De KNVvL was op 17 mei aanwezig bij een zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de zogenoemde toegangsbeperkingen die de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken (huidig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft ingesteld voor de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Oosterschelde, Grevelingen, Hollands Diep, Westerschelde & Saeftinghe en Veerse Meer. De beperkingen houden in dat vliegtuigen (exclusief drones en zweefvliegtuigen) boven deze natuurgebieden niet lager mogen vliegen dan 300 meter. Aanleiding voor deze beperking is dat vliegbewegingen tot 300 meter de Natura 2000-gebieden zouden aantasten. De uitspraak is over zes weken.

Beroep

Wij en AOPA waren eerder al in beroep gegaan bij de rechtbank Den Haag die de beroepen van de verenigingen ongegrond verklaarde. Wij en AOPA zijn tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

Bevoegdheid beperkingen stellen

Centraal stond de vraag of de bevoegdheid om beperkingen te stellen aan het gebruik van het luchtruim exclusief is voorbehouden aan de minister van I&W. De rechtbank Den Haag oordeelde eerder dat ook de minister de uitoefening van burgerluchtverkeer boven bepaalde gebieden mag beperken of verbieden, wanneer dit noodzakelijk is voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden.

Dat zou naar de mening van ons en AOPA betekenen dat de minister zelf de hoogte van de beperkingen in het luchtruim kan bepalen en dat het instellen van luchtruimbeperkingen door de minister binnen gecontroleerd luchtruim in principe mogelijk is. De minister heeft zich eerder al op het standpunt gesteld dat op grond van de luchtvaartwetgeving zijn bevoegdheid om beperkingen aan te brengen in het luchtruim verder mag gaan dan heeft plaatsgevonden.

Strenge normen

De rechtbank Den Haag heeft eerder overwogen dat de SERA-verordening toestaat dat een lidstaat strengere normen stelt ten aanzien van de vlieghoogte. Maar wij en AOPA vinden dat uit deze verordening niet kan worden afgeleid dat deze mogelijkheid is gecreëerd om natuurwaarden te beschermen. Het doel van deze verordening, zo blijkt uit de considerans, is het vaststellen van de gemeenschappelijke regels en operationele bepalingen voor luchtvaartnavigatiediensten en -procedures, welke van toepassing zijn op algemeen luchtverkeer.

LVNL

Tijdens de zitting bleek dat LVNL in het geheel niet betrokken is geweest bij de besluitvorming met betrekking tot het instellen van de toegangbeperkingsgebieden en dat LVNL ook niet is verzocht om luchtvarenden door middel van de daarvoor ter beschikking staande publicatiemiddelen (VFR-kaart en AIP) te informeren. De gemachtigde van het ministerie van LNV gaf te kennen dat het niet aan de minister is om de vliegveiligheid in de besluitvorming te betrekken. En dat maakte duidelijk dat de regelgeving m.b.t. een veilig en geordend verloop van het vliegverkeer en de bescherming van natuurwaarden op gespannen voet staan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich beraden over de vraag of beide rechtstelsels naast elkaar kunnen blijven bestaan. Zij komen over zes weken met de uitspraak.

Ronald Schnitker (l) trad op als gemachtigde van AOPA en de KNVvL. Samen met KNVvL bestuurslid Cees Kamminga (r) stelt hij vast dat ook op de meeste recente vliegkaart de beperkingengebieden niet zijn aangegeven.
Ronald Schnitker (l) trad op als gemachtigde van AOPA en de KNVvL. Samen met KNVvL bestuurslid Cees Kamminga (r) stelt hij vast dat ook op de meeste recente vliegkaart de beperkingengebieden niet zijn aangegeven.