Vorig jaar heeft de KNVvL bezwaar aangetekend tegen een omgevingsvergunning van de gemeente Ameland waarin de realisatie van een kleiduifschietbaan en een clubgebouw op het vliegveld Ameland wordt toegestaan. Volgens de vergunning is kleiduifschieten op het vliegveld mogelijk tijdens de openstellingsuren en is schieten in de richting van de taxi- en landingsbaan toegestaan.

De locatie van kleiduifschietbaan is gesitueerd vlak bij een tankinstallatie voor helikopters. Ook parachutisten landen regelmatig in de buurt van de beoogde kleiduifschietbaan. In de ogen van de KNVvL een onzinnig besluit dat indruist tegen alle principes van een veilig gebruik van een vliegveld. Onbegrijpelijk ook dat een havenmeester die nota bene verantwoordelijk is voor de goede orde en veiligheid op het vliegveld dit zomaar toelaat.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland heeft op 27 februari 2018 een beslissing op bezwaar genomen en daarin het bezwaar van de KNVvL gegrond verklaard en heeft de vergunning herroepen.

Het besluit van het college is mede gebaseerd op het advies van de adviescommissie bezwaarschriften. De adviescommissie gaf aan dat zij niet in staat is om te beoordelen of de veiligheid op het vliegveld in gevaar komt. “Het ligt op de weg van het college om deze vraag te beoordelen”. Wel was de commissie van mening dat “een onderzoek naar en een overweging van de vliegveiligheid ontbreekt. Eveneens ontbreken vergunningvoorschriften die de veiligheid waarborgen”. De adviescommissie komt tot de conclusie de vergunning voor een kleiduifschietbaan op het vliegveld onzorgvuldig tot stand is gekomen en dat er sprake is van een onzorgvuldige belangenafweging.

In haar brief aan de KNVvL stelt het college van B&W tot slot: “Het herroepen van de vergunning betekent niet automatisch dat een nieuwe schietbaan aan de rand van het vliegveld uitgesloten is.” We kunnen dus nog wat verwachten. Eerder heeft de gemeente Ameland door de aanleg van een zonnepanelenpark op het vliegveld het zweefvliegen onmogelijk gemaakt. Het wordt tijd dat de gemeente zich uitspreekt over wat zijn werkelijk met het vliegveld voor ogen heeft.

Lees ook: Kleiduifschieten op het vliegveld Ameland.

Foto: www.kv-roosdunen.nl.