In maart is via de nieuwsbrief aandacht besteed aan het verplicht melden van luchtvaartvoorvallen bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). Er werd onder meer vermeld dat de KNVvL een overeenkomst heeft bereikt betreffende het melden van deze voorvallen bij het ABL.

Waarom überhaupt een overeenkomst?
Sinds november 2015 is Verordening (EG) 376/2014 inzake het melden van luchtvaartvoorvallen van kracht. Met ingang van deze Verordening is de gezagvoerder van een luchtvaartuig verplicht lichte voorvallen (incidenten) te melden bij het ABL. De KNVvL wil graag haar leden en afdelingen ondersteunen bij het verzamelen, registeren, analyseren en melden van deze voorvallen. Echter conform de verordening wordt de KNVvL niet beschouwd als organisatie. Dit betekent dat de KNVvL en haar afdelingen geen bevoegdheid hebben voorvallen namens de luchtsporters te melden.

In meerdere gesprekken die de KNVvL met ILT heeft gevoerd kwam naar voren dat het wenselijk is dat de KNVvL en haar afdelingen voorvallen melden namens de luchtsporters. De overeenkomst die is bereikt, wordt door ILT verder uitgewerkt in de vorm van een convenant. In dit convenant wordt vastgelegd binnen welke periode een melding gedaan moet worden, welke informatie meegestuurd wordt en wie uiteindelijk (eind)verantwoordelijk is. Op dit moment werkt ILT aan de conceptversie van het convenant.

Daarnaast wordt al enige tijd door een aantal afdelingscommissies van de KNVvL gewerkt aan een systeem (FlyTool) dat het melden van deze voorvallen mogelijk maakt. In verschillende werkgroepen wordt per discipline bekeken hoe FlyTool kan worden ingericht, zodat het goed aansluit bij de wensen van de afdeling. Een meldingssysteem voor ballonvaarders is immers anders dan een meldingssysteem voor zweefvliegers. De grootste uitdaging op dit moment is het vinden van een goede balans tussen de gebruiksvriendelijkheid van het meldsysteem en de gewenste informatie.

In het kader van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het voor de KNVvL en op afdelingsniveau wenselijk inzicht te krijgen in alle voorvallen die zich voordoen. FlyTool wordt op een dergelijke manier ingericht dat de gezagvoerder (melder) via de veiligheidsmanager (VM) van een club of vliegschool een melding kan doen en de afdeling tegelijkertijd inzicht krijgt in deze melding. FlyTool is in eerste instantie dus bedoeld voor de vliegclubs en -scholen.

De melder kan digitaal een melding doen bij de club en de club bepaalt of het een verplicht te melden voorval is. Indien dit het geval is, zet de VM de melding geanonimiseerd door naar de veiligheidscommissie van de afdeling of, indien deze niet aanwezig is, door naar het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL). Deze manier van melden moet vertrouwen creëren bij de melder en zowel de KNVvL als ILT inzicht geven in de voorvallen binnen de kleine luchtvaart. Dit sluit aan bij de elementen van het VMS, met name risicoanalyse en risicomitigatie.