Eind vorig jaar besloot de gemeenteraad van Smallingerland tot verzelfstandiging van vliegveld Drachten. De verzelfstandiging gebeurt op basis van een concessieovereenkomst met de nieuwe exploitant.
De gemeente is een aanbestedingstraject voor de concessieovereenkomst gestart.

Voorwaarden
De gemeenteraad stelde kaders en doelstellingen op voor de verzelfstandiging van het vliegveld. Die kaders vindt u terug in de aanbestedingsdocumenten. In het kort: de gemeente zet primair een vliegveld op de markt, waar aanvullende activiteiten mogelijk zijn. Het vliegveld moet een toegevoegde waarde hebben voor werkgelegenheid, recreatie, toerisme en duurzaamheid.
Een exploitant moet garant staan voor continuïteit, financiële draagkracht en kwaliteit ten aanzien van de exploitatie. Financiële en bestuurlijke bemoeienis van de gemeente zijn daarbij niet aan de orde. De gronden van het vliegveld blijven bij een concessieovereenkomst overigens wel in eigendom van de gemeente.

Aanbestedingsprocedure
De aanbesteding van de concessieovereenkomst verloopt via een zogenaamde 'niet-openbare aanbestedingsprocedure'. Deze procedure start met een openbaar deel waarin de gemeente de aanbesteding algemeen bekend maakt via verschillende media. Iedereen die denkt te voldoen aan de criteria kan zich melden. Later volgt een niet-openbaar deel waarvoor 3 partijen een uitnodiging krijgen. De procedure kent vanaf aanmelding tot en met gunning drie fasen:
1. Selectiefase: aanmelden en selecteren
2. Inschrijvingsfase: uitnodigen tot inschrijving en inschrijven
3. Beoordelingsfase: beoordelen en gunnen
De aanbesteding start deze week. De sluitingsdatum voor de aanmelding voor de selectiefase is 5 december 2016 voor 12:00 uur. De hele aanbestedingsprocedure loopt naar verwachting tot in het tweede kwartaal van 2017.

Op de website van Smallingerland vindt u de officiële aankondiging en overige relevante documenten.


Bericht van de gemeente Smallingerland.