ABZ-vergadering aanwezig te zijn en elk ABZ-lid heeft een aantal commissies die tot zijn aandachtsgebied behoren.

Twee maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering van de afdeling, waar vertegenwoordigers van de clubs het ABZ en de commissies ontmoeten. Verantwoording afleggen en nieuwe plannen maken.

Het ABZ vertegenwoordigt de afdeling Zweefvliegen op verschillende plekken binnen de KNVvL en de voorzitter heeft zitting in het Voorzittersoverleg, een adviescommissie van het hoofdbestuur.

Van links naar rechts: Johan Cnossen (voorzitter), Tom Bunck (Technische Zaken), Alies Wanders (Veiligheid, Kunstzweefvliegen), Evert Jan Zwolsman (gDTO). Er zijn op dit moment vacatures voor Penningmeester en bestuursleden / portefeuillehouders voor o.a. Luchtruim, Instructie, Wedstrijd & Selectie.