Het ministerie van Economische Zaken (EZ) publiceerde recent besluiten ten aanzien van toegankelijkheid van Natura 2000-gebieden in de Provincie Zeeland, waarbij specifiek beperkingen zijn opgenomen voor de minimum vlieghoogte, voor vliegtuigen en voor drones. Deze mogen niet lager dan 1000 voet vliegen.

De KNVvL heeft hier gemotiveerd bezwaar tegen aangetekend, met de volgende argumenten:

  • zorgvuldigheidsbeginsel: er is geen goede belangenafweging gemaakt en de KNVvL (en andere GA-partijen) zijn niet vooraf gehoord.
  • ecologische noodzaak: saillant is dat de beperking niet aan militair vliegverkeer wordt opgelegd, terwijl die meer verstorend is dan luchtsporten. Daarbij worden conclusies uit het ‘Rapport Waardenburg’ en een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van dronevliegen in een natuurgebied genegeerd.
  • strijdigheid met andere wetgeving: het indelen van het luchtruim is de competentie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, niet van EZ. In de huidige luchtvaartwetgeving en SERA is de minimum vlieghoogte 500 voet.

  • recht op luchtsportbeoefening: de beperking wordt niet opgelegd aan ‘noodzakelijke activiteiten’. Die mogen blijkbaar wel verstoren hetgeen discriminatoir is.

  • gedragscode GA verantwoord vliegen: in deze code staat vliegen boven 1000 boven natuurgebieden al opgenomen, echter op vrijwillige basis. Hierdoor zijn er vrijwel geen klachten, de wettelijke beperking is derhalve onnodig.

Intussen heeft de provincie Noord-Holland deze beperking voor drones ook al opgenomen in besluiten voor natuurgebieden. Dit is zorgwekkend en schept precedenten. Het is dus van het grootste belang dat het KNVvL bezwaar gehonoreerd wordt.

Lees het bezwaarschrift.