De Raad van State deed op woensdag 16 september 2020 de uitspraak dat de bouw van 90 nieuwe turbines, de meeste met een tiphoogte van 249 meter, tussen Dronten en Lelystad doorgang mag vinden. Om alle tegenstanders van Windpark Groen te kunnen horen had de Raad daarvoor op 19 juni 2020 een hele dag uitgetrokken. Door de KNVvL, Zweefvliegclub Flevo en omwonenden was een lijst aan bezwaren ingediend. De Raad heeft in haar uitspraak vrijwel alle bezwaren ongegrond verklaard.

De KNVvL wees de Raad op mogelijke aantasting van de vliegveiligheid in het gebied rond vliegveld Lelystad. De ZC Flevo kwam op voor behoud van zijn vliegveld. Het mocht niet baten.

Vliegveiligheid voor general aviation

De KNVvL heeft betoogd dat de voorziene windturbines met een tiphoogte van 249 m leiden tot onverantwoorde veiligheidsrisico’s voor de sector general aviation, waaronder gemotoriseerd sportvliegen, zweefvliegen, ballonvaren, scherm- en deltavliegen en paramotorvliegen. Bij verminderd zicht of noodsituaties zoals een motorstoring kan dit gevaarlijke situaties opleveren voor vliegtuigen die zich binnen en buiten de CTR Lelystad bevinden. Zeker als de wolkenbasis lager dan 300 m is, blijft er zeer weinig marge over boven de obstakels. Daarbij komt dat een risicoanalyse over de VFR-routes ontbreekt. Voorts heeft de KNVvL gewezen op een kritische brief van de Luchtverkeersleiding Nederland en de Commandant der Luchtstrijdkrachten van 29 juni 2018 aan de Luchtverkeerscommissie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het effect van windmolens op de minimum vlieghoogtes nabij luchthavens. Door de KNVvL is betoogd dat uit de rapporten van To70 Aviation Consultants blijkt dat het windmolenplan risico's met zich brengt voor de luchtvaart en dat ook na het toepassen van mitigerende maatregelen er restrisico’s blijven bestaan.

Ondanks het bestaan van deze restrisico’s heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (de ILT) op 4 november 2019 toch een verklaring van geen bezwaar verleend. De Raad van State ziet in het aangevoerde, mede gelet op de aan de ministers toekomende beleidsruimte en het belang van het realiseren van windpark Groen als bijdrage aan de landelijke duurzame energiedoelstelling, geen aanleiding voor het oordeel dat de ministers met het aanvaarden van het restrisico voor de vliegveiligheid de belangen zodanig onevenwichtig hebben afgewogen dat zij niet in redelijkheid tot dit besluit hebben kunnen komen. De Raad komt zo tot de conclusie dat de veiligheid voor vliegverkeer van en naar luchthaven Lelystad voldoende gewaarborgd is.

Einde zweefvliegveld

Realisatie van het windpark Kokkeltocht, dat onderdeel is van Windplan Groen leidt ertoe dat het gebruik van het zweefvliegveld Biddinghuizen op termijn moet worden beëindigd. Het plaatsen van obstakels in de omgeving, die een veilige vluchtuitvoering negatief beïnvloedt, leidt immers tot ongeldigheid van de bestaande verklaring van veilig gebruik. De Raad van State heeft overwogen dat de mogelijkheid om zweefvliegveld Biddinghuizen te behouden als een zwaarwegend belang dient te worden aangemerkt. ‘Het is óf het zweefvliegveld óf de windmolens’, had een woordvoerder van Economische Zaken en Klimaat de ontstane situatie tijdens de zitting geschetst.

Dat neemt volgens de Raad niet weg dat een omvangrijk plan als het Windplan Groen een belangenafweging vergt, waarbij politieke en bestuurlijke overwegingen een belangrijke rol spelen en komt tot de conclusie dat ‘de ministers bij de afweging van het belang om het zweefvliegveld te behouden slechts weinig schuifruimte hadden.’

Het oordeel van de Raad betekent het einde voor het zweefvliegveld aan de Mosselweg in Biddinghuizen. In het goedgekeurde inpassingsplan blijft het voorlopig bestaan tot 1 januari 2022 en mogelijk iets langer. Een en ander is afhankelijk van wanneer er wordt begonnen met het oprichten van de windturbines. Voorzitter Joop Ramaekers van ZcFlevo verwacht in ieder geval dat er vanaf begin 2022 niet langer vanaf de Mosselweg gevlogen kan worden. Een nieuwe locatie is nog niet gevonden. Besprekingen om de vereniging naar een locatie in Nunspeet te verplaatsen zijn op niets uitgelopen. Het provinciebestuur opperde eerder om gebruik te gaan maken van het zweefvliegveld in Noordoostpolder, maar volgens Ramaekers is dat geen reële optie.

De zweefvliegclub gaat het probleem nu opnieuw voorleggen aan de provincie. Een definitief einde voor de club wordt door Ramaekers niet uitgesloten. ‘We vinden het heel zuur dat uitgerekend de schoonste vliegsport in de provincie de nek wordt omgedraaid.’

Luister: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/193988/zweefvliegers-houden-rekening-m

Volledige uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak van de Raad van State.