Voor 20 november moest men eventueel commentaar inleveren over de regeling onbemande luchtvaarttuigen. De KNVvL heeft hierop gereageerd met betrekking tot de Open categorie. Input hiervoor hebben we via telefoon of mail binnen gekregen en we hebben deze verwerkt tot de volgende tekst:

De KNVvL vindt het jammer dat bovenop de Europese regelgeving, extra nationale regelgeving van toepassing is. Deze belemmeren grotendeels de commerciële toepassingen binnen de open categorie.

75 meter afstand wegen

Een voorbeeld is het verbod van in gebruik zijnde (auto-)wegen, waar een maximale snelheid van 80 kilometer per uur geldt. Veel agrariërs die gebruik maken van een huidig ROC-light en overgaan naar de open categorie zijn hier het dupe van. Belangrijke reden daarvoor is dat met een afstand van 75 meter veel dronegebruik voor gewasmonitoring op landbouwpercelen langs deze wegen sterk wordt beperkt. En daarmee de inzet van deze technieken voor het monitoren van gewasgroei en daarop plaats-specifiek gereduceerde inzet van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te kunnen uitvoeren.

Aanleiding

Doel van overheid en landbouwers is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen tot een minimum te beperken. Daarvoor is het belangrijk dat de doseringen afgestemd worden op de actuele gewasgroei op percelen. Op veel percelen is deze gewasgroei niet egaal, zodat op detailniveau de gewasgroei van percelen in beeld moet worden gebracht. Hierop kan dan zone gericht een aangepaste dosering worden toegediend, en daarmee het risico van milieuschade door overdoseringen worden voorkomen. Dat is een belangrijke toepassing van drone beelden. Op basis van deze gewas groeibeelden heeft de teler inzicht in locatie en omvang van afwijkende zones en de mate van groeiverschil. Met precisie landbouwtechniek kan hij in die zones de optimale dosering toe dienen en daarmee het milieu sparen en de bedrijfsvoering optimaliseren.

Knelpunt

Voor zone gerichte aanpak van gewasbescherming en bemesting moet een beeld voldoende detail hebben. Daarvoor moet met een drone op een beperkte hoogte van 30-60 m worden gevlogen. Met de huidige beschikbare camera’s kan bij deze hoogte en een afstand van 75 tot de perceelrand/ openbare weg , de buitenste rand van het perceel niet ik kaart worden gebracht. Hiermee wordt een effectieve toepassing van deze techniek daar niet mogelijk. Daarvoor is de beeldhoek niet voldoende. Bij een maximale afstandseis van 25 meter zou dat probleem niet optreden.

Potentie

Er komt steeds meer belangstelling van telers om deze nieuwe technieken te benutten in het kader van vermijden milieubelasting. In Nederland, maar ook in het buitenland. Daarvoor hebben enkele aanbieders een optie waarbij de teler zelf met de drone regelmatig de vluchten uitvoert en dat data verder wordt verwerkt door een gespecialiseerd bureau. Dat betekent dat de teler zelf moet kunnen vliegen, onder de licentie van de open categorie in A2. Mede namens telers in verschillende projecten ter stimulering van precisielandbouw en smart farming.

75 meter afstand kunstwerken

Verder zijn wij verbaasd dat er een nieuwe maximale afstand is tot kunstwerken van 75 meter. Wij vragen ons af waar deze afstand op gebaseerd is. De KNVvL ziet hierin geen versoepeling van de regels maar een verzwaring t.o.v de huidige ROC light regelgeving. Het voorstel van de KNVvL is om deze afstand te reduceren naar 25 meter t.o.v het kunstwerk.

Verzekeringen

Voorts zoeken wij naar duidelijkheid over de af te sluiten verzekering. De KNVvL denkt dat met betrekking tot de open categorie door de verzekeringen een onderscheid gemaakt zal worden tussen hobbymatig vliegen of commercieel. Dit ondanks dat het verschil verdwenen is in de Open categorie. Een dure verzekering zal een hobbyvlieger niet accepteren, het risico dat deze onverzekerd (door) gaat vliegen is groot. Graag zien wij dat de informatievoorziening een duidelijk punt wordt in de nieuwe regelgeving.

Examen

Om de kwaliteit van scholen en opleidingen goed te kunnen waarborgen is een eenduidige aanpak en inzicht in de examenvragen van belang en dient dit belegd te worden bij één entiteit. Zoals aangegeven in punt 1.2 kan de KNVvL deze functie, na overleg met de verschillende scholen, uitvoeren. Er dient een duidelijke samenhang tussen de inhoud van de online theorielessen en de gestelde eisen in de examens te zijn. Tevens zal de entiteit persoonsgegevens archiveren voor maximaal 5 jaren. Dit gebeurt maar op één plaats zodat er geen versplintering van persoonsgegevens zal zijn en de AVG te allen tijde nageleefd kan worden.

Links naar belangrijke documenten