Maandagavond 15 januari 2018 hield de KNVvL haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Afdelingsvoorzitters, hoofdbestuursleden, leden van de Raad van Advies, medewerkers en externe relaties waren aanwezig om elkaar de hand te schudden.

De voorzitter van de KNVvL, dhr. Ronald Schnitker, begon zijn toespraak met een terugblik op het jaar 2017. Bijzondere aandacht kreeg het ontwerp luchtruim en de luchtroutes rond Lelystad Airport en de impact die dit heeft op luchtsporten zoals parachutespringen op Teuge en zweefvliegen in het oosten van Nederland.

Sinds juni 2017 weten we dat de geplande luchtverkeersroutes voor de luchthaven Lelystad zodanig laag zijn dat het uitvoeren van luchtsporten in delen van land ernstig zullen worden bemoeilijkt, zo niet onmogelijk zullen zijn. Een van de routes loopt pal over het vliegveld Teuge.

Schnitker: “Op Teuge vinden nu jaarlijks meer dan 40.000 sprongen plaats, veelal door parachutisten die eerder door luchtruimbeperkingen in het westen van het land zijn uitgeweken naar Teuge. Als LVNL niet op haar schreden terugkomt is Paracentrum Teuge verloren. Niet alleen het parachutespringen op Teuge wordt bedreigd, ook overlandvliegen met zweefvliegtuigen in het oosten van het land zal ernstig worden bemoeilijkt”.

De KNVvL heeft fel op deze plannen van LVNL gereageerd en haar verontwaardiging uitgesproken over het feit dat zij als belangenbehartiger van alle luchtsporten overal buiten is gehouden. Ook delegaties van bewoners, een groot aantal gemeenten en de provincies Overijssel en Gelderland zijn lange tijd onwetend gebleven over de precieze ligging van de luchtroutes en de impact die dit gaat hebben op de omgeving. In de media heeft iedereen kunnen volgen hoe de publieke opinie zich geleidelijk aan tegen het ontwerp luchtverkeersroutes voor Lelystad Airport heeft gekeerd. Vrijwel iedereen is het er over eens dat alvorens er verdere stappen worden ondernomen eerst het Nederlandse luchtruim wordt herzien.

Schnitker: “De Commissaris der Koning van de provincie Flevoland beschouwt de reactie van zijn buurprovincies als “gebruikelijke, bijna rituele rimpelingen” en voegt daaraan toe dat dit niet zal leiden tot uitstel. Zorgvuldigheid wordt als het gaat om Lelystad Airport met een korreltje zout genomen. Deze uitspraak staat in schril contrast tot de vaak rigide (beleids)regels die provincies en gemeenten stellen aan recreatieve luchtsporten als paramotorvliegen en modelvliegen ergens op een stukje weide bij een boer.”

De KNVvL heeft zich geërgerd aan het ontbreken van transparantie en het feit dat zij als belangenbehartiger niet van tevoren is geconsulteerd. Schnitker: “Het had er alle schijn van dat luchtsporters in Nederland rechteloos zijn. De belangen van luchtsporters zijn op geen enkele wijze gehoord, laat staan meegewogen in de besluitvorming. Dat is ondemocratisch.”

Schnitker wees op het feit dat vanuit de KNVvL ontzettend veel energie is gestoken in het vinden van oplossingen voor de ontstane problematiek. Dit heeft geleid tot een bijeenkomst die op 24 november ten kantore van de KNVvL heeft plaatsgevonden. Onder leiding van Dirk Starink hebben het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Koninklijke Luchtmacht, Luchtverkeersleiding Nederland, Luchthaven Teuge en de KNVvL gesproken over de impact van de routes van Lelystad Airport op een aantal luchtsporten in het oosten van het land.

Schnitker: “Alhoewel de KNVvL, het paracentrum Teuge en de luchthaven Teuge graag hadden gezien dat de route over Teuge zou worden verplaatst, is besloten de oplossing voor het paracentrum Teuge vooralsnog te vinden in strategische en tactische afspraken. Er zullen blokken gedefinieerd worden in ochtend en avond en een beperkt blok midden overdag waarbij de dienstregeling van Lelystad als leidraad wordt gehanteerd. De gedachte is dat de para’s in de tussenblokken tot FL 130 kunnen opereren. Een en ander dient nog wel nader te worden uitgewerkt. Maar de eerste opening is er.

Ook is de CTR Lelystad zodanig verkleind dat het zweefvliegterrein de Voorst in de Noordoostpolder daar net buiten komt te liggen, hetgeen betekent dat de daar gevestigde zweefvliegclub vooralsnog niet hoeft te verkassen.”

Maar de grootste overwinning is volgens Schnitker misschien nog wel het feit dat het ministerie van I&W heeft toegezegd dat de KNVvL een formele positie krijgt in toekomstig overleg over luchtruimherzieningen. Een en ander zal binnenkort worden uitgewerkt in een convenant.

Wat vermeldenswaard is, is volgens Schnitker, dat binnen de verschillende geledingen van de KNVvL gezamenlijk is opgetrokken. Schnitker: “De KNVvL is als één front naar buiten getreden. Dat maakt de KNVvL tot een krachtige partij en dat is een van de redenen waarom de KNVvL bestaat.”

Ook in 2018 zal de KNVvL de ontwikkelingen met betrekking tot het luchtruimgebruik kritisch volgen.

Verbeterproces KNVvL naar Hoger Niveau

Ook is het afgelopen jaar intensief gewerkt aan het verbeterproces KNVvL naar Hoger Niveau. De gewijzigde samenstelling van het Hoofdbestuur heeft inmiddels zijn beslag gekregen. Op een aantal belangrijke werkterreinen zijn reeds commissies en werkgroepen in het leven geroepen en aan de slag gegaan. in 2018 zal ook de Verenigingsraad, de huidige Ledenraad, een andere verdeelsleutel krijgen. Statuten en huishoudelijk reglement worden momenteel aan een revisie onderworpen.

Schnitker: “Het verbeterproces werpt nu al zijn vruchten af. De informatie-uitwisseling tussen het hoofdbestuur en de afdelingen is verbeterd. Ook wordt er tussen de afdelingen nauwer samengewerkt. We doen dit alles om luchtsporten in Nederland zo optimaal mogelijk te kunnen uitoefenen en sportieve prestaties te kunnen leveren.”

Bijzondere prestaties

De voorzitter noemde tot slot de bijzondere prestaties die enkele KNVvL-leden in 2017 hebben behaald. Zo werd Vincent Merlijn wereldkampioen modelvliegen in de klasse F3K, Tim Kuijpers Europees kampioen Zweefvliegen en Sjoerd van Empelen wereldkampioen zweefvliegen voor junioren. Bijzondere prestaties waar we trots op mogen zijn.

Foto boven (vlnr): Ronald Schnitker (voorzitter sinds 2015), Cor van den Burg (voorzitter 1999-2007) en Chris Borra (voorzitter (2007-2009).
Foto onder (vlnr):
Majoor J.H. van der Veen, Charles Kerstens (KNVvL Accountmanager Zweefvliegen) en Ronald Termaat (directeur KNVvL)