Algemeen Bij de ontwikkeling van de visie en aanpak sport en integriteit door NOC*NSF is geconstateerd dat het wenselijk is onderzoek en waarheidsvinding bij ernstige misdragingen in de sport op het terrein van seksuele intimidatie, doping en matchfixing te verbeteren.

Het is van belang dat de procedure van melding tot tuchtuitspraak zorgvuldiger wordt doorlopen. Het instellen van een poule van aanklagers in de sport en het instellen van onderzoekscommissie die sport breed onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar misdragingen dient dit te verbeteren. Sportbonden aangesloten bij het ISR kunnen in de nabije toekomst een beroep doen op deze poule van aanklagers. Voordat een aanklager werkzaamheden kan verrichten is het noodzakelijk dat haar/zijn rol staat beschreven in de statuten van de sportbond.

De ISR reglementen zijn om die reden herschreven met de toevoeging van de aanklager in de sportrechtspraak. De aanklager heeft als functie om de eerste meldingen van misstanden binnen de thema’s doping, SI en matchfixing te (laten) onderzoeken en kan een zaak aanbrengen bij de tuchtcommissie. Hij/zij heeft ook de mogelijkheid om een zaak te schikken of te seponeren (behalve bij dopingzaken). De aanklager heeft een zelfstandige rol en opereert namens de - bij het ISR aangesloten - sportorganisaties.

Het belang van een poule van aanklagers en een onderzoekscommissie integriteit

  • Meer meldingen die binnen komen kunnen beter worden onderzocht, waardoor uiteindelijk meer zaken de procedure van melding tot en met een tuchtuitspraak doorlopen. Gevolg zal zijn dat de registratielijst van personen die een tuchtrechtelijke veroordeling hebben voor seksuele intimidatie beter zal worden gevuld, waardoor deze personen niet elders in de sport gewoon weer aan de slag kunnen gaan.
  • Professionaliseren onderzoek en waarheidsvinding voor integriteitszaken. Integriteitszaken zijn vaak complex en ingewikkeld en zeker geen dagelijkse praktijk voor een sportbond. Wanneer een kleine groep deskundigen hier meer ervaring meer heeft, zal dat dit leiden tot een hogere kwaliteit. Per thema zal een aantal deskundigen als aanklager of lid van een onderzoekscommissie worden benoemd.
  • Financiële drempel voor het doen van onderzoek naar integriteitszaken wegnemen/verlagen. Hiermee wordt voorkomen dat willens en wetens een onveilige situatie blijft bestaan.
  • Heldere rollen. De ongemakkelijke positie van een sportbond als aanklager zal in de praktijk minder gevoeld worden wanneer er een professionele onafhankelijke aanklager is.
  • Ontzorgen sportbonden. Veel sportbonden vinden het prettig dergelijke complexe zaken te kunnen uitbesteden aan deskundigen

Matchfixing

Vanaf nu biedt het ISR, naast de reeds bestaande Tuchtkamers (voor algemeen tuchtrecht, doping-, en SI) en Geschillenbeslechting (Arbitrage, arbitrage sportsponsoring, bindend advies en mediation), ook een tuchtkamer voor Matchfixing. Sportorganisaties die van deze dienst gebruik willen maken kunnen contact opnemen met het ISR. Voor de toepassing van het reglement Matchfixing is een statutenwijziging noodzakelijk en zal de overeenkomst die u heeft met het ISR aangepast worden.

Dopingreglement

De aanleiding voor het wijzigen van het dopingreglement is terug te voeren op enerzijds de invoering van dopingwetgeving in Nederland en anderzijds de nieuwe WAD Code per 2015. Er is wetgeving in ontwikkeling op basis waarvan de Dopingautoriteit zal worden omgevormd van een Stichting naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Om daar al op voorbereid te zijn, is dit in het NDR reeds gewijzigd. Mocht u in uw statuten expliciet de Stichting Doping Autoriteit hebben benoemd, zal dat in de komende periode ook aangepast dienen te worden. Daarnaast heeft de nieuwe WAD Code vanaf 2015 geleid tot grote wijzigingen in de dopingregelgeving. In het eerste jaar waarop deze regels in de praktijk zijn toegepast, hebben zowel WADA als de Dopingautoriteit verbeterpunten geconstateerd in het dopingreglement en de toepassing daarvan in tuchtprocedures. Naar aanleiding daarvan zijn nu enkele verduidelijkingen en verbeteringen doorgevoerd in het NDR.

Lees de nieuwsbrief van het Instituut Sportrechtspraak.

Nationaal Dopingreglement 2016
ISR reglement Seksuele Intimidatie 2016
ISR Reglement matchfixing