De rechtbank Overijssel heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding aan een verkeersvlieger van wie de medische verklaring door ILT ongeldig is verklaard.

Aan de piloot was een medische verklaring voor luchtvaartpersoneel afgegeven door het European Aviation Medical Center te Rijen. ILT heeft de medische verklaring met onmiddellijke ingang nietig verklaard omdat gebleken was dat deze onbevoegd was afgegeven.

Bij uitspraak van 15 september 2016 (Awb 16/219) heeft de rechtbank het beroep tegen het ILT-besluit gegrond verklaard en het besluit vernietigd. In deze uitspraak is geoordeeld dat ILT niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten eisers medische verklaring met onmiddellijke ingang nietig te verklaren. Geoordeeld is dat niet valt in te zien waarom ILT bij of voorafgaand aan het nemen van het primaire besluit aan eiser niet eerst de gelegenheid heeft geboden een nieuwe medische keuring te ondergaan, voordat de nietigverklaring van de medische verklaring in werking trad.

Een korte tijd, van bijvoorbeeld enkele weken, zou in dit verband naar het oordeel van de rechtbank hebben volstaan. De piloot heeft als gevolg van het met onmiddellijke ingang ongeldig verklaren van zijn medische verklaring drie dagen lang geen werkzaamheden als verkeersvlieger en gezagvoerder kunnen verrichten. Zie ook het bericht van 6 oktober 2016.

Tijdens de zitting op 13 november 2017 constateert de rechtbank dat ILT ook in het nieuwe besluit van 3 maart 2017 niet gemotiveerd heeft waarom de piloot niet eerst gelegenheid is geboden een nieuwe medische keuring te ondergaan. Ook het belang bij het hebben van enige tijd om een nieuwe medische keuring te ondergaan is niet op kenbare wijze meegewogen. Dit had, gelet op het bepaalde in rechtsoverweging 7.3 van de hiervoor genoemde uitspraak van 15 september 2016, wel gemoeten.

De rechtbank is van oordeel dat schade die de piloot lijdt als gevolg van het niet aan hem gunnen van enige tijd om een nieuwe keuring te ondergaan voor vergoeding in aanmerking komt. De piloot leed schade wegens inkomstenderving en extra hotelkosten.

Lees de volledige uitspraak.