De KNVvL is op 13 oktober door de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) in kennis gesteld van Beschikking Nr. MLA/139/2016 d.d. 12 oktober 2016 Instelling Tijdelijke Gebieden met Beperkingen (TGB’s) Deep Attack Area 1 en Deep Attack Area 2. Tevens is daarbij een ontheffing en vrijstelling VFR-vlieghoogte ten behoeve van de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) 2016 ingesteld.

Als belangenbehartiger van een groot aantal luchtruimgebruikers is de KNVvL van oordeel dat zij, afgezien van parallelle aankondiging in de Staatscourant en bekendmaking van deze oefening per NOTAM, in een veel eerder stadium door de MLA op de hoogte had kunnen worden gebracht.

De beschikking is namelijk al in werking getreden met ingang van maandag 17 oktober en vervalt met ingang van zaterdag 22 oktober.

De korte tijdspanne is naar de mening van de KNVvL volstrekt onvoldoende om doeltreffend bezwaar aan te tekenen. Bovendien is er voor luchtsporters veel te weinig tijd om op deze beschikking te anticiperen betreffende deze luchtruimbeperkingen en hun vliegoperaties hierop te kunnen afstemmen. Het blijkt, overigens niet voor de eerste keer, dat redelijke communicatie en informatie over de inhoud van MLA-beschikkingen naar onze achterban, in casu de luchtsporters, op deze wijze nagenoeg ondoenlijk is.

Tamelijk late informatie kan gevolgen hebben voor de vliegveiligheid, hetgeen een uitermate serieuze zaak is. Daarbij merken wij op dit punt op dat de huidige minimale bezetting van het AOCS Nieuw Milligen gevolgen heeft voor de wettelijke plicht om vluchtinformatie te verschaffen aan VFR-verkeer.

Naast de KNVvL staat het verenigingen uiteraard vrij om beargumenteerd bezwaar aan te tekenen indien daar aanleiding toe bestaat.