Voor deze activiteiten is maatwerk nodig. Dit is volgens de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit in ieder geval nodig bij grote sport- en recreatie-inrichtingen en terreinen waar in de open lucht met modelvliegtuigen wordt gevlogen. Daar zal vooral het aspect geluid(hinder) aan de orde zijn.

Concreet betekent het mildere regiem van het Activiteitenbesluit in dit opzicht dat een en ander een aanzienlijke vereenvoudiging van aanvragen kan opleveren waardoor terreinen sneller binnen bereik komen. Het betekent eveneens een administratieve lastenverlichting. Een mogelijke kostenverlaging is overigens een zaak van het bevoegde gezag.

Na de vierde tranche ligt het in de bedoeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu om het Activiteitenbesluit niet meer grootschalig te wijzigen of aan te vullen gezien de verwachte invoering van de nieuwe Omgevingswet in 2018. Deze wet bundelt, volledig of grotendeels, de regels van 26 bestaande wetten, waaronder de Wet luchtvaart, talloze ministeriële regelingen en AMvB’s, allen op het gebied van onder andere bouwen, milieu, water, lucht, ruimtelijke ordening en natuur.

Realisatie modelvliegveld dichterbij door wijziging Activiteitenbesluit milieubeheer?

Op 1 januari 2016 is de wijziging van het Activiteitenbesluit (vierde tranche, tweede fase) en de Activiteitenregeling in werking getreden. De wijziging heeft onder meer betrekking op geluid. Dus ook op geluid voortgebracht door bepaalde luchtsporten.

Met deze vierde tranche is het Activiteitenbesluit uitgebreid met bedrijfstakken en activiteiten, waardoor nog meer bezigheden volledig onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Derhalve vervalt de verplichting tot een omgevingsvergunning milieu. Onder de activiteiten die zijn overgegaan van omgevingsvergunning naar het Activiteitenbesluit zonder nieuwe voorschriften behoren naast sport- en recreatiebedrijven tevens terreinen voor modelvliegtuigen.