Operations Op 1 november 2016 neemt de provincie Overijssel het bevoegd gezag van de voormalige vliegbasis Twente over van het Ministerie van Defensie.

Area Development Twente (ADT) houdt zich als gebiedsregiseur al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van het terrein en de omgeving ervan. Aangezien de provincie het gebruik van de luchthaven wil continueren is een luchthavenbesluit nodig.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben op 19 april 2016 het Ontwerp-luchthavenbesluit en de Ontwerp-gebiedsvisie voor Technology Base/Twente Airport vastgesteld. Het luchthavenbesluit regelt zaken op het gebied van het geluid, externe veiligheid en vliegveiligheid op en rond de luchthaven.

Volgens het Ontwerp-luchthavenbesluit zullen dagelijks maximaal zestig vliegbewegingen mogen plaatsvinden. In de praktijk zal het overigens ongecontroleerde vliegveld voornamelijk gebruikt worden door zakenvliegtuigen, zweefvliegtuigen en ander klein luchtverkeer. Jaarlijks zal het gaan om ruim 20.000 vliegbewegingen, waarvan 18.000 in het GA-segment en 2240 voor vliegtuigen in de categoriën Business Aviation, luchtwerk, maatschappelijke vluchten en End-of-Life/ontmanteling van grotere verkeersvliegtuigen.

De vliegroutes maken juridisch gesproken geen deel uit van het luchthavenbesluit. De omgevingseffecten van deze indicatieve ontwerp-vliegroutes zijn wel meegenomen in het Milieueffectrapport (MER) voor de luchthaven. Deze routes hebben overigens wel invloed op de GA gebruikers op Twente en op omliggende luchtsportterreinen. Het vaststellen van vliegroutes krijgt zijn beslag via een wijziging van de Aeronautical Information Publication (AIP) op grond van de Regeling luchtverkeersdienstverlening. Een dergelijke wijziging volgt een op zichzelf staande procedure op grond van de Wet luchtvaart (artikel 5:11). De ontwerp-vliegroutes kunnen op verzoek worden ingezien bij ADT.

Van 24 juni tot en met 4 augustus volgt een inspraaktraject op beide ontwerpen en de milieueffectrapportage. Iedereen kan bij de provincie zienswijzen indienen. Tijdens de inspraakperiode zullen drie informatieavonden plaatsvinden. Op 12 oktober moet Provinciale Staten uiteindelijk een definitief besluit nemen.

Meer informatie kunt u vinden op www.overijssel.nl/technologybase en op www.adttwente.nl.