De afgelopen achttien maanden heeft de KNVvL veelvuldig en intensief overleg gevoerd met het ministerie van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van het ontbreken van regelgeving voor het maken van nood- of voorzorgslandingen en het eventueel weer opstijgen na zo'n nood- of voorzorgslanding.

Recentelijk is, mede dankzij de inzet van de KNVvL, gewijzigde regelgeving van kracht geworden waardoor nu formeel in de regelgeving is opgenomen dat het niet verboden is een nood- of voorzorgslanding te maken op een terrein niet zijnde een luchthaven. Ook is opgenomen dat de gezagvoerder van een luchtvaartuig, dat een nood- of voorzorgslanding op een terrein heeft gemaakt, hiervan onverwijld melding doet aan de minister. Tevens is bepaald dat het verboden is met het luchtvaartuig op te stijgen vanaf dit terrein zonder voorafgaande toestemming van de minister.

De KNVvL-leden die hebben meegedaan aan de enquête van augustus 2016 hebben in overgrote meerderheid aangegeven dat het in bepaalde gevallen, nadat een aantal omstandigheden in overweging wordt genomen, wenselijk is weer op te stijgen na een nood- of voorzorgslanding. In de regelgeving is nu inderdaad opgenomen dat opstijgen na een nood- of voorzorgslanding mogelijk is, indien hiervoor door de minister voorafgaande toestemming is gegeven waarbij rekening wordt gehouden met een aantal omstandigheden (zonder voorschriften gedetailleerd vast te leggen).

Ter informatie onderstaand de documenten:

- het Besluit burgerluchthavens (BBL)
- de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen (RVGLT)
- publicatie Staatscourant (nr. 57381)

Daarbij zijn onder andere zowel de definitie van nood- of voorzorgslanding en artikel 21 onder O (BBL) als de artikelen 19 en 34a (RVGLT) van belang. In de Staatscourant kunt u nadere uitleg vinden onder de Toelichting.