De beroepstermijn loopt van woensdag 15 juli 2015 tot en met dinsdag 25 augustus 2015. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar: Raad van State Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Met betrekking tot het overvliegen van Natura 2000-gebieden dient u naast de wettelijke plichten de Gedragscode voor de Recreatieve luchtvaart in acht te nemen.

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) heeft op dinsdag 14 juli 2015 in de Staatscourant bekend gemaakt dat zij aanwijzingsbesluiten vastgesteld heeft voor drie Natura 2000-gebieden. Het gaat om de volgende gebieden met de landelijke gebiedsnummers:

Kolland & Overlangbroek (81)
Noordhollands Duinreservaat (87)
Geuldal (157)

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen.