Jacqueline Lamé, directeur ILT, heeft op 23 maart tijdens het in Hoofddorp gehouden GA-sectoroverleg medegedeeld dat het komend half jaar op organisatorisch gebied binnen ILT grote veranderingen te verwachten zijn. Eerdere opmerkingen over de grote afstand tussen ILT en de luchtvaartsector, die eerder door onder andere de KNVvL zijn geuit, gaven aanleiding een extern bureau analyse te laten doen naar alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen met betrekking tot het functioneren van ILT. Binnen de luchtvaart zijn diverse partners hun mening gevraagd.

Jacqueline Lamé: "De resultaten waren best stevig. Vrijwel iedereen vindt de rol van ILT belangrijk, maar men vindt ook dat ILT deze niet goed invult. ILT is niet goed zichtbaar en gaat te legalistisch te werk. ILT is mede op grond van deze bevindingen tot het besef gekomen dat zij zich opnieuw moet uitvinden". Volgens de directeur ILT wordt het "een ontdekkingstocht, waarvan we nog niet weten waar we op uitkomen". In deze zoektocht zal ILT ook externe relaties als de KNVvL betrekken.

ILT zal voortaan de GA-sector nauwer betrekken in thematische controles op de Nederlandse vliegvelden. Zo krijgt de sector de gelegenheid zelf aandachtspunten naar voren te brengen en zullen de uitkomsten van de controles met de sector worden geëvalueerd. Op de wijze waarop de controles in het verleden zijn uitgevoerd en met name de berichtgeving daarover in de media gaven aanleiding voor stevige kritiek.

KNVVL-voorzitter Ronald Schnitker zegt verheugd te zijn met deze ontwikkelingen.