Wegens het vertrek van twee van de bestuursleden is het verenigingsbestuur van de KNVvL op zoek naar nieuwe bestuursleden. We zoeken mensen die er zin in hebben om sturing te geven aan de vereniging, die bestaat uit ruim 13.000 leden, onderverdeeld in 15 afdelingen. De luchtvaart in Nederland is bloeiend, maar de mogelijkheden om te vliegen, varen en springen worden permanent bedreigd door beperkingen. Dat zijn beperkingen in de lucht vanwege de belangen van commerciële en militaire luchtvaart en op de grond vanwege bescherming van de natuur en beperking van overlast. Als vereniging zijn wij ons bewust van deze beperkingen en zetten wij ons in om desondanks de mogelijkheden voor de luchtvaart zo groot mogelijk te houden - in de lucht en op de grond. We doen dat aan de hand van de in 2018 opgestelde Strategische Agenda voor de komende jaren.

Het bestuur bestaat uit zes leden, waarvan de voorzitter in functie wordt benoemd door de verenigingsraad en de overige leden in overleg de portefeuilles verdelen. Om een beeld te geven van de kwaliteiten die wij zoeken in een kandidaat, hebben we een profielschets van het verenigingsbestuur en van een bestuurslid opgesteld. Het bestuurslidmaatschap staat open voor alle leden van de KNVvL en is een onbezoldigde functie, met een vergoeding voor gemaakte reiskosten. Voor meer informatie over de inhoud van het bestuurslidmaatschap kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur: Ronald Schnitker, telefoon 06-10968860.

Reageren op deze vrijwilligersbaan doet u door het sturen van een brief met uw motivatie en een CV naar office@knvvl.nl. De sluitingstermijn is 1 september 2019, waarna met een of meer kandidaten gesprekken zullen worden gevoerd. Het verenigingsbestuur zal vervolgens een of meer kandidaten voordragen bij de verenigingsraad. Benoeming gebeurt tijdens de najaarsvergadering op 20 november 2019. Om voor benoeming in aanmerking te komen is een Verklaring omtrent gedrag verplicht.

Profielschets verenigingsbestuur en bestuursleden KNVvL

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart heeft tot doel het verenigen van alle beoefenaren van de lichte luchtvaart, zowel degenen die actief vliegen als degenen die de luchtvaart bestuderen. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen die elk een tak van de lichte luchtvaart omvatten. Aan het hoofd van de vereniging staat de Verenigingsraad en de vereniging wordt bestuurd door het Verenigingsbestuur. De taken van het bestuur zijn te verdelen in onderstaande kerntaken:

  • Behartigen van de belangen van de leden van de KNVvL
  • Behartigen van de belangen van de Lichte Luchtvaart
  • Sturing geven aan de KNVvL
  • Ontwikkelen van beleid en strategie
  • Uitvoeren van het beleid en verantwoording afleggen over de uitvoering

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging en van de lichte luchtvaart. Daarvoor ontwikkelt het bestuur – met alle betrokkenen – beleid en strategie en geeft het sturing aan de vereniging. In 2018 heeft de Verenigingsraad de Strategische Agenda van de KNVvL voor de komende jaren vastgesteld. De uitvoering daarvan is de verantwoordelijkheid van het bestuur, daarbij ondersteund door een professioneel verenigingsbureau, onder leiding van de directeur van de KNVvL. Uitvoering gebeurt in nauwe samenwerking met de afdelingen van de vereniging en met commissies voor specifieke beleidsterreinen die relevant zijn voor meerdere of alle afdelingen. Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve verantwoordelijkheid naar elkaar en de leden van de KNVvL.

Algemeen profiel bestuursleden

Een bestuurslid herkent zich in de kernwaarden en –kwaliteiten van de vereniging en draagt die uit. Hij/zij is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die het bestuur draagt ten opzichte van de lichte luchtvaart in het algemeen en de KNVvL en de afdelingen in het bijzonder. Elk bestuurslid behartigt de belangen van de KNVvL als geheel en onderhoudt namens het bestuur de relatie met een of twee afdelingen.

Een bestuurslid van de KNVvL bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft relevante bestuurservaring. Hij/zij is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team en kan medewerkers van het verenigingsbureau en vrijwilligers van de afdelingen verbinden rondom gezamenlijke belangen. Hierbij werkt hij/zij vanuit vertrouwen en een open en eerlijke wijze van communiceren.

Hij/zij is in staat strategische uitgangspunten te formuleren en beoordelen, weet door het stellen van vragen tot de kern te komen van vraagstukken en kan daarbij leden, afdelingen en medewerkers een spiegel voorhouden. Een bestuurslid kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken. Hij/zij kan besturen op hoofdlijnen en laat de professionals van het verenigingsbureau hun werk doen.