Besturing van de afdeling

De afdeling Schermvliegen heeft ongeveer 1600 leden. Deze leden bepalen gezamenlijk de koers van de afdeling. Omdat overleggen met 1600 leden praktisch onmogelijk is, bestaat er een Algemene Vergadering van Afgevaardigden (AVA), die tweemaal per jaar wordt gehouden.

De AVA kent twee typen afgevaardigden. Het ene type bestaat uit vertegenwoordigers namens de schermvliegverenigingen (clubs) waar momenteel ongeveer 25% van de leden bij is aangesloten. De verenigingen bepalen zelf op welke wijze zij hun afgevaardigden benoemen. Het andere type bestaat uit vertegenwoordigers namens de individuele leden.

Zij worden elk oneven jaar gekozen uit en door de individuele leden van de afdeling Schermvliegen. Leer hierover op de site over afgevaardigden.

Informatie verkiezingen vertegenwoordigers individuele leden

Stap 1: Kandidaatstelling
Het bestuur roept leden op om zich kandidaat te stellen als lid voor de Algemene Vergadering van Afgevaardigden. Dat kan tot en met 20 maart door een e-mail te sturen naar secretaris.schermvliegen@knvvl.nl, met vermelding van hun KNVvL-lidnummer, en een tekst van maximaal 200 woorden waarin je je motieven en doelstellingen uiteenzet. Binnen enkele dagen krijg je bevestiging van je kandidaatstelling. Tekst en foto worden gebruikt om de kandidaten aan de leden voor te stellen via de website van de afdeling Schermvliegen en in de digitale nieuwsbrief. Het bestuur kan in overleg met een kandidaat de tekst aanpassen om te zorgen voor
gelijkvormige informatie over alle kandidaten.


Stap 2: Verkiezing afgevaardigden door Individuele Leden
De kandidaatstelling en verkiezingen staan alleen open voor de leden die hebben aangegeven zich te laten vertegenwoordigen door de groep Individuele Leden. Via het webportaal mijn.knvvl.nl kunnen alle leden bij hun persoonlijke gegevens zien bij welke ledenverenigingen zij zijn aangesloten en door welke groepering zij zich willen laten vertegenwoordigen, namelijk via een vereniging (club) of via de groepering Individueel Leden. Is het laatste het geval, dan kan hij of zij een stem uitbrengen op een van de personen die zich voor deze groep als kandidaat hebben aangemeld. Zodra het lid een stem heeft uitgebracht op een kandidaat namens
de Individuele Leden, kan het lid deze keuze gedurende de verkiezingsperiode niet meer wijzigen.

Informatie vertegenwoordiging door ledenverenigingen

Als een lid heeft aangegeven zich te willen laten vertegenwoordigen door een vereniging (club), dan heeft hij voor de hier bedoelde verkiezing geen stemrecht. Zijn vertegenwoordiging gebeurt door een ledenvereniging (club). Deze ledenverenigingen kunnen zich bij de Afdelingsvergadering laten vertegenwoordigen door Afgevaardigden die zij benoemd hebben conform de statuten van hun ledenvereniging (club).

Na afloop van de verkiezingsperiode geeft de secretaris van de Afdeling aan de ledenverenigingen (clubs) het aantal Afgevaardigden door die zij naar de Algemene Vergadering van Afgevaardigden mogen afvaardigen. De ledenvereniging verstrekt de secretaris de contactgegevens van deze Afgevaardigden.

Informatie stemprocedure

Let op: de stemprocedure is versimpeld

Aanstaande maandag ontvangen alle leden van de afdeling Paragliding van de KNVvL via de nieuwsbrief een link voor een Google Forms document. Via dit document kan je je stem uitbrengen.

Gedurende de verkiezingsperiode kun je slechts eenmaal je stem uitbrengen, je stem kan niet worden veranderd of ingetrokken. De stemmen worden geteld door een verkiezingscommissie onder voorzitterschap van de Directeur van de KNVvL.


Uitslag verkiezingen

Aan het eind van de verkiezingsperiode ontvangt de secretaris van de Afdeling van de Kiescommissie de uitslag van de verkiezingen en per ledenvereniging (clubs en de groepering Individuele Leden) het aantal leden dat zich door de ledenvereniging laat vertegenwoordigen. Op basis van de in het afdelingsreglement vastgelegde methode bepaalt de secretaris het aantal Afgevaardigden per ledenvereniging, de Afgevaardigden namens de Individuele Leden en het aantal stemrechten waarover deze Afgevaardigden tijdens de Afdelingsvergadering kunnen beschikken.

Het aantal Afgevaardigden en stemrechten wordt bepaald volgens de regels in het Afdelingsreglement. Bij tenminste 10 leden is dit 1 stemrecht, bij tenminste 20 leden 2 stemrechten. Bij elke verdubbeling van het ledental komt er 1 stemrecht bij.

Samenvatting verkiezingsprocedure 2021

Nr. Wat Wie Wanneer
1 Leden informeren vai website en email Bestuur 28 februari
2 Aanmelding kandidaten bij secretaris, inclusief motivatie en foto Kandidaten Tot 20 maart
3 Kandidatenlijst Afgevaardigden Individuele Leden bekend maken op website en per email Secretaris 27 maart
4 Stemmen op kandidaten Afgevaardigden Individuele Leden via mijn.knvvl.nl Leden 29 maart t/m 14 april
5 Uitslag verkiezing Afgevaardigden Individuele Leden vaststellen Stemcommissie 19 april
6 Ledenverenigingen (clubs) informeren over aantal leden dat zich door vereniging laten vertegenwoordigen Secretaris 22 april
7 Ledenverenigingen informeren secretaris wie Afgevaardigd zijn namens verenigingen (clubs) Ledenverenigingen (clubs) 22 april
8 Afgevaardigden benoemen en per mail informeren en publiceren op website Secretaris 22 april