Besturing van de afdeling

De afdeling Schermvliegen heeft ongeveer 1600 leden. Deze leden bepalen gezamenlijk de koers
van de afdeling. Omdat overleggen met 1600 leden praktisch onmogelijk is, bestaat er een
Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA), die tweemaal per jaar wordt gehouden. De AVA
kent twee typen afgevaardigden. Het ene type bestaat uit vertegenwoordigers namens de
schermvliegverenigingen (clubs) waar momenteel ongeveer 25% van de leden bij is aangesloten. De
verenigingen bepalen zelf op welke wijze zij hun afgevaardigden benoemen. Het andere type
bestaat uit vertegenwoordigers namens de individuele leden. Zij worden elk oneven jaar gekozen
uit en door de individuele leden van de afdeling Schermvliegen.

A) Informatie verkiezingen vertegenwoordigers individuele leden

Stap 1: Kandidaatstelling
Het bestuur roept leden op om zich kandidaat te stellen als lid voor de Algemene Vergadering van
Afgevaardigden. Dat kan tot en met 17 maart 2019 door een e-mail te sturen naar
secretaris.schermvliegen@knvvl.nl
, met vermelding van hun KNVvL-lidnummer, een foto en een
tekst van maximaal 200 woorden waarin je je motieven en doelstellingen uiteenzet. Binnen enkele
dagen krijg je bevestiging van je kandidaatstelling. Tekst en foto worden gebruikt om de kandidaten
aan de leden voor te stellen via de website van de afdeling Schermvliegen en in de digitale
nieuwsbrief. Het bestuur kan in overleg met een kandidaat de tekst aanpassen om te zorgen voor
gelijkvormige informatie over alle kandidaten.

Stap 2: Verkiezing afgevaardigden door Individuele Leden
De kandidaatstelling en verkiezingen staan alleen open voor de leden die hebben aangegeven zich
te laten vertegenwoordigen door de groep Individuele Leden. Via het webportaal mijn.knvvl.nl
kunnen alle leden bij hun persoonlijke gegevens zien bij welke ledenverenigingen zij zijn
aangesloten en door welke groepering zij zich willen laten vertegenwoordigen, namelijk via een
vereniging (club) of via de groepering Individueel Leden. Zie verderop bij C). Is het laatste het geval,
dan kan hij of zij een stem uitbrengen op een van de personen die zich voor deze groep als
kandidaat hebben aangemeld. Zodra het lid een stem heeft uitgebracht op een kandidaat namens
de Individuele Leden, kan het lid deze keuze gedurende de verkiezingsperiode niet meer wijzigen.

B) Informatie vertegenwoordiging door ledenverenigingen

Als een lid heeft aangegeven zich te willen laten vertegenwoordigen door een vereniging (club),
dan heeft hij voor de hier bedoelde verkiezing geen stemrecht. Zijn vertegenwoordiging gebeurt
door een ledenvereniging (club). Deze ledenverenigingen kunnen zich bij de Afdelingsvergadering
laten vertegenwoordigen door Afgevaardigden die zij benoemd hebben conform de statuten van
hun ledenvereniging (club).
Na afloop van de verkiezingsperiode geeft de secretaris van de Afdeling aan de ledenverenigingen
(clubs) het aantal Afgevaardigden door die zij naar de Algemene Vergadering van Afgevaardigden
mogen afvaardigen. De ledenvereniging verstrekt de secretaris de contactgegevens van deze
Afgevaardigden.

C) Informatie stemprocedure

Leden kunnen via mijn.knvvl.nl aangeven hoe zij willen laten vertegenwoordigen en vervolgens hun
stem uitbrengen; dit laatste zal waarschijnlijk via een Google Formulier gaan, die per mail verstuurd wordt.

Gedurende de verkiezingsperiode kun je slechts eenmaal je stem uitbrengen, je stem kan niet worden
veranderd of ingetrokken. De stemmen worden geteld door een verkiezingscommissie onder
voorzitterschap van de Directeur van de KNVvL.

D) Uitslag verkiezingen

Aan het eind van de verkiezingsperiode ontvangt de secretaris van de Afdeling van de Directeur de
uitslag van de verkiezingen en per ledenvereniging (clubs en de groepering Individuele Leden) het
aantal leden dat zich door de ledenvereniging laat vertegenwoordigen. Op basis van de in het
afdelingsreglement vastgelegde methode bepaalt de secretaris het aantal Afgevaardigden per
ledenvereniging, de Afgevaardigden namens de Individuele Leden en het aantal stemrechten
waarover deze Afgevaardigden tijdens de Afdelingsvergadering kunnen beschikken.
Het aantal Afgevaardigden en stemrechten wordt bepaald volgens de regels in het
Afdelingsreglement. Bij tenminste 10 leden is dit 1 stemrecht, bij tenminste 20 leden 2
stemrechten. Bij elke verdubbeling van het ledental komt er 1 stemrecht bij.

Samenvatting verkiezingsprocedure

Nr. Wat Wie Wanneer
1 Leden informeren vai website en email Bestuur 28 februari 2019
2 Aanmelding kandidaten bij secretaris, inclusief motivatie en foto Kandidaten Tot 17 maart 2019
3 Kandidatenlijst Afgevaardigden Individuele Leden bekend maken op website en per email Secretaris 18 maart 2019
4 Stemmen op kandidaten Afgevaardigden Individuele Leden via mijn.knvvl.nl Leden 19 maart 2019 t/m 31 maart 2019
5 Uitslag verkiezing Afgevaardigden Individuele Leden vaststellen Stemcommissie 1 april 2019
6 Ledenverenigingen (clubs) informeren over aantal leden dat zich door vereniging laten vertegenwoordigen Secretaris 1 april 2019
7 Ledenverenigingen informeren secretaris wie Afgevaardigd zijn namens verenigingen (clubs) Ledenverenigingen (clubs) 8 april 2019
8 Afgevaardigden benoemen en per mail informeren en publiceren op website Secretaris 9 april 2019