CIV wordt CIZ en CVZ

Zoals al bij velen bekend is, heeft het afdelingsbestuur onlangs besloten om de Commissie Veiligheid Zweefvliegen in te stellen. Vanaf nu is er een Commissie Veiligheid Zweefvliegen en een Commissie Instructie Zweefvliegen, respectievelijk CVZ en CIZ. De afgelopen ALV is hier uitgebreid bij stilgestaan en is er toelichting gegeven op zowel het proces als ook de argumenten waarom deze stap is gezet.

CVZ

De nieuwe CVZ, voorheen taskforce veiligheid is na een periode van grondige voorbereiding sinds 11 mei aan de slag gegaan. In het korte tijdsbestek dat de CVZ actief is, zijn er al enkele resultaten geboekt.

- Een landelijke forum voor veiligheidsmanagers is in de testfase.
- Het aantal binnengekomen/verzamelde meldingen heeft in 1 maand het vorige jaar al overtroffen.
- De eerste onderzoeken zijn al afgerond en de CVZ is bezig met geanonimiseerde rapporten voor publicatie.
- Er ligt een concept klaar voor een nieuw afdelingsbreed meldbeleid om door de veiligheidsmanagers van commentaar voorzien te worden.
- Nulmeting enquête veiligheid onder zweefvliegers is verstuurd.

De reacties van de veiligheidsmanagers, melders en partners zoals OVV, ILT/ABL en LVNL zijn erg positief. Samen met de OVV wordt er gewerkt aan een 'memorandum of understanding' om de samenwerking omtrent meldingen en onderzoek te formaliseren en daarmee ook onze belangen te waarborgen.

E-mail adres Commissie Veiligheid: veiligheid.zweefvliegen@knvvl.nl

CIZ

Voor de nieuwe commissie CIZ zal er een mooie uitdaging liggen om invulling te geven aan hun rol binnen de nieuwe EASA regelgeving en de nieuwe organisatiestructuur van de afdeling.

Uiteindelijk zal de CIZ een commissie zijn die zorgdraagt voor een kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige zweefvliegopleiding passend bij de behoeften van de moderne zweefvliegclub. Dit alles gebaseerd op de stevige fundamenten die de CIV heeft neergezet. Veel dank is verschuldigd aan de huidige CIV leden voor het geleverde werk en voor hun voortdurende werkzaamheden op het gebied van instructie en veiligheid. Dankzij hen is de overgang naar de Europese regelgeving soepel verlopen en draaien alle clubs nu als DTO onder het EASA regime.

De CIZ wordt op dit moment bemand door de leden van de voormalige CIV. Dit jaar loopt de zittingstermijn voor enkele leden af. Het ABZ is nu op zoek naar nieuwe kandidaten. In de nieuwsbrief van 19 juni lees je hier meer over.

Meer informatie over de nieuwe Commissie Veiligheid Zweefvliegen en de taakverdeling tussen CVZ en CIZ vind je hier