Door middel van een brief aan de KNVvL, attendeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gebruikers van het Nederlandse luchtruim op de frequentie conversieplanning 8,33 kHz vanaf 1 januari 2015. Tevens worden luchtruimgebruikers via AIP/AIC/NOTAM gewezen op toekomstige 8,33 kHz frequentie-omzettingen.

De introductie van de 8,33 kHz-kanaalafstand komt voort uit een toenemende behoefte bij de grote luchtvaart aan radiokanalen bij mondelinge communicatie. In de EU uitvoeringsverordening nr. 1079/2012 zijn nadere eisen hiertoe in het gemeenschappelijke Europese luchtruim vastgelegd. Nederland - als een van de congestielanden, zoals vermeld in Bijlage I van de verordening - dient eerder aan een aantal eisen te voldoen dan de overige lidstaten.

Overigens is het Nederlandse luchtruim niet overal druk maar blijkbaar is IenM van mening dat Nederland beschouwd dient te worden als een congestieland. Alle lidstaten dienen te zorgen dat uiterlijk op 31 december 2017 alle radio’s in staat zijn met 8,33/25 kHz-kanaalafstand te werken. Een exploitant mag vanaf 1 januari 2018 een luchtvaartuig alléén exploiteren als de benodigde radioapparatuur met 8,33 kHz-kanaalafstand kan werken.

Tijdens regulier overleg met het Directoraat-Generaal Bereikbaarheid Luchtvaart (DGB) en de Luchtverkeerscommissie (staf) hebben de GA-sectorpartijen, met name de KNVvL, herhaaldelijk serieuze bezwaren naar voren gebracht met betrekking tot de eisen vanuit de verordening en vooral de fasering die de Nederlandse overheid voorstaat. De KNVvL heeft, gezien deze controversiële fasering grote moeite met de levering, ombouwmogelijkheden en ombouwtijden, en in het bijzonder met de hoge kosten en werkzaamheden die gepaard gaan met de aanschaf van geschikte apparatuur, nog afgezien van het aspect van belastende kapitaalvernietiging. Dit komt nog eens tot uitdrukking in overweging 10 van de verordening: De verplichting om luchtvaartuigen voor de algemene luchtvaart die volgens zichtvoorschriften vliegen, uit te rusten met radio’s die met 8,33 kHz-kanaalafstand kunnen werken, zal aanzienlijke kosten met zich brengen die evenwel beperkte operationele voordelen voor die luchtvaartuigen zullen opleveren.

Voor 2015 zijn een aantal omzettingen gepland waarbij de eerste geprogrammeerd staat voor 8 januari, gevolgd door verdere omzettingen in april, juni en september.

Gezien de (te) korte tijdspanne die het ministerie ons, de recreatieve luchtvaart, gunt om bestaande radioapparatuur te converteren naar de 8,33 kHz-kanaalafstand, zal dit in de praktijk leiden tot grote problemen. Daarenboven heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport aangekondigd onverwijld handhavend te zullen gaan optreden. Dit terwijl omliggende landen zich veel soepeler opstellen als het gaat om de recreatieve luchtvaart en de invoering van de 8,33 kHz-kanaalafstand.

De KNVvL is dan ook van oordeel dat de overheid, die zich nauwelijks iets lijkt aan te trekken van de door de recreatieve luchtvaart naar voren gebrachte argumenten, zich buitengewoon hard opstelt. Reden waarom de KNVvL in toekomstig overleg met de overheid zal blijven hameren op een fasering die recht doet aan onze argumenten.

Zie de volledige inhoud van de conversieplanningsbrief van DGB.