De drukte in Nederland, zowel binnen als buiten de Randstad maar ook in de lucht neemt schrikbarend toe. De grootschalige verstedelijking, de aanwijzing van Natura-2000 gebieden, de alsmaar uitbreidende infrastructuur, met inbegrip van de toekomstige ontwikkelingen op luchtvaartgebied met als gevolg het stelselmatig verbannen van de luchtsporten naar de periferie van het land, leveren helaas steeds meer bedreigingen en beperkingen op voor de kleine luchtvaart.

Veelal worden beperkingen, met name voor deze luchtvaartactiviteiten, opgelegd door overheidsbesluiten of beschikkingen op het gebied van omgevingsrecht en luchtvaartrecht. Onder meer zijn hierbij de nieuwe Omgevingswet (nu nog verschillende wetten omtrent onder meer ruimtelijke ordening, milieu, bouw, water en natuur) en de beleidskaders zoals gesteld in de Luchtruimvisie nu en in de nabije toekomst bepalend. Mede gezien de veranderende indeling van Nederland is het uitermate belangrijk om op te komen voor onze belangen.

De KNVvL, als landelijke belangenorganisatie voor luchtsporten, tracht zoveel mogelijk bezwaar aan te tekenen daar waar de belangen van luchtsporters geschaad dreigen te worden. Bezwaar maken blijft in onze complexe samenleving cruciaal om op zijn minst afbakening van belangen te kunnen waarborgen.

Indien sprake is van regionale of lokale overheidsbesluiten die rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de luchtsportactiviteiten, dienen vooral de aangesloten verenigingen alert te zijn en in voorkomend geval als belanghebbende een weloverwogen afweging te maken om bezwaar aan te tekenen.

Ten aanzien van deze besluiten komt het toch wel eens voor dat verenigingen worstelen met de keuze bezwaar te maken. Een waar dilemma. Daar kunnen overigens diverse redenen aan ten grondslag liggen. Laat u zich bijvoorbeeld niet verleiden af te zien van bezwaar wegens, met name mondelinge, vertrouwenwekkende toezeggingen van ambtenaren die, naar achteraf blijkt, niet ter zake beslissingsbevoegd zijn. Eveneens risicovol is het af te zien van het indienen van een bezwaarschrift enkel en alleen om een goede verstandhouding met een quasi welwillende overheidsinstanties te bestendigen. Deze instantie heeft met meerdere partijen te maken en diverse verantwoordelijkheden die niet altijd de uwe zijn. Verder is gecompliceerde, moeilijk interpreteerbare regelgeving soms aanleiding tot het dralen bij bezwaar aantekenen.

Bent u, als belanghebbende, het niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u dit kenbaar maken met het indienen van een bezwaarschrift op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Doorgaans krijgt u maar zes weken de tijd uw bezwaar zo goed mogelijk te motiveren (de zogenaamde bezwaargronden). Een te laat ingediend bezwaarschrift zal in de regel niet-ontvankelijk worden verklaard. Een besluit waartegen geen bezwaar of beroep meer kan worden gemaakt door het verstrijken van deze termijn is een onherroepelijk besluit.

Uw kansen zijn daarmee verkeken, tenzij sprake mocht zijn van ten tijde van het oorspronkelijke besluit (nog) niet bekende nieuwe feiten of veranderde omstandigheden.

Indien het bezwaarschrift evenwel ontvankelijk wordt verklaard, dan is het bestuursorgaan verplicht het bestreden besluit in volledige heroverweging te nemen op basis van alle relevante feiten en belangen alsmede de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Ook bestaat de mogelijkheid later eventueel beroep aan te tekenen.

Als het voor u om wat voor reden dan ook niet mogelijk is binnen de gestelde termijn van in beginsel zes weken aan de vereisten die gelden ten aanzien van een bezwaarschrift te voldoen, is het mogelijk binnen diezelfde termijn een zogenaamd pro-forma bezwaarschrift in te dienen, en wel op nader te noemen gronden vergezeld van een verzoek een nadere termijn toe te kennen. U maakt dan kenbaar dat u weliswaar in bezwaar gaat, maar dat een nadere motivatie volgt, in de regel binnen twee tot vier weken met de mogelijk van verder uitstel indien dit noodzakelijk is. De bezwaartermijn wordt daarmee in ieder geval veilig gesteld. Overigens dient het bestuursorgaan u schriftelijk te wijzen op de termijnen en eventueel verder uitstel.

In ieder geval kunt u in het bezwaarschrift aangeven om bij de behandeling te worden gehoord om een toelichting te geven. Het bestuursorgaan is evenwel niet altijd verplicht een hoorzitting te houden.

De KNVvL Commissie Juridische Zaken is gaarne behulpzaam bij het opstellen van een bezwaarschrift mocht dit in uw geval aan de orde zijn.