De KNVvL zoekt nieuwe bestuursleden en leden voor nieuwe centrale commissies

De KNVvL zoekt kandidaten voor het verenigingsbestuur. We zoeken mensen die grote affiniteit hebben met introductie en begeleiden van strategische processen en met kwaliteit- en verandermanagement. Tevens ontstaat in het vernieuwde bestuur de functie van vice-voorzitter.

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden is het directe gevolg van het verbeterproces Route voor Versterking van de KNVvL. Daarin is bepaald dat het bestuur meer op beleid gaat besturen en tegelijkertijd twee belangrijke nieuwe portefeuilles krijgt.

De portefeuillehouder Strategisch Proces zorgt logischerwijs voor het opzetten van het nieuwe strategisch proces binnen de KNVvL. Het bestuurslid zorgt dat dit proces in een periode van ruim twee jaar helemaal is ingevoerd. Hoe dit proces er uit ziet, is reeds uitvoerig beschreven en kan daarmee goed van start gaan.

De portefeuillehouder Kwaliteit & Transitie voert de regie over het verbeterproces waarvoor de KNVvL heeft gekozen. Het gaat daarbij om kwaliteit van besluitvorming, de juiste mensen betrekken bij het proces en de verandering van de KNVvL naar een daadkrachtigere organisatie. Belangrijk onderdeel is het opzetten van centrale commissies, waarin de afdelingen van de KNVvL participeren en die onder verantwoordelijkheid van de directeur hun werk doen.

Waar de voorzitter vooral ook extern het boegbeeld is en de KNVvL vertegenwoordigt, zorgt de vice-voorzitter voor een uitstekende samenwerking binnen de KNVvL. Dat geldt zowel de samenwerking tussen verenigingsbestuur en afdelingen als tussen afdelingen onderling en tussen het verenigingsbureau en de afzonderlijke afdelingen.

Het bestuur heeft een aanzet gemaakt voor de profielschets voor de (nieuwe) bestuursportefeuilles. Deze profielschetsen worden aan de ledenraad voorgelegd tijdens de voorjaarsvergadering en zijn derhalve nog niet goedgekeurd. Ze geven echter wel inzicht in de doelstelling van de portefeuilles (zie onderaan deze pagina).

Wie belangstelling heeft, kan informatie inwinnen bij voorzitter Ronald Schnitker (voorzitter@knvvl.nl) of bij projectleider Route voor Versterking van de KNVvL, Erik Louwes (erik.louwes@knvvl.nl). Kandidaten kunnen zich aanmelden bij voorzitter Ronald Schnitker.

KNVvL-bestuur zoekt leden voor nieuwe centrale commissies

Het verenigingsbestuur van de KNVvL zoekt kandidaten voor de nieuwe centrale commissies. De centrale commissies worden gevormd door afgevaardigden van de afdelingen. De afdelingsbesturen worden dan ook gevraagd vertegenwoordigers aan te melden.

Voor de commissies 1. Centrale Belangenbehartiging, 2. Veiligheid en 3. (Top)sportbeleid verwachten we van elke afdeling een afgevaardigde. Voor de commissie Algemeen Financieel Beheer nodigen we specifiek deskundige vrijwilligers uit. De commissies Onderscheidingen en Medische Zaken blijven vooralsnog ongewijzigd wat betreft samenstelling en beleid.

Wie belangstelling heeft, kan informatie inwinnen bij voorzitter Ronald Schnitker (voorzitter@knvvl.nl) of bij projectleider Route voor Versterking van de KNVvL, Erik Louwes (erik.louwes@knvvl.nl). Graag zo snel mogelijk aanmelden, bij Erik Louwes (erik.louwes@knvvl.nl), zodat wij nieuwe leden kunnen uitnodigen voor de 'Dag van de Verbetering'.

Dag van de Verbetering van de KNVvL

Het is de bedoeling binnenkort een Dag van de Verbetering van de KNVvL te houden. In de ochtend komen de vier werkgroepen van Route naar Versterking van de KNVvL bijeen om de vervolgstappen te bepalen. In de middag willen we de nieuwe centrale commissies installeren. Daarvoor worden alle leden van de werkgroepen en afdelingsvertegenwoordigers voor de centrale commissies uitgenodigd.


Verenigingsbestuur en Profielen

Profielschets verenigingsbestuur en bestuursleden KNVvL

De taken van het bestuur zijn te verdelen in onderstaande kerntaken:

  • Behartigen van de belangen van de leden

  • Ontwikkelen van beleid en strategie

  • Uitvoeren van het beleid en verantwoording afleggen over de uitvoering

  • Leidinggeven aan de KNVvL

Het bestuur is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van de leden om de mogelijkheden voor onze luchtsporten te beschermen en uit te breiden. Daarvoor ontwikkelt het bestuur – met alle betrokkenen – beleid en strategie. Voorbereiding en uitvoering van het beleid zijn gedelegeerd aan de directeur, die daartoe de beschikking heeft over een professioneel verenigingsbureau.

Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en het afleggen van verantwoor- ding over de uitvoering. Het bestuur is specifiek verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag.

Het bestuur functioneert in al haar facetten als een collegiaal team met een collectieve verantwoordelijk- heid jegens elkaar en de KNVvL, intern en extern. Het bestuur geeft daarom leiding aan de KNVvL.

Algemeen profiel bestuursleden

Een bestuurslid herkent zich in de kernwaarden en – kwaliteiten van de vereniging en draagt die uit. Hij/zij is integer, heeft gevoel voor verhoudingen en is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die het bestuur draagt ten opzichte van de luchtsporten in het algemeen en de KNVvL en de afdelingen in het bijzonder. Elk bestuurslid behartigt derhalve de belangen van de KNVvL als geheel en niet van louter een specifieke afdeling. Dat vereist inzicht in alle luchtsporten die de KNVvL verenigt.

Een bestuurslid van de KNVvL bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft relevante bestuurservaring. Hij is in staat om met de andere bestuursleden te werken als een team, is een teamspeler en in staat om medewerkers en vrijwilligers binnen de vereniging te binden. Hierbij werkt hij/zij vanuit vertrouwen en een open en eerlijke wijze van communiceren.

Hij is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden. Het bestuurslid kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken. Hij kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op het operationeel beleid. Bestuursleden besturen de vereniging. De uitvoering wordt overgelaten aan het verenigingsbureau van de KNVvL alsmede de onder de directeur ressorterende commissies en werkgroepen.

1. Voorzitter bestuur

De voorzitter van de KNVvL is het boegbeeld van de vereniging. Hij is de verbindende kracht met partijen en organisaties met relaties met de KNVvL en binnen de KNVvL en dan met name de afdelingen, het verenigingsbestuur en met het verenigingsbureau onder leiding van de directeur.

De voorzitter is een strateeg met charisma en een dienstbare instelling. Hij is een collegiaal bestuurder met gezag en met capaciteiten voor het doorontwikkelen van de KNVvL als vereniging.

De voorzitter staat voor het beleid dat is uitgezet. Hij zorgt voor verdediging, toelichting en regie over de uitvoering. Dat gebeurt extern en ook intern op vergaderingen van de ledenraad en Raad van Advies. Zijn handelen is zichtbaar en op hoofdlijnen op basis van het vastgestelde beleid.

Heel concreet geeft de voorzitter leiding aan vergaderingen van het bestuur en de ledenraad en bijeenkomsten met de Raad van Advies. Daarnaast zorgt hij voor een goede afstemming van de procedurele gang van zaken met de directeur van het verenigingsbureau.

De voorzitter heeft voor de transitie van de KNVvL ervaring met professionalisering van bestuur en organisatie in een verenigingscontext. Hij heeft ervaring met het leiden van een bestuursteam en het voorzitten van bijeenkomsten. Hij heeft ervaring met (het toezien op) aansturen van een werkorganisatie bij een vereniging of instelling en is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het verenigingsbureau te bewaken.

2. Vice-voorzitter bestuur

De vice-voorzitter beschikt net als de voorzitter over strategisch inzicht en relevant charisma om als vervanger van de voorzitter en tweede man in het bestuur te zorgen voor een collegiaal bestuur met gezag en capaciteiten voor het doorontwikkelen van de KNVvL als vereniging. De vice-voorzitter kan de voorzitter in alle taken ondersteunen en ook vervangen.

Waar de voorzitter zeker de bruggenbouwer met relaties buiten de KNVvL is, is de vice-voorzitter vooral de bruggenbouwer binnen de KNVvL. Hij zorgt voor een hechte samenwerking binnen de organisatie en daarbij specifiek ten behoeve van de relatie tussen bestuur en afdelingen. Tevens is hij vooral ook verant- woordelijk van de uitvoering van procedurele zaken, het voorbereiden en verslaglegging van bestuurs- vergaderingen.

3. Penningmeester bestuur

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de KNVvL. De penningmeester heeft op regelmatige basis overleg met de directeur, hoofd financiën, de accountant en de financiële commissie. Hij bewaakt de financiële gang van zaken binnen de vereniging. Hij/zij houdt het bestuur op de hoogte van financiële zaken.

De penningmeester is betrokken bij financiële verslaglegging en adviseert regelmatig, doch minstens eenmaal per jaar, de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.. Hij is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en presenteert de jaarrekening en de begroting aan de ledenraad vergadering.

De penningmeester heeft ervaring met de financiële bedrijfsvoering / beleidscyclus van een grote organisatie. Hij is in staat om het bestuur te adviseren over de financiële aspecten van de vereniging met het oog op de maatschappelijke, economische, politieke en demografische ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de sport en de KNVvL. Hij beschikt over ruime financiële en/of bedrijfseconomische deskundigheid.

4. Algemeen bestuurslid Kwaliteit & Transitie

De portefeuillehouder Kwaliteit & Transitie is verantwoordelijk voor introductie en ontwikkeling van het proces van Kwaliteit & Transitie binnen de KNVvL zoals beschreven in het document KNVvL naar een hoger niveau. In dit document is veel aandacht besteed aan de verbetering van het functioneren van de organisatie van de KNVvL, niet alleen extern, maar vooral ook intern.

In het kader van KNVvL naar hoger niveau heeft het bestuurslid specifiek aandacht voor de kwaliteit en transparantie van de besluitvorming binnen de KNVvL. Het bestuurslid heeft voor een bepaalde periode een specifieke verantwoordelijkheid om regie te voeren op de transitie van de KNVvL. Die verbeteringen zijn beschreven in het document KNVvL naar een hoger niveau, en dat is de leidraad voor de veranderingen binnen de KNVvL.

5. Algemeen bestuurslid Strategisch Proces

De portefeuillehouder Strategisch Proces is verantwoordelijk voor introductie en ontwikkeling van het strategisch proces binnen de KNVvL zoals beschreven in het document KNVvL naar een hoger niveau. In het Strategisch Proces worden afdelingen nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en verantwoording van de uitvoering van het beleid.

Het bestuurslid is wat betreft de transitie specifiek verantwoordelijk voor de introductie en ontwikkeling van het Strategisch Proces in twaalf stappen, voor de verbetering van de uitvoering van het beleid binnen de gehele vereniging en voor de voorbereiding van de verantwoording over de uitvoering van het beleid.