Zoals bekend ijvert de KNVvL al jaren voor behoud van kwalitatief goede locaties om luchtsporten te bedrijven. Hiertoe voert zij overleg met het ministerie van IenM, de Inspectie, LVNL, Defensie, provincies en gemeenten. Dit is regelmatig reactief, de KNVvL wordt geconfronteerd met gewijzigde omstandigheden en regelgeving waarna getracht wordt iets te behouden. Het TGAL project is nadrukkelijk anders van insteek. Het is gestart op verzoek van de sector, waaronder KNVvL, om pro-actief invulling te geven aan de Luchtruimvisie. Deze visie geeft aan waar ruimte in de lucht zou zijn voor alle gebruikers, inclusief een prioritering volgens de Luchtvaartnota. Vanuit de Luchtruimvisie volgen locaties op de grond, het zgn. landzijdige aspect. Deze dienen toekomstvast te zijn, waarbij duidelijk is dat grond en lucht niet van elkaar gescheiden kunnen zijn. Beide stukken zijn vigerend kabinetsbeleid.

Kans voor de sector

Als de sector dit project niet gestart zou zijn dan had het ministerie van IenM zelf invulling aan de locaties gegeven. TGAL is dus duidelijk een belangrijke kans voor de sector, die dan ook aangegrepen moet worden. De staatssecretaris van IenM heeft haar goedkeuring gegeven aan dit project, een projectcoördinator aangesteld en ondersteuning wordt gegeven. Zij zal dan ook de resultaten van dit project serieus ter harte nemen. Binnen dit raamwerk kan de KNVvL nu zelf locaties voorstellen met criteria voor toekomstvastheid, dit alles gebaseerd op voorstellen en wensen van de diverse luchtsporten. Hiervoor hebben intussen diverse sessies met afdelingsafgevaardigden plaatsgevonden en zijn enquêtes gehouden onder de diverse luchtsportclubs en centra.

Toetsen

De procescoördinator heeft al deze voorstellen en input geïntegreerd in een concept rapport. In dit concept werden alvast 3 locaties voorgesteld die naar de mening van de KNVvL toekomstvast zijn, in concreto, waar luchtruim beschikbaar zou moeten zijn.
LVNL heeft daarop een 3D toets qua luchtruim uitgevoerd met een voorlopig negatief advies. Deze toetsen zijn echter summier uitgevoerd. Verder heeft LVNL nog aangegeven onvoldoende tijd en capaciteit te hebben om alle voorgestelde locaties te toetsen. Zeker in het nu overeengekomen tijdpad waarbij het rapport - inclusief toetsen - in oktober 2015 aan de staatssecretaris aangeboden moet worden. Ook zijn de toetsingscriteria niet bekendgemaakt. De KNVvL heeft derhalve schriftelijk haar zorgen over deze twee zaken geuit aan LVNL en het ministerie. Om de toetsen naar behoren uit te kunnen voeren is oftewel meer capaciteit van LVNL nodig, of het tijdpad dient aangepast te worden. Het is op het moment van schrijven nog niet bekend welke van de twee zaken gaan plaatsvinden. Zodra er meer informatie is over TGAL zal dit uiteraard bekend worden gemaakt.