De afgelopen jaren hebben zich een aantal wijzigingen in het Nederlandse luchtruim voorgedaan die van grote invloed zijn op de mogelijkheden het luchtruim te blijven gebruiken voor luchtsporten. De KNVvL, belangenbehartiger van luchtsporten in Nederland, was daarbij veelal niet betrokken. Het ontbrak aan mogelijkheden om bij aanpassingen van het luchtruim te wijzen op de belangen van specifieke luchtsporten. We konden geen oplossingen aandragen teneinde die aanpassingen minder ingrijpend te maken.

Door gebrek aan transparantie en de mogelijkheid invloed uit te oefenen groeide het gevoel dat luchtsporten niet meetellen bij keuzes om het luchtruim op een bepaalde manier beschikbaar te stellen voor de luchtvaart.

November vorig jaar was bij de KNVvL in Woerden een overleg over de ontstane problematiek betreffende de indeling van het luchtruim rond Lelystad en de gevolgen die dit zou hebben voor parachutespringen op Teuge en zweefvliegen in delen van Oost-Nederland. Alle eindverantwoordelijken voor het beheer van het luchtruim waren aanwezig. Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, tegenwoordig Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zei het te betreuren dat bij de KNVvL het gevoel is ontstaan dat het belang van luchtsporten feitelijk niet telt. Dat is niet goed en dat moet anders was zijn reactie.

Tijdens het overleg zijn door het ministerie en LVNL toezeggingen gedaan de KNVvL en andere GA-partijen voortaan te betrekken in overleg aangaande wijzigingen van het Nederlandse luchtruim. De verbeterde relatie met LVNL en de KLu en de samenwerking met Jurgen van Avermaete, General Manager Procedures bij LVNL, heeft deze vooruitgang gestimuleerd.

Niet lang daarna zaten we (KNVvL, AOPA en NACA) bij Jurgen van Avermaete aan tafel om de daad bij het woord te voegen. Afgesproken is dat de KNVvL, AOPA en NACA voortaan deelnemen aan de overleggen en gebruik gemaakt zal worden van hun kennis en inzichten. Dat voelt goed.

Ik heb Jurgen ervaren als iemand die oprecht met de GA-partijen wil samenwerken en heb er alle vertrouwen in dat dit zal gebeuren. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, die vandaag bij LVNL plaats vond, bevestigt deze intentie.

Ik dank Jurgen en de andere partijen voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gehad het eerste concept van de overeenkomst te mogen schrijven. Ik hoop dat de overeenkomst lang stand mag houden.

Ronald Schnitker
Voorzitter KNVvL

Foto (vlnr): Henk Kiffen (KLu), Mark Rademaker (AOPA), Jurgen van Avermaete (LVNL), Tom van der Meulen (NACA) en Ronald Schnitker (KNVvL).

Doelstellingen uit de samenwerkingsovereenkomst

De doelstellingen van deze samenwerking zijn:

  1. Het gezamenlijk handhaven van een hoog veiligheidsniveau voor alle gebruikers van het Nederlandse luchtruim en deze binnen de eigen sector verder te promoten en te ondersteunen.
  2. Het streven naar een optimaal gebruik van het Nederlands luchtruim, gegeven de belangen van alle luchtruimgebruikers en de operationele mogelijkheden van LVNL en CLSK.
  3. Vroegtijdig delen van relevante informatie door LVNL, CLSK, KNVvL, AOPA en NACA met betrekking tot voorgenomen wijzigingen van het Nederlandse luchtruim, waaronder begrepen informatie over de praktische uitwerking van luchtruimontwerpen voor zover deze structureel van aard zijn.
  4. Het in kaart brengen van de afgestemde behoeften van luchtsporters en General Aviation (type gebruik, ruimte nodig voor gebruik en tijdstip, inclusief planbaarheid, van gebruik) en mogelijkheden die zij zien binnen de Amsterdam FIR.
  5. Het op transparante wijze delen van kennis en ervaringen over het gebruik van het Nederlandse luchtruim.
  6. Het zoveel mogelijk wegnemen van knelpunten en tegengestelde belangen van (leden van) KNVvL, AOPA en NACA ter voorkoming van een spanningsveld tussen de individuele doelen van leden van bedoelde partijen. LVNL neemt hierbij de aan deze samenwerkingsovereenkomst deelnemende partijen als primair aanspreekpunt.
  7. Het realiseren van overleg, communicatie en coördinatie ten einde de partijen in staat te stellen hun doelstellingen te bereiken.